Document:I:1B:4

From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Jump to: navigation, search
IMG 5010.jpg

Kuvaus

Asiakirja nro 4, 8.3.1745, Kirje Sotakollegiolta eversti Robert Muhlille, "om reparationen".

Kuvat

  • IMG 5010.jpg
  • IMG 5011.jpg
  • IMG 5012.jpg

Nimeke

Wälborne Herr Öfwerste Robert Muhl

Aihe

Kuvat

  • IMG 5010.jpg
  • IMG 5011.jpg
  • IMG 5012.jpg

Arkistokokonaisuus

I:1B

Tekijä

Julkaisija

Muu tekijä

Aikamääre


Laji

Formaatti

Lähde

Kieli

Kattavuus

Kokoteksti

Wälborne Herr Öfwerste Robert Muhl, Herr Öfwersten - har genom skrifwelse af dh. 3 (?) Febr. sidstl. andragit, hurusom then på Öfwerste Sätet Saris stående Caracters Byggningen skall i synnerhet till talat, wara på aldeles förfallen, at, ehuru Synnrätten widthen i instundade wåhr ornade Husesynen, skulle gilla sielfwa Byggningen, then ock skall nödwändigt tarfwa nytt brudetak, hwartill bräder skola i thenne pinter böra uphandlas at framkiöras, såwida thet intet låter sig giöra om sommaren, i anseende till then långa och beswärliga wägen, emellan Åbo och Saris; Lika beska(ffandet?) skall ... wäl wara med timmer och andra materialier, som skola erfordras till en ny drängestufwas upsättande, i then ... alldeles nederrötte Stufwans ställe. Altså och på thet Bostället, i brist af berörda byggningh (kunne och?) måtte kronan till skada förfalla; så har herr Öfwersten anhållit, at Kongl. Collegium wille lemna honom 1000 ... förskott, som sedan kunde betalas af Hra Öfwerstens förstutfallande lön; hälften för 5 månader skall ännu(?) wara innestående. Hwad nu thetta måhl angår; Så ehuru wäl sielfwa nödwändigheten fordrar, at Caracters byggningen i synnerhet blefwa; utan längre dröjsmål, föra rättad och i stämt satt/sätt; dock som thet är osäkert för Herr Öfwersten, att inlåta sig i någon entreprenade - angående bygnaden på thetta Öfwerste Sätet, innan then af Hans Kongl Majst. nådigt nefalte nya Synen wordit (håtalen???) och thet afgiordt blifwit, hwad framl. H. General Majoren Baron Örnstedts Sterbhus eller någon bör swara föra; hälst then som för lasten stadnar, torde wilja äga then förmån, at få sielft föranstalta, om reparationen, på hwår(?) att lindrigast ske måtte. Altså finn Kongl. Collegium thet wara betänkeligit, at will fara thenne Hr Öfwerstens ansökning, ehuru godt syftamålet thennes wara månde. Hwilket Kongl. Collegium funnit sig föranlåtit, at meddela Hrr Öfwersten till wälment, swar. Wi befalla H: Öfwersten Gud älthmächtig Stockholm dh. 8 Martii åhr 1745. På Kongl, Majst. och Riksens KrigsCollegii wäg[nar] -

?, Gabriel Cronstedt A: Mörner,  ?

Tarkistamaton transkriptio: User:Anu Lahtinen 1999

Kommentaari

User:Anu Lahtinen, kommentit 1999 (täydennetty 2007)

Eversti Robert Muhl näyttää siis anoneen etukäteen palkkaa sotakollegiolta (puolustusministeri) voidakseen kunnostaa Saaren huonokuntoisia rakennuksia. Ensimmäisessä kappaleessa toistetaan Muhlin tekemän anomuksen pääpiirteet, toiveet uudesta katosta ja maininta lautojen hankkimisesta, samalla viitataan pitkään ja vaivalloiseen tiehen Turun ja Saaren välillä. Lopultakin kirje pääsee asiaan: "Näin ollen on Kuninkaallinen Kollegio todennut arveluttavaksi suostua Herra Everstin anomukseen, sen hyvästä tarkoituksesta huolimatta." (Sanasta betänkelig, ks. Svenska Akademiens ordbok, betänklig, netissä os. http://g3.spraakdata.gu.se/saob/) Toisin sanoen anomus on hylätty. Tässä siis on nykyisten työvoimatoimistojen ja KELAN kryptisten päätöskirjeiden historiallinen esikuva.

Tekijänoikeudet