Document:I:1B:29b

From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Jump to: navigation, search
IMG 5322.jpg

Kuvaus

(Huom. kaksi kirjettä, joissa numero 29. Nro 32 viivattu yli.) Myöhempi otsikko: Saris husesyn. Augustin Ehrensvärdille osoitettu kirje, lähettäjä Kungliga majestets och Riksens Krig Collegii,16.5.1769, 3 s. + yksi tyhjä sivu.

Nimeke

Saris husesyn

Aihe

Kuvat

  • IMG 5322.jpg
  • IMG 5323.jpg
  • IMG 5324.jpg

Arkistokokonaisuus

I:1B

Tekijä

Julkaisija

Muu tekijä

Aikamääre

Laji

Formaatti

Lähde

Kieli

Kattavuus

Kokoteksti

Wälborne Herr General och Comman[d?]er af Kongl Majsts Swärdsorden August Ehrenswärd. Uti memorial af. dh. 5 nästl. December har herr Generalen insändt Charta öfwer Man- och ladugården wid Öfwerste Sätet Saris, med tillkänna gifwande, at Herr Generalen för sin del icke hade något att påminna emot hwad angående Man- och Ladugårdens flyttning derstädes blifwit wid sidstledit års laga Besiktning utsatt och projecterat; hwarföre Herr Generalen, anhållit, at berörde Charta jemte det öfriga måtte winna Approbation, på det Herr Generalen, i synnerhet hwad flyttningen af ladugården angår, kunde äga råderum, at foga skyndesam anstalt till dess nödwändiga wärckställande. Sedermera har Herr Generalen uti Memorial af dh. 10 nästwekne April inskickat det wid omrörde laga Besiktning författade Instrumentet, med erindran om Sakens afgiörande ? före dess hällre. - Wad öfwerwägande af alla härwid förekomne skiäl och omständigheter hafwer Kongl. Collegium med bifall ansedt den öfwer Man - och Ladugården författade Chartan, samt Ladugårdens flyttning på sätt och Wilkor, som SyneRätten nästledit år projecterat; Kommandes ock angående den afbrände Ri?raden, at bero wid hwad berörda år SyneRätt derom sig yttrat, efter Herr Generalens begifwande. Hwilket Kongl. Collegium härmed bordtlemne Herr Generalen till wälment swar, jemte lika wälment underrättelse, at gamla Caractershuset icke Kommer att sällas?? från Bostället, förrän det derstädes kan undbäras. Imedhertid är Kongl. Collegium försäkradt, det Herr generalen så mycket sig giöra låter och högsta nödwändigheten fordrar, låter wärda det samma, så at det icke förlorar sitt nu ägande wärde, som skall tjena till något understöd wid Nybyggnaden i stället. Kongl. Collegium befaller Herr Generalen och Commendeuren af Kongl. Swärdsorden Gud Althmägtig. Stockholm den 16. Maii 1764. På Kongl. Maj:s och Riksens KrigsCollegii wägnar,

Transkriptio: User:Anu Lahtinen 1999

Kommentaari

User:Anu Lahtinen, kommentit 1999 (täydennetty 2007)

Kirje käsittelee siis edellisvuonna tehtyä tarkastusta ja silloin tehtyjä suunnitelmia, jotka ilmeisesti koskevat Ehrensvärdin suunnittelemaa uudisrakentamista, ilmeisesti myös olennaisten rakennusten tai pihapiirin siirtämistä toiseen kohtaan. Kirjehän on kirjoitettu muutama vuosi sen jälkeen, kun Ehrensvärd on asettunut Saareen, ja hän oli ehtinyt laatia monenmoisia suunnitelmia sekä tilan viljelysten että rakennusten kunnostamiseksi. Kollegio ilmoittaa että sille lähetetty kartta ja suunnitelmat ovat ok.

Tekijänoikeudet