Saari:Schema:I:1B

From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Jump to: navigation, search

B Numeroidut asiakirjat

Yksikön tunnus: I:1B
Aineiston laajuus: Neljä yksikköä: koteloita.
Yksiköiden tunnus ja sisältö:
I:1B:1-15:
I:1B:16-36:
I:1B:37-38:
I:1B:39-45:
Tietosisältö: Everstin virkatalon vanhoja asiakirjoja, numerot 1-45 J.F. Aminoffin virkakautta edeltävältä ajalta. Sarjan Aminoffin aikaiset dokumentit, numerot 46-58, ovat arkiston kohdassa I:2A (I:2A:46-58). Numerointi on jatkuva, ja asiakirjat I:1B-2A muodostavat kokonaisuuden. Kaikkiaan 58 numeroitua dokumenttia, joista kahdeksan numeroa puuttuu (numerot 18, 20, 25, 31, 40, 47, 49, 51), mutta numeroa 29 on kaksi erilaista kappaletta. Numeroinneissa on muutama, joissa on myös aikaisempi numero (numerot 29-33, 35, 37, 38) , eli numerointia on jossain vaiheessa hieman muutettu. Asiakirjat ole täysin kronologisessa järjestyksessä. Vanhin dokumentti on vuodelta 1729 (nro 6.) ja nuorin vuodelta 1824 (nro 57.) Sisältää myös jäljennöksiä. Asiakirjat ovat tärkeitä dokumentteja Sotakollegiolta, talouskatselmusten pöytäkirjoja, lähtö- ja tulokatselmuksia sekä oikeudenkäyntipöytäkirjoja. Kirjeistä on luetteloon kirjattu päiväys, sekä virkatalon everstin nimi, pöytäkirjoista myös katselmuksen syy. Noin kolmen vuoden välein suoritetuissa rakennusten talouskatselmuksissa (”husesyn”) käytiin tarkkaan läpi rakennusten kunto ja korjaustarpeet sekä suoritetut korjaukset.
 • 7. 16.9.1740, Husesyn uppå Saris Öfwerste Säte jäljennös; Lähtö- ja tulokatselmus: lähtijän edustajana baron P. Örnestedtin perilliset, tulijana Robert Muhl. Utslag, I mangården, I ladugården, Uthuus, Utslag; Henr. Shuronius, oikeaksi todistaa Muhl; 42 s + 6 s tyhjää.
 • 13. 7.12.1744, Utslag 1.5. seuraavana vuonna tullaan tekemään uusi Husasyn. Åbo lands Cancellie, L.G. Ehrenmalm, kirje suljettu sinetillä, 2 s. + 1 tyhjä ja viimeisellä sivulla osoitetiedot.
 • 14. 4.4.1745 Vastaus Robert Muhlen 16.3.1745 kirjoittamaan "anmodan och befallning" koskien virkatalon rakennuksia (Caracters byggningen), Samuel Brusenius, 6 s. + 2 tyhjää sivua.
 • 15. 1.- 4. 5.1745, Uusi taloustarkastus, jonka Kungliga Majestets nådiga resolution 12.1.1742 määräsi utslag, Caracters-Byggningen, Laga-Husen, Ladu-Gården, Ut-Hus, Åkrarne, Utslag, På syne-rättens vägnar Mauritz Ståhlhandske, häradhöfdinge i Virmo och Masko härader. Lopussa numeroitu luettelo (1-24), "min anmärckning öfver Characters byggningen, Saris 30.4.1745 Axell Pomren; Saris 30.4.1744 Axell Pomren, Jäljennös, J. Grundström 14.7.1740. Utdrag af hållen husasyn på Öfversta sätet Saris, 30.-31.10.1724, J. Grundström. Jäljennös: 5.5.1745. Muhl, kirjatut puutteet rakennuksissa 2.4.1741. Jäljennös N:o 2 12.5.1729, Philip Örnestedt. Specification på the Longe Resolutioner... An tillkommer, Saris 30.4.1745. Kuusi nidettä yhteen sidottu,148 s.
 • 18. puuttuu
 • 20. puuttuu
 • 25. puuttuu
 • 26. 16.-19.7.1762, tulo- ja lähtökatselmus: Robert Muhl lähtijänä ja Augustin Ehrensvärd tulijana1.10.1761, jäljennös, 16 s.; 2 tyhjää sivua; 16.-19.7.1762, tulo- ja lähtökatselmus: Robert Muhl lähtijänä ja Augustin Ehrensvärd tulijana, mangården, Caracters Byggningen, arkkitehti Schröderin ehdotus, Laga Husen, Besluts. 72 s. 11.-20.8.1762, Uthusen, Ladugården, Trägård, Åkrarne, Nijten, Ängarne med deras lador, Skog, Muhlbetet, Siällfiske, Qwarnar, Torp (15), Magnus Miödh, 60 s. 12.10.1762, Liqvidation öfver föregående Husesyne Instrument, Debet - Credit, caracters Byggningen, Laga Byggnad, The Öfrige Skyldigheterne, Laga Husen, Uthusen, Ladu Gården, Humblegården, Äng & Lador, Summa Debet, Summa Credit, På husasyne rättens vägnar Magnus Miödh, 21.10.1762, 30 s. Förteckning öfver the documenter som vid then uppå Saris Öfverste Säte Tillammade husasyne 1.10.1762, (1-27) 4s. Än tillkommer fölljande hvileka finnas ibland Regements handlingarna inbundna: (1-9) 1s. Widare finnas ibland handlingarna följande Ritningar: (1-8) 1s. Magnus Miödh.
 • 29. 4.5.1763, General Liutenanten Augustin Ehrensvärd lähettäjä Kungliga majestets och Riksens Krig Collegii, koskien päärakennuksen siirtämistä ("af gamla Caracters husets förfälljande och ladugårdens flyttning", "öfwer åbyggnadens flyttning") 4 s. . (Huom. kaksi kirjettä, joissa numero 29. Nro 31 viivattu yli.)
 • 31. puuttuu
 • 35. 4.3.1777, Magnus Wilhelm Armfelt 24.2. tehty "memorial", Laga besigtning, tak uppå en, af de, under förra caracters Byggningen vid överste sätet Saris"; 2 s. + 2 tyhjää sivua. (Entinen 38.)
 • 37, 22-23.6.1773, Jäljennös. Lähtö- ja tulokatselmus, husasyne. Augustin Ehrensvärdin lesken kreivitär Catarina Adlerheimin lähtijänä ja Carl Dohna tulijana Manngården, lagahusen. humlegård, trägård, torp (16), Beslöts, Skog, Mulbete, Fiällfiske, Qvarnar. Tulipalon jälkeen pidetty: "icke finnas någon caracters byggning". 3.7.1773, Utslag, Summa, Samleden Högvälboren Herr grafen mm. Ehrernsvärds... Debet, Credit, Årliga Skyldigheter, De öfrige Skyldige förbättringar, ladugården, Ängslador, Dom. På Huse syne Rättans vägner M. Ståhlhandske. Förteckning å de Saris Öfverste Säte befintalign och Bostället rörande handlingar (38). Vidare följer ibland handlingarne följande ritningar (8). Det är flera handlingar vid Saris Öfverste Säte Bostället angående finnas. Numeroidut sivut. 187 s. (Entinen 42)
 • 40 puuttuu
 • 42. 16.11.1787, Husa syn Anders Leijonhjelm, Architecten Christian Schröder, 14 s. + kaksi tyhjää sivua. På husa syne rättans vägnar J. U. Lagerborg.
 • 44. 23.8.1763, Jäljennös 25.3.1764, Augustin Ehrensvärd "samt utlåta sig öfver den ritning eller Ckarta herr General Liutenanten Ehrensvärd forbehållit sig...", Benhuggararbete, Timmermans arbete, Spis räkning, Kakelungns arbete, målare arbete, På husa syne rättans vägnar, 14 s. + kaksi tyhjää sivua.
 • 45. 20.-23.9.1779, jäljennös, Husa syne, isäntänä paroni Magnus Wilhelm Armfelt I Mangården, Caracters Byggningen, Laga Husbyggnaden, Ladugårds Husen, Utom Gården, Qvarnar, Trägård, Åkren, Diken, Gärdes Gårdarne, Ängarne, Skog, Mullbetet, Humlegård, Fiske Watten, Torp (17), Inventarium, Summa, Liqvidation, Utslag, På husesynerättans vägnar, Jean Hornborg, Förteckning på de Skriffer och Handlingar som finnas vid Saaris Öfverste Säte (45), 23.9.1779 J. Hornborg, 40 s.
Sarjan Aminoffin aikaiset dokumentit, numerot 46-58, ovat arkiston kohdassa I:2A.


Takaisin arkistoluetteloon