Revision history of "Osallistuva arkisto ja dokumenttien kuvailu"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 06:00, 3 June 2015Istohuvila (Talk | contribs). . (1,449 bytes) (+1,449). . (Created page with "Saaren kartanon digitaalinen arkisto kutsuu kaikkia arkistosta, Saaren kartanon, sen lähiseutujen ja kartanoon liittyvien aiheiden historiasta kiinnostuneita mukaan osallistu...")