Schema:SaariArchive

From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Jump to: navigation, search

Saaren kartanon arkiston arkistoluettelo

I Kartanon vanhat asiakirjat (1729-1958)

I:1 Everstin virkatalon vanhemmat asiakirjat (vuoteen 1795)
A Numeroimattomat asiakirjat
B Numeroidut asiakirjat
I:2 Aminoffien aikaiset asiakirjat (1795-1943)
A Numeroidut asiakirjat
B Tilit
C Maatalous
D Metsätalous
E Rakennuskatselmukset
F Torpparisopimukset
a Torpparisopimukset
b Torppien taloudelliset tulo- ja lähtökatselmukset
G Sopimukset
H Kauppakirjat
I Rajankäynti
J Oikeudenkäyntiasiakirjat
K Läänitysasiakirja
L Kirjekonseptit
M Muut
I:3 Työtehoseuran aikaiset asiakirjat (1943-1946)
I:4 Hovin poikakodin aikaiset asiakirjat (1946-1958)
I:5 Vanhat kartat (1693/1748-1953)
A Aluekartat (1693/1748-1919)
B Viljelyskartat (1888-1953)
C Salaojituskartat (1953)

II Lounais-Suomen tutkimuskeskuksen aikaiset tilaa koskevat asiakirjat (1959-2006)

II:1 Lounais-Suomen tutkimuskeskuksen oma kiinteistöjä koskeva materiaali
A Rakennusluettelot ja –suojelu
a Rakennusluettelot (1981-2002)
b Maarekisteri (1959)
c Rakennussuojelua koskevat asiakirjat (1991)
B Rakennusten korjaus- ja muutostyöt (sis. Sähkö ja lvi))
a Asuinrakennus, navetta (1959-1960)
b Kuivuri (1969)
c Koepuimala- ja laboratoriorakennus (1969)
d Pihavalot (1974)
e Lannoitesiilot (1978)
f Moottorikalustosuoja-, työhalli- ja laboratoriorakennus (1980)
g Riihen siemenvarasto (1986)
h Päärakennus, Asunnon korjaus (1986-1989)
i Itäinen siipirakennus (1987)
j Läntinen siipirakennus (1987)
k Torjunta-ainelaboratorio (1988-1990)
l Aluekaapelointien uusinta rakennuksien 2, 7, 22, 24, 25, ja osittain rakennuksen 15 osalta. Samalla uusitaan liittymisjohto (1993)
m Laboratoriorakennus/sadonkäsittelytila, muutos (1994-1999)
n Luontotupa (2001)
C Tilanhoito
a Muistiot vuosittaisista korjaustarpeista (1962, 1969, 1971-1988)
b Korjausurakoiden suunnittelu-, työmaakokous- ja lopputarkastuspöytäkirjat, sekä lausuntoja ja muistiinpanoja korjauksista (1961-1971, 1980-2006)
c Lämpötalous (1973-1983)
d Veden kulutus (1969-1988)
e Tien ylläpito (1997-2002)
f Virastojen ja laitosten siirtymistä kiinteistölaitoksen vuokralaisiksi (1994-2004)
g Lounais-Suomen tutkimusaseman esitteet (2001-2004)
h Lounais-Suomen tutkimusaseman muutto Piikkiöön (2005-2006)
D Vesi ja viemäri
a Veden laadun tarkkailu (1979-1987)
b Vedenottamo (1966-1971)
c Lämpöjohto, vesijohto, viemäri ja salaoja (1984)
d Vesijohtoverkkoon liittyminen (1991)
e Juurakkopuhdistamo (1994)
f Kunnan jätevesijärjestelmään liittyminen ja talousvesijohdon uusiminen (2004)
E Metsänhoito ja puutarha
a Luonnonsuojelualue (1971)
b Lounais-Suomen koeaseman metsätaloussuunnitelma (1981-1990)
c Lounais-Suomen koeaseman metsätaloussuunnitelma (1992-2002)
d Metsänhoitoa koskevia kirjeitä ja muistiinpanoja (1979-2001)
e Puutavaran myynti (1980-1989)
f Hoito-ohjeet muinaismuistoyksikölle (1997)
g Historiallisten puutarhojen inventointiraportti (1997)
h Kasvistoinventointiraportti (1999)
i Puutarhaan liittyvät kirjeet (1987-1999)
II:2 Luovutettu kiinteistöjä koskeva aineisto (Senaattikiinteistöt: MTT 490005)
1 Muutos- ja korjaustyöt (1959-1968)
A "Rakennustyöt"
B "LVI-suunnitelmia" Läntinen ja itäinen siipirakennus, Navettarakennus, Haaviston asuinrakennus
C "Sähkösuunnitelmia", "Muita piirustuksia, sarja"
D "Eri rakennukset, detaljipiirustuksia"
1a Muutosehdotus (1960), Vedenottamo (1968)
A Päärakennuksen muutosehdotus
B Vedenottamo, uppokaivo, vesi- ja viemärijohdot
C Vedenottamo; piirustukset
2 Itäisen siipirakennuksen peruskorjaus (1988), Kuivaushallin pölynpoistolaitteet (1986)
A Itäinen siipirakennus, työselitys ja piirustukset
B Itäisen siipirakennuksen rakennusluvalliset piirustukset
C Itäisen siipirakennuksen työmaapäiväkirjat
D Kuivaushallin pölynpoistolaitteet, Kattilahuone
3 Viljankuivurikeskuksen sähkötyöt (1978-1980), Läntinen piharakennus, sähkötyöpiirustukset (1987)
A Viljankuivurikeskuksen sähkötyöt
B Läntinen piharakennus, sähkötyöpiirustukset
4 Itäinen piharakennus sähköpiirustukset (1988)
5 Päärakennus, Sähköpiirustukset (1991)
6 Aluekartat, jätevesiviemärit (1994)
6a Vesihuoltotöiden urakkasopimusasiapapereita (1994)
7 Poikkeuslupa (1994), Aluevalaistus
7a Aluekartta, Sähköpiirustuksia (1994)
8 Urakkasopimukset, kasvinkäsittelytilojen muutos (1997)
A Pääurakka
B Sähköurakka
C LVI-urakka
9 Tarjousasiakirjoja / Laboratoriotilojen muutos- ja korjaustyö (1995-1997)
A Hankesuunnitelma
B Suunnittelu, rakennuttaminen ja valvonta
C Urakkaohjelma
D Pääurakka eli rakennustyöt
E Putkityöt
F Ilmanvaihtotyöt
G Sähkötyöt
H Tarkennetut tarjoukset
I Esitys urakoitsijoiden hyväksymiseksi
J Muutostöiden alkaminen
10 Sadonkäsittelytilat, sähkötyöpiirustukset (1997)
11 Sadonkäsittelytilat, LVI (1996-1997)
A Suunnittelukuvat
B Alakeskus
C Kenttälaitteet
D DDC-laitteet
E Taajuusmuuttaja
F Mittaustulokset
G Koneet
H LVI-piirustukset
12 Sadonkäsittelytilat, LVI-työt (1996)
II:3 Kartat
A Aluekartat (1959-2002)
B Viljelyskartat (1960)
C Salaojituskartat (1962-1964)
D Muut kartat (1949-1954)


Saaren kartanon arkisto I Kartanon vanhat asiakirjat (1729-1958) I:1 Everstin virkatalon vanhemmat asiakirjat (vuoteen 1795)

A Numeroimattomat asiakirjat

Yksikön tunnus: I:1A Aineiston laajuus: Yksi yksikkö: kotelo Tietosisältö: Vuotta 1795 edeltävästä materiaalista ainoat kaksi asiakirjaa, jotka eivät kuulu numeroitujen asiakirjojen joukkoon.

1. Piirustus kanaalista: "Project Till Canal från Coiloto Nord Vestra Udd till Saris". Ei päiväystä. 1700-luvulta, ehkä Augustin Ehrensvärdin aikainen (virkatalon haltijana 1762-1772)? Mahdollisesti samanaikainen kuin suunnitelma talon uudesta pihapiiristä ja rakennusten sijainnista (I:5A, 2), eli vuodelta 1765. Yksi sivu.

2. Talouskatselmus. Syn och besigtning... å Saris öfverste säte, 12.5.1775. Jäljennös, tehty 10.11.1849, 8 sivua.


Saaren kartanon arkisto I Kartanon vanhat asiakirjat (1729-1958) I:1 Everstin virkatalon vanhemmat asiakirjat (vuoteen 1795)


B Numeroidut asiakirjat 1729-1794

Yksikön tunnus: I:1B Aineiston laajuus: Neljä yksikköä: koteloita Yksiköiden tunnus ja sisältö: I:1B:1-15 I:1B:16-36 I:1B:37-38 I:1B:39-45 Tietosisältö: Everstin virkatalon vanhoja asiakirjoja, numerot 1-45 J.F. Aminoffin virkakautta edeltävältä ajalta. Sarjan Aminoffin aikaiset dokumentit, numerot 46-58, ovat arkiston kohdassa I:2A (I:2A:46-58). Numerointi on jatkuva, ja asiakirjat I:1B-2A muodostavat kokonaisuuden. Kaikkiaan 58 numeroitua dokumenttia, joista seitsemän puuttuu (numerot 18, 20, 25, 40, 47, 49, 51). Eivät ole täysin kronologisessa järjestyksessä. Vanhin dokumentti on vuodelta 1729 (nro 6.) ja nuorin vuodelta 1824 (nro 57.) Sisältää myös jäljennöksiä. Asiakirjat ovat tärkeitä dokumentteja Sotakollegiolta, talouskatselmusten pöytäkirjoja, lähtö- ja tulokatselmuksia sekä oikeudenkäyntipöytäkirjoja. Kirjeistä on luetteloon kirjattu päiväys, sekä virkatalon everstin nimi, pöytäkirjoista myös katselmuksen syy. Noin kolmen vuoden välein suoritetuissa rakennusten talouskatselmuksissa (”husesyn”) käytiin tarkkaan läpi rakennusten kunto ja korjaustarpeet sekä suoritetut korjaukset.

I:1B:1-15

1. 31.1.1731 General Major Philip Örnestedt, 24 sivua.

2. 12.1.1742 , lisäys helmikuussa 1742. Jäljennös. Kungliga majestets resolution / Robert Muhl, neljä sivua.

3. Februarii 1742, saapunut 21.3.1742 /Robert Muhl, neljä sivua.

4. 8.3.1745 /Robert Muhl, "om reparationen", neljä sivua.

5. 3.7.1732. Jäljennös / Philip Örnestedt, taloudellinen katselmus: I mangården, I ladugården, I huus, Liquisation i anledning af, debet, credit. 38 sivua.

6. Demüthigstes Memorial. P. Örnstedt, saksaksi, 25.2.1729, kolme sivua; neljäs sivu ruotsiksi, Muhl, Riddercrantz, 29.1.1731.

7. Husesyn uppå Saris Öfwerste Säte, 16.9.1740, jäljennös; Lähtö- ja tulokatselmus: lähtijän edustajana baron P. Örnestedtin perilliset, tulijana Robert Muhl. Utslag, I mangården, I ladugården, Uthuus, Utslag; Henr. Shuronius, oikeaksi todistaa Muhl; 42 s + 6 s tyhjää.

8. Robert Muhl ottanut Saaren kartanon käyttöönsä, huomautuksia rakennuksista: 1. Caracters bygningen, 2. Övriga husen i Mann- och Ladugården, 16.12.1740. F.F.von Marqvard, 4 s.

9. Kungliga majestets nådiga resolution: päätös koskien valitusta 16.9.1740 suoritetusta taloustarkastuksesta. 12.1.1742. Määrätään uusi taloustarkastus tehtäväksi. Fredrik (sinetti). 2 s + 2 tyhjää sivua.

10. Kirje Robert Muhlille, 29.2.1744. Edelleen taloustarkastuksesta Philip Örnestedtin ja Robert Muhlin välillä. Carl Cronstedt ym, 4 s.

11. Sotakollegion kirje Robert Muhlille 16.5.1744, 3 s + yksi tyhjä sivu.

12. Katselmuskäynnillä Saaren virkatalolla, 3.7.1744, Mauritz Ståhlhandske (kaksi sinettiä: Virmo härads sigill & Ståhlhandsken sinetti), 6 s + 2 tyhjää sivua.

13. Utslag. 1.5. seuraavana vuonna tullaan tekemään uusi Husasyn. Åbo lands Cancellie, L.G. Ehrenmalm, 7.12.1744, kirje suljettu sinetillä, 2 s. + 1 tyhjä ja viimeisellä sivulla osoitetiedot.

14. Vastaus Robert Muhlen 16.3.1745 kirjoittamaan "anmodan och befallning" koskien virkatalon rakennuksia (Caracters byggningen), Samuel Brusenius 4.4.1745, 6 s. + 2 tyhjää sivua.

15. Uusi taloustarkastus, jonka Kungliga Majestets nådiga resolution 12.1.1742 määräsi, 1.- 4. 5.1745; utslag, Caracters-Byggningen, Laga-Husen, Ladu-Gården, Ut-Hus, Åkrarne, Utslag, På syne-rättens vägnar Mauritz Ståhlhandske, häradhöfdinge i Virmo och Masko härader. Lopussa numeroitu luettelo (1-24), "min anmärckning öfver Characters byggningen, Saris 30.4.1745 Axell Pomren; Saris 30.4.1744 Axell Pomren Jäljennös, J. Grundström 14.7.1740. Utdrag af hållen husasyn på Öfversta sätet saris, 30.-31.10.1724, J. Grundström. Jäljennös: 5.5.1745. Muhl, kirjatut puutteet rakennuksissa 2.4.1741. Jäljennös N:o 2 12.5.1729, Philip Örnestedt. Specification på the Longe Resolutioner... An tillkommer, Saris 30.4.1745. Kuusi nidettä yhteen sidottu,148 s.


I:1B:16-36

16. Jäljennös, 21.8.1745, Kungliga majestets och Riksens Krig Collegii, 4 s.

17. Kirje Robert Muhlille, lähettäjä Kungliga majestets och Riksens Krig Collegii, 21.1.1746, 4 s.

18. puuttuu

19. Kirje Robert Muhlille, lähettäjä Kungliga majestets och Riksens Krig Collegii, Tukholma, 23.8.1748, 30 s.

20. puuttuu

21. Koskien päärakennuksen remontointia, lähettäjä Kungliga majestets och Riksens Krig Collegii, 13.12.1748 jäljennös, 7.11.1749 maininta saadusta maksusta, 2s + 2 tyhjää sivua.

22. Kirje Robert Muhlille, lähettäjä Åbo Läns Cancellie, 17.12.1748, L.H. Ehrenmalm. 5 s. + 2 tyhjää sivua ja yksi osoitesivu, jossa sinetti.

23. Rakennuksista. På synerättans vägnar, M Stålhandske, 2 sinettiä (Virmo Härad & Stålhandske) 9.5.1749, 6 s. + 2 tyhjää sivua.

24. Rakennuksista. På synerättans vägnar, 12.6.1755, Mauritz Stålhanske, 2 sinettiä (Virmo Härad & Stålhandske), suojapaperi + 18 s.

25. puuttuu

26. 1.10.1761, jäljennös, 16 s.; 2 tyhjää sivua; 16.-19.7.1762, tulo- ja lähtökatselmus: Robert Muhl lähtijänä ja Augustin Ehrensvärd tulijana, mangården, Caracters Byggningen, arkkitehti Schröderin ehdotus, Laga Husen, Besluts. 72 s. 11.-20.8.1762, Uthusen, Ladugården, Trägård, Åkrarne, Nijten, Ängarne med deras lador, Skog, Muhlbetet, Siällfiske, Qwarnar, Torp (15), Magnus Miödh, 60 s. 12.10.1762, Liqvidation öfver föregående Husesyne Instrument, Debet - Credit, caracters Byggningen, Laga Byggnad, The Öfrige Skyldigheterne, Laga Husen, Uthusen, Ladu Gården, Humblegården, Äng & Lador, Summa Debet, Summa Credit, På husasyne rättens vägnar Magnus Miödh, 21.10.1762, 30 s. Förteckning öfver the documenter som vid then uppå Saris Öfverste Säte Tillammade husasyne 1.10.1762, (1-27) 4s. Än tillkommer fölljande hvileka finnas ibland Regements handlingarna inbundna: (1-9) 1s. Widare finnas ibland handlingarna följande Ritningar: (1-8) 1s. Magnus Miödh.

27. Husesyn, General Liutenanten Augustin Ehrensvärd, 23.8.1763, mm. päärakennuksen mahdollisesta siirtämisestä. Jäljennös tehty 25.3.1764, 12 s.

28. Käräjien 29.-30.10.1762, 1.-2.11.1762 pöytäkirjan ote, §75.

29. (Huom. kaksi kirjettä, joissa numero 29. Nro 31 viivattu yli.)General Liutenanten Augustin Ehrensvärd, lähettäjä Kungliga majestets och Riksens Krig Collegii, koskien päärakennuksen siirtämistä ("af gamla Caracters husets förfälljande och ladugårdens flyttning", "öfwer åbyggnadens flyttning") 4.5.1763, 4 s.

29. (Huom. kaksi kirjettä, joissa numero 29. Nro 32 viivattu yli.) Myöhempi otsikko: Saris husesyn. Augustin Ehrensvärdille osoitettu kirje, lähettäjä Kungliga majestets och Riksens Krig Collegii,16.5.1769, 3 s. + yksi tyhjä sivu.

30. (Entinen 33.) 31.5.1774. Lähtö- ja tulokatselmus. Augustin Ehrensvärdin lesken kreivitär Catarina Adlerheimin lähtijänä: Taloudellinen katselmus, 3 s. + yksi tyhjä.

32. (Entinen 35.) Ödmiukt Memorial, 19.5.1775, F.C.Dohna, 3 s. + neljäs tyhjä.

33. (Entinen 36.) 16.8.1775. Kirje Friedrich Carl Dohnalle, lähettäjä Kungliga Majestets och Riksens Krig Collegii, 4 s.

34. Baron Magnus Armfelt, talouskatselmus kellareista, "syn på källerene under förra caracters byggningen" 11.11.1776, jäljennös, På Syne Rättens vägnar G.F.Synnerberg, 9 s. + 3 tyhjää sivua.

35. (Entinen 38.) Magnus Wilhelm Armfelt, 24.2. tehty "memorial", Laga besigtning, tak uppå en, af de, under förra caracters Byggningen vid överste sätet Saris"; 4.3.1777, 2 s. + 2 tyhjää sivua.

36. Kirje Carl Dohnalle, lähettäjä Kungliga majestets och Riksens Krig Collegii, 16.8.1775. Jäljennös. 3 s. + yksi tyhjä sivu.


I:1B:37-38

37, (Entinen 42) 22-23.6.1773, Jäljennös. Lähtö- ja tulokatselmus, husasyne. Augustin Ehrensvärdin lesken kreivitär Catarina Adlerheimin lähtijänä ja Carl Dohna tulijana: Manngården, lagahusen. humlegård, trägård, torp (16), Beslöts, Skog, Mulbete, Fiällfiske, Qvarnar. Tulipalon jälkeen pidetty: "icke finnas någon caracters byggning". 3.7.1773, Utslag, Summa, Samleden Högvälboren Herr grafen mm. Ehrernsvärds... Debet, Credit, Årliga Skyldigheter, De öfrige Skyldige förbättringar, ladugården, Ängslador, Dom. På Huse syne Rättans vägner M. Ståhlhandske. Förteckning å de Saris Öfverste Säte befintalign och Bostället rörande handlingar (38). Vidare följer ibland handlingarne följande ritningar (8). Det är flera handlingar vid Saris Öfverste Säte Bostället angående finnas. Numeroidut sivut. 187 s.

38. (Entinen 43.) Kungliga Majestets befallning, koskien kesäkuussa 1773 tehtyä taloustarkastusta 30.8.1774. Jäljennös. 7 s. + yksi tyhjä.


I:1B:39-45

39. Husesyns och Boställs Ordning 29.9.-2.10.1794. Lähtijänä Anders Leijonhjelm, joka oli kuollut 22.11.1792. I mangården, caracters Byggningen, Laga Husbyggnaden (mm. sireenien istuttamisesta), ladugårds Kusen, Utom Gården, Trägård, Åhren, Diken, Gårdesgårdarne, Ångarne, Skog, Mulbetet, Humlegård, Fiske-vatten, Torp (17), Inventarium, Liqvidation, Debet, Credit, Utslag, På husesynerättans vägnar, Jacob Rung. Sktifter och handlingar som finnas vid saaris öfversta säte (46) Jacob Rung, 6 nippua sidottu yhteen, 105 s. + yksi tyhjä sivu.

40. puuttuu

41. Husa Syn, 5.9.1785, isäntänä Anders Leijonhjelm: Arcitecten Schröder mainitaan, 12 s.

42. Husa syn 16.11.1787 Anders Leijonhjelm, Architecten Christian Schröder, 14 s. + kaksi tyhjää sivua. På husa syne rättans vägnar J.U. Lagerborg.

43. Husa syn, 15.-16.7.1782, jäljennös, lähtö- ja tulokatselmus, lähtijänä paroni Magnus Wilhelm Armfelt, saapujana vapaaherra Anders Leijonhjelm, I mangården, caracters Byggningen, Laga Husbyggnaden, ladugårds Husen, Utom Gården, Qvarn, Trägård, Åkren, Diken, Gårdes Gårdarne, Ängarne, Skog, Muhlbet, Humlegård, Fiske Watten, Torp (17), Inventarium, Summa, Liqvidation, Husbyggnads Skyldigheter, Utslag, På husesynerättans vägnar, Jean Hornborg, Handlingar som finnas i Saaris gårdh (42), 39 s, 1 tyhjä sivu.

44. 23.8.1763, Jäljennös 25.3.1764, Augustin Ehrensvärd, "samt utlåta sig öfver den ritning eller Ckarta herr General Liutenanten Ehrensvärd forbehållit sig...", Benhuggararbete, Timmermans arbete, Spis räkning, Kakelungns arbete, målare arbete, På husa syne rättans vägnar, 14 s. + kaksi tyhjää sivua.

45. Husa syne 20.-23.9.1779, jäljennös, isäntänä paroni Magnus Wilhelm Armfelt, I Mangården, Caracters Byggningen, Laga Husbyggnaden, Ladugårds Husen, Utom Gården, Qvarnar, Trägård, Åkren, Diken, Gärdes Gårdarne, Ängarne, Skog, Mullbetet, Humlegård, Fiske Watten, Torp (17), Inventarium, Summa, Liqvidation, Utslag, På husesynerättans vägnar, Jean Hornborg, Förteckning på de Skriffer och Handlingar som finnas vid Saaris Öfverste Säte (45), 23.9.1779 J. Hornborg, 40 s.

Sarjan Aminoffin aikaiset dokumentit, numerot 46-58, ovat arkiston kohdassa I:2A.


Saaren kartanon arkisto I Kartanon vanhat asiakirjat (1729-1958) I:2 Aminoffien aikaiset asiakirjat (1795-1943)

A Numeroidut asiakirjat

Yksikön tunnus: I:2A Aineiston laajuus: Yksi yksikkö: kotelo Yksiköiden tunnus ja sisältö: I:2A:46-58 Tietosisältö: Everstin virkatalon vanhojen numeroitujen asiakirjojen Aminoffin aikaiset dokumentit, numerot 46-58. Numerot 1-45 ovat J.F. Aminoffin virkakautta edeltävältä ajalta. Ne ovat arkiston kohdassa I:1B, joka koostuu neljästä kotelosta. Numerointi on jatkuva, ja asiakirjat I:1B-2A muodostavat kokonaisuuden. Kaikkiaan 58 numeroitua dokumenttia, joista seitsemän puuttuu (numerot 18, 20, 25, 40, 47, 49, 51). Eivät ole täysin kronologisessa järjestyksessä. Sarjan vanhin dokumentti on vuodelta 1729 (6.) ja nuorin vuodelta 1824 (57.) Sisältää myös jäljennöksiä. Asiakirjat ovat tärkeitä dokumentteja Sotakollegiolta, talouskatselmusten pöytäkirjoja, lähtö- ja tulokatselmuksia sekä oikeudenkäyntipöytäkirjoja. Kirjeistä on luetteloon kirjattu päiväys, sekä virkatalon everstin nimi, pöytäkirjoista myös katselmuksen syy. Noin kolmen vuoden välein suoritetuissa rakennusten talouskatselmuksissa (”husesyn”) käytiin tarkkaan läpi rakennusten kunto ja korjaustarpeet sekä suoritetut korjaukset.


I:2A:46-58

46. 31.10.1803, Laga Syn och besigtning, L.J.Holmberg, Besläts, På husesynerättans vägnar, Gabriel Dahl (2 sinettiä, oma ja Mynämäen kihlakunnan, joista jälkimmäinen rikki)

47. puuttuu

48. 5.8.1800, isäntänä Johan Fredric Aminoff, husesyn, jäljennös, På husesyne Rättens vägnar David Monselius, 9 s. + kolme tyhjää sivua.

49. puuttuu

50. 20.-23.9.1802 käräjien pöytäkirjanote: 23.9. § 111; osallisena J.F. Aminoff. På häradsrättens vägnar J. Bruner, 8 s.

51. Ote kihlakunnanoikeuden pöytäkirjasta 4.10.1821, ”Utdrag af Protocollet hållit vid laga Härads höste Tinget med allmogen och den menige man af Wirmo och Lemo Socknarnas Tingslag å Hietamäki Rustzhåll den 4de October 1821.” §19: Valaskallion kylästä talonpojat paikalla, Kreivi Johan Fredric Aminoff asianosainen. Valaskallion talonpoikien osuus Pyhä-niitystä. Mukana maanmittari Anders Ringbomin selvitys käynnistään Saaren mailla 27.8.1821.

52. Kirje Lars av Haarmanilta J.F. Aminoffille, 20.12.1820, viitaten talouskatselmukseen 12.10. 2 s. + kaksi tyhjää sivua.

53. J.F. Aminoffille, Embetets Memorial! koskien 12.10. pidettyä "besigtning å Caracters bygnaden", 28.9.1819. G. Mannerheim, 1s, kaksi tyhjää sivua ja takasivulla osoite sekä Porin läänin kahtia jaettu sinetti.

54. 23.11.1821, koskien rakennusten korjauksia, isäntä Johan Fredrik Aminoff, Lars Gaberiel von Hartman mainitaan, Backmansson, 3 s. + yksi tyhjä.

55. Laga syn och besigtning öfver taket och yttre Bräd fodringen, 12.10.1819, 5 s. + 3 tyhjää sivua.

56. Husesyn 20.8.1818, J. F. Aminoff, Mangården, Laga Hus Byggnaden, Ladugårds Husen, Utom Gården, Qvarnen, Trä gården, Åkren, Gärdes Gårdarne, Ängarne, Skog, Muhlbetet, Humlegård, Fiske Watten, Torp (18), På Economiske Besigtnings männens vägnar, Follet,7 s. + yksi tyhjä sivu, boställets exemplar.

57. Husesyn 16.8.1824, Mangården, Caracters Byggningen, Laga Hus Byggnaden, Ladugårds Husen, Utom Gården, Wäder Qvarn, Trägården, Åkren, Gärdes Gårdarne, Ängarne, Skogen, Muhlbetet, Humlegård, Fiske Watten, Torp (18), På Economiske Besigtnings männens vägnar, Follet, 10s. + kaksi tyhjää sivua.

58. Hans Kejserliga Majestets utslag 16.5.1816, koskien Ägodelnings Rättens Dom, beredningen till Storskifte 2.8.1813, sinetti etulehdellä narussa ja takasivulla, Alueen kartoista, 10 s.


Saaren kartanon arkisto I Kartanon vanhat asiakirjat (1729-1958) I:2 Aminoffien aikaiset asiakirjat (1795-1943)

B Tilit (1801 - - 1842) Yksikön tunnus: I:2B Aineiston laajuus: Kolme yksikköä: koteloa Yksiköiden tunnus ja sisältö: I:2B:1-13 (1801-1811) I:2B:14-22 (1814-1837) I:2B:23-29 (1838-1842) Tietosisältö: Tilejä säilynyt vain everstin virkatalon viimeisen viranhaltijan kreivi Johan Fredrik Aminoffin virka-ajalta, vuosilta 1801--1842. Tilit puuttuvat vuosilta 1812, 1813, 1815, 1818-1829, 1835 ja 1836. Tilit kattavat hyvin pikkutarkasti kaikki menot piikojen palkoista postimerkkikuluihin.

I:2B:1-13 (1801-1811)

”Räkning vid Saris gård” 1. 1801 (tilikirjan alkuosa puuttuu), 2. 1802, 3. 1803, 4. 1805, 5. 1806, 6. 1807, 7. 1808 Års Räkning ifrån den 1ste October 1807 till Februarii månad 1808, 8. 1808 från februarii till October, 9. 1808, förteckning öfver Spannmåls Utgifter vid Saris Gård ifrån den Februarii till den 1. October 1808 af 1807 års Inkomst, 10. "Rije Längd vid Saris år 1808." 11. 1809, 12. 1810, 13. 1811 (+kaksi erillistä liitedokumenttia),


I:2B:14-22 (1814-1837)

”Redovisning för Öfverste Indelningen vid för detta Björneborgs Regemente” 14. 1814, 15.1816, 16. 1817

”Räkning vid Saaris Öfverste Säte” 17. 1830, 18. 1831, 19. 1832, 20. 1833, 21. 1834, 22. 1837,


I:2B:23-29 (1838-1842)

”Räkning vid Saaris Öfverste Säte” 23. Ifrån den 1sta November 1838 till samma tid År 1839, 24. Ifrån den 1sta November 1839 till samma tid År 1840, 25. Ifrån den 1sta November 1840 till samma tid År 1841, 26. Ifrån den 1sta November 1841 till 1sta Aprill År 1842, 27. Ifrån den 1sta Aprill till 1sta November År 1842,

”Uppbörds Bok öfver Saaris Öfverste Sätes Indelning jemte Nuorikala Capilainskap vid för detta Björneborgs Regemente” 28. 1840, 29. 1842 (+ kaksi irrallista liitedokumenttia).


Saaren kartanon arkisto I Kartanon vanhat asiakirjat (1729-1958) I:2 Aminoffien aikaiset asiakirjat (1795-1943)


C Maatalous (1818-1889)

Yksikön tunnus: I:2C Aineiston laajuus: Yksi yksikkö: kotelo Tietosisältö: maatalouteen liittyviä dokumentteja, joista osa viljelysuunnitelmia. Katso myös viljelykartat (I:5B).

1. "Delnings Instrument öfver Saaris Öfverste Sätets Ägor." Åker af gamla ägor, Ny Åker, Torp Åkrar, Äng, Skog. På embetets vägnar And. Ringbom 21.9.1818 (lisäys 6.5.1826). 8 sivua tiliä. Sidottu kirjaksi.

2. Cirkulations=bruket å Saaris Gård. Vuoden 1840 kantotilikirjan (I:2B, 28) välistä. Luultavasti vuodelta 1840.

3. Tilan viinanpoltto-oikeudesta. År 1856, den 8. Januari, infällde sig underskrifven Kronolänsman ... å Saaris af fyra mantal bestående Överste boställe för att på vederbörlig befallning och i enlighetmed Höglofligekammar- och Räkenskaps Expeditionens i Kejserliga senaten för Finland ... meddelade skrivelse af den 14. sistlidne December, å det på nämnde boställe sedan för längre tid tillbaka inrättade brännvindbränneri...

4. Förslag till öfvergång till ett åttaskiftesbruk å en del af Saaris boställes bohlåkrar, omfattande 244,56 f:nd A-circulationen, 1889-1893. Jämförelse emellan de besådda arealerna under öfvergångsåren 1889-1893. Promemoria 1889-1890. Wextföljd. Scema för A-circulationen från 1893: 1893-1900. Saaris den 10.juni 1889, Karl Johan Forsberg

5. Förslag till öfvergång till ett åttaskiftesbruk å en del af Saaris boställes bohlåkrar, omfattande 244,56 f:nd A-circulation. 1889-1893. Jämförelse emellan de besådda arealerna under öfvergångsåren 1889-1893. Promemoria 1889-1890. Wextföljd. Scema för A-circulationen från 1893: 1893-1900. Saaris den 10.juni 1889, Karl Johan Forsberg. Förslag till öfvergång till ett nioskiftesbruk å en del af Saaris boställes ängar, omfattande 280.42 f:nd B-circulationen, 1889-1892. Jämförelse emellan de besådda arealerna under öfvergångsåren 1889-1892. Wextföljd. Scema för B-circulationen efter år 1892: 1892-1900.

6. Förslag till öfvergång till ett nioskiftesbruk å en del af Saaris boställes ångar, omfattande 280,42 f:nd B-circulation. 1889-1893. Jämförelse emellan de besådda arealerna under öfvergångsåren 1889-1892. Promemoria 1889-1890. Wextföljd. Scema för B-circulationen efter år 1892: 1892-1900 (viimeiseksi vuodeksi merkitty virheellisesti 1890). Saaris den 10.juni 1889, Karl Johan Forsberg.


Saaren kartanon arkisto I Kartanon vanhat asiakirjat (1729-1958) I:2 Aminoffien aikaiset asiakirjat (1795-1943)

D Metsätalous Yksikön tunnus: I:2D Aineiston laajuus: Yksi yksikkö: kotelo Tietosisältö: Tilan metsiä ja metsänhoitoa käsitteleviä asiakirjoja.

1. Metsävahdin kanssa tehty sopimus, "Till Skogvakt å Saaris Öfverste Boställe i Wirmo... antagen jag härigenom Drengen Gustaf Michelsson till skogsvakt å Saaris boställets utskog från den 1sta october innevarande år emot följande villkor..." 28. 9.1860, A. Aminoff, Gustaf Michelsson, 2s + 2 tyhjää sivua.

2. "Handlingar rörande indelningen af skogen under Saaris militie boställe i Mietois socken samt Åbo och Björneborgs län, 43 fol. En karta hörjemte.", 1887-1889. Kartta ohuelle silkkipaperille lyijykynällä piirretty, 7 lohkoa. Afskrift af afskrift, Militie-Expeditionen i Kejserliga Senaten för Finland, Helsingfors den 21. Juni 1888, N:o 703. Förslag till Indelning af skogen under Saaris militie öfverste-boställe i Mietois socken af Åbo och Björneborgs län, Upprättad åren 1887 och 1888. Innehåll: Sammanträdeprotokoll, Allmän beskrivning, Hushållningsplan, Afverkningsplan, Kartabeskrivning. 26.9.1887: Tilalla 22 torppaa ja 11 mäkitupaa, rakennuskanta ja karjan määrä torpissa, mäkituvissa ja päätilalla, vuosittainen puunkulutus. Jokela utskog, Blocket n:o I; Hushållningsplan; Afverkningsplan och -beråkning Hemskogen, Blocket n:o II: Hushållningsplan; Afverkningsplan och -beråkning. Kartabeskrifning och Taxeringssammandrag för skogen under Saaris militie-boställe i Mietois socken af Åbo och Björneborgslän. April 1888. Saaris militie öfversteboställets skogemark 28.11.1888. Jokela eller Nenämaa utskog, belägen i Karjala kapell, 8.8.1889.

3. "Handlingar rörande skogshushållningsrevisionen år 1897 å Saaris militie boställe i Mietois socken af Åbo och Björneborgs län - 5 fol." Skogshushållnings revision, Saaris militie, 22.6.1897: Jokela utskog eller I blocket; hemskogen eller II blocket: Afverkning och föryngring, Allmän besigtning; Utstakning; Förslag, 10s + 4 tyhjää sivua lopussa + kansilehti.

4. "Skogshushållningsrevisions protokoll för Saaris militieboställe i Mietois socken af Åbo och Björneborgs län år 1907." Kammarexpeditionen i Kejserliga Senaten för Finland. helsiungfors den 2. April 1909 n:o 159. Saaris militieboställe, revisions protokoll, 31.7.1907. Karjan määrä. Afverkning och föryngring; Iste Skogsblocket Jokela utskog; IIra Skogsblocket, Hemskogen; Allmän besigtning, utstakning af årshuggen m.m, Utlåtande, Förslag. 20s, joista kolme viimeistä tyhjiä.

5. Kirje Suomen Keisarilliselle Senaatille 27.1.1917, Saaren virkatalon vuokraaja pyytää saada kaataa tilan metsästä lehtipuita ja muita jotka estävät talouspuun kasvua ja käyttää niitä polttopuuksi. Koneella kirjoitettu, 3 sivua, neljäs sivu tyhjä.


Saaren kartanon arkisto I Kartanon vanhat asiakirjat (1729-1958) I:2 Aminoffien aikaiset asiakirjat (1795-1943)

E Rakennuskatselmukset

Yksikön tunnus: I:2E Aineiston laajuus: Yksi yksikkö: kotelo Tietosisältö: Taloudelliset katselmukset noudattelivat tiettyä kaavaa, jossa tilan koko rakennuskanta päärakennuksesta tilan pienimpiin rakennuksiin käytiin järjestyksessä läpi jatkaen peltojen, niittyjen ja metsien kautta kalavesiin asti. Mukana on myös katsaus tilan alaisiin torppiin. Kun everstin virkatalon haltija vaihtui, pidettiin lähtö- ja tulokatselmus. Katso myös numeroidut asiakirjat (I:1B-I:2A), joissa mukana paljon rakennuskatselmuksia.

1. Taloudellinen katselmus Saaren everstin virkatalossa, B. Schauman, 18.10.1831. "Economisk Besigtning ... Boställe Ordning ... å Saris Öfverste säti". 10 s, joista kaksi viimeistä tyhjiä. Pääotsikot: Mangården, Laga husd byggnanden, Ladugårds Husen, Utomgården, Åkrarne, Ängarne, Skogen, Muhlbetet, Hummelgård, Fisk, Torpp (18).

2. Taloudellinen katselmus Saaren everstin virkatalossa, B. Schauman, 22.9.1834 (jäljennös 5.11.1849). Neljä sivua. Pääotsikot: Mangården, Laga husd byggnanden, Ladugårds Husen, Utomgården, Åkrarne, Ängarne, Skogen, Muhlbetet, Hummelgård, Fisk, Torpp (19).

3. Taloudellinen katselmus Saaren everstin virkatalossa, A.S.Landell, 13.8.1838. Neljä sivua. Pääotsikot: Mangården, Laga husd byggnanden, Ladugårds Husen, Utomgården, Åkrarne, Ängarne, Skogen, Muhlbetet, Hummelgård, Fisk, Torpp (19).

4. Katselmus Saaren everstin virkatalossa katon korjaamista, maalausta ja ikkunoiden kunnostamista varten, mukana kustannusarvio. "För att syna och besigtiga taket och fensterposterne af caractains byggningen å detta Öfverste Boställe", Härads Huse Syne Rätten, Emil Hjelt 18.8.1841 (jäljennös 23.12.1841). 8 sivua, joista kaksi viimeistä tyhjiä.

5. Lähtö- ja tulokatselmus, 2.3.1843, kahdeksan sivua, joista viimeinen tyhjä. "...å Saaris Öfverste boställe i Mietois kapell af Wirmo Socken, för att på begäran utaf aflidne Presidenten, Riddaren och Commendeuren, grefue Johan Fredrik Aminoffs söner... nämnde boställe, hvarå Laga af- och tillträdes Härads Husesyn emellan aflidne presidenten... och samtlige bröstarfvingar, afträdare, och bemälde aflidnes ofvannämnde söner...", vice Lands Sekreterare i Åbo och Björneborgs Län A. Lemberg (sinetti).

6. Lähtö- ja tulokatselmus Saaren everstin virkatalossa, A. Lemberg (sinetti) 16.5.1843. 28 sivua, joista kolme viimeistä tyhjiä. Edesmenneen kreivi Johan Fredrik Aminoffin jälkeen tila jää hänen pojilleen Adolf, Fredrik ja Alexander Aminoffille elinikäiseksi läänitykseksi. Katselmuksessa kirjattu rakennusten korjaustarpeet, mm. uusien kaakeliuunien tarve, ja niiden kustannusarviot. Luettelo tilan vanhoista asiakirjoista, numeroitu 1-37.

7. Ekonomisk besigtning, Carl Oscar Lignell, 27.7.1846; Neljä sivua. Innehafvaren af Bostället Liutenanten, Högvälborne Herr Baron A. Aminoff; Pääotsikot: Åbyggnaden, å Mangården, Laga Husbyggnader, ladugården, Utom Gården, Åkrarne, Ängarne, Skogen, Muhlbetet, Fisket, Wäderqvarnen, Torp (20 kpl, lueteltu nimeltä).

8. Ekonomisk besigtning, Carl Oscar Lignell, 23.7.1849; Neljä sivua, joista viimeinen tyhjä. Innehafvaren af Bostället Liutenanten, Högvälborne Herr Baron Alexander Aminoff; Pääotsikot: Åbyggnaden, å Manngården, Lagu Husbyggnader, Ladugården, Utom Gården, Åkrarne, Ängarne, Skogen, Muhlbetet, Fisket, Torp (21 kpl).

9. Ekonomisk besigtning, Carl Oscar Lignell, 11.6.1852; kahdeksan sivua, joista kolme viimeistä tyhjiä. Innehafvaren af Bostället Liutenanten, Högvälborne Friherre Alexander Aminoff; Pääotsikot: Åbyggnaden, å Manngården, Laga Husbyggnader, Ladugården, Utom Gården, Åkrarne, Ängarne, Skogen, Muhlbetet, Fisket, Torp (20 kpl, luettelo ja rakennusten katselmus).

10. Ekonomisk besigtning, W. Nylund, 3.8.1855; neljä sivua. Kapten och Kompagni Chefen, Friherre Alexander Aminoff, som innehar boställets förvaltning; Pääotsikot: Mangården, Ladugården, Utom Gården, Åkrarne, Ängarne, Skogen, Mulbetet, fisket, jordtorp (20).

11. Ekonomisk besigtning, Hen Allenius, 14.10.1858; kahdeksan sivua. Innehafvaren af Bostället Herr Majorn Baron Aminoff; Pääotsikot: Åbyggnaden, å Manngården, Ladugårds rum, Öfrige rum utom Gården, Trädgården, Brunnar, Åkern, Ängar, Muhlbetet, Fiskevatten, Skogen, Torp (20 kpl).

12. Ekonomisk besigtning å Saaris Öfverste säte, Hen Allenius, 8.7.1861; Kahdeksan sivua, joista kaksi viimeistä tyhjiä. Innehafvaren af Bostället Herr Majorn Baron Aminoff; Åbyggnad, i Manngården, utom manngården, Trädgården, Humlegården, Brunnar, Åkern, Ängar, Muhlbetet, Fiskvatten, Skogen, Torp (20 kpl).

13. Ekonomisk besigtning å Saaris Öfverste säte, Hen Allenius, 8.7.1864; kahdeksan sivua, joista kaksi viimeistä tyhjiä. å herr Majoren Baron Aminoffs vägnar Inspektorn å Bostället Anders Zetterberg; Pääotsikot: Åbyggnad, i Manngården, utom manngården, Trädgården, Humlegården, Brunnar, Åkern, Ängar, Muhlbetet, Fiskvatten, Skogen, Torp (20 kpl).

14. Ekonomisk besigtning å Saaris Öfverstesäte vid f:d: Lifdragone regemente beläget i nämnde socken af Wirmo härad, Hen Allenius, 6.9.1867; kahdeksan sivua. disponeras af framlidne Presidenten Grefve Johan Fredrik Aminoffs söner; efter skedd överenskommelse af herr Öfverstelöjtnanten Baron Aminoff förvaltas; hvars vägnar nu tillstädes var ... Inspectoren å bostället Anders Zetterberg; Pääotsikot: Åbyggnad, i Mangården, utom manngården, Trädgården, Humlegården, Brunnar, Åkern, Ängar, Muhlbetet, Fiskvatten, Skog, Torp (20 kpl).

15. Ekonomisk besigtning å Saaris Öfverstesäte vid f:d: Lifdragone regemente beläget i nämnde socken af Wirmo härad, Henr Allenius, 11.7.1870; kahdeksan sivua, joista viimeinen tyhjä. disponerad af framlidne Presidenten Grefve Johan Fredrik Aminoffs söner; efter skedd överenskommelse af herr Öfverstelöjtnanten Baron Aminoff förvaltas, och å hvars vägnar nu tillstädes var ... Inspectoren å bostället Anders Zetterberg; Pääotsikot: Åbyggnad, i Manngården, utom manngården, Trädgården, Humlegården, Brunnar, Åkern, Ängar, Muhlbetet, Fiske vatten, Skog, Torp (20 kpl). (Huom. Maininta, että vuoden 1873 taloudellinen katselmus puuttuu.)

16. Ekonomisk besigtning å Saaris enstaka Öfverste boställe vid f:d: Lifdragone regemente beläget i Wirmo socken och härad, Knut Schauman, 18.7.1876/21.-22.9.1876; 12 sivua, joista toinen ja viisi viimeistä tyhjiä. "...disponeras såsom lifstids förläning af framlidne Presidenten, Grefve Johan Fredrik Aminoffs söner, Generaladjutanten, Grefe Adolf Aminoff, Senatskanslisten, Friherre Fredrik Aminoff och Öfversten, Friherre Alexander Aminoff, hvilken sistnämnde innehar förvaltningen af bostället; närvarande härvid, såsom ombud, Inspectoren å lägenheten herr Anders Zetterberg"; Pääotsikot: Åbyggnad i Manngården, Hus utom manngården, Brunnor, Trädgården, Humlegård, Åkern, Ängarne, Muhlbetet, Skogen, Fiske, Torp (21 kpl).

17. Ekonomisk besigtning å Saaris Öfverstesäte vid f:d: Lifdragone regemente beläget i nämnde socken af Wirmo härad, Knut Schauman, 27.6.1879; kahdeksan sivua, joista viimeinen tyhjä. "...disponeras såsom lifstidsförläning af framlidne Presidenten Grefve Johan Fredrik Aminoffs söner"; "Generaladjutanten Grefve Adolf Aminoff, Senatskanslisten, Friherre Fredrik Aminoff och Öfversten Friherre Alexander Aminoff, hvilken sistnämnde innehar förvaltningen af bostället och nu personligen närvarande"; Pääotsikot: Åbyggnad i Manngården, Hus utom manngården, Brunnar, Trädgården, Humlegården, Åkern, Ängarna, Mulbetet, Skogen, Fisket, Torp (21 kpl), hornboskapen.

18. Ekonomisk besigtning å Saaris Öfversteboställe, Knut Schauman, 16.10.1882; 16 sivua, joista kaksi viimeistä tyhjiä. Etu- ja takasivussa repeämä. "disponeras såsom lifstidsförläning af framlidne presidenten, Grefve Johan Fredrik Aminoffs ännu bevarande söner: general adjutanten grefve Adolf Aminoff och öfversten friherre Alexander Aminoff, hvilken senare nämnde innehar förvaltningen af detta Saaris boställe, men som han nu till följe af sjuklighet är förhindrad att förestående besigtning öfvervara, inställde sig i hans ställe gårdinspektoren J.E.G. Eriksson"; Pääotsikot: Åbyggnaderna i mangården, hus utom manngården, Brunnar, Trädgården, Hummelgården, Åkern, Ängarna, Mulbetet, Skogen, Fisket, Torp (18 kpl, rakennuskannan katselmus).

19. Rakennuskatselmus, ei päiväystä. Suomenkielinen, ruutupaperilla. Pari ensimmäistä sivua repeytyneitä. Lisätty "1888?", mutta käsialasta päätellen todennäköisesti nuorempi, 1918? 18 sivua, joista kaksi viimeistä tyhjiä. Sivuilla 1-4 ja 15-18 repeytymiä.

20. "Saaren virkatalossa Mietoisten pitäjässä säilytettävä päiväkirja, johon oli saatu virkataloin-tarkastaja merkitsee siellä käyntinsä ja mitä silloin on huomioonsa ottanut", merkintöjä 13.6.1897-23.10.1946. Merkintöjä 13 aukeamalla, muuten tyhjä.

21. Lähtökatselmus Saaren everstin virkatalon vuokraajan vapaaherratar Josefine Aminoff'in lähtijänä ja valtion vastaanottajana välillä, 18.5.1943. Koneella kirjoitettu, 12 sivua, joista kaksi ensimmäistä tyhjiä. Asutustarkastaja K. Sonck valtion edustajana ja toimitusjohtaja Martti Sipilä uuden vuokraajan, Työtehoseura r.y:n edustajana. katselmus toteutettu ainoastaan pika-asutuksesta jäljellejääneellä kantatilalla, sekä pika-asutustilat nro 21 ja 28. Tilan rakennusten kunnon läpikäynti. Jäljennös alkuperäisestä, 29.6.1943.


Saaren kartanon arkisto I Kartanon vanhat asiakirjat (1729-1958) I:2 Aminoffien aikaiset asiakirjat (1795-1943)

F Torpparisopimukset

Yksikön tunnus: I:2F Aineiston laajuus: Yksi yksikkö: kotelo Tietosisältö: Saaren everstin virkatalon alaisten torppareiden kanssa tehdyt torpparisopimukset vuosilta 1844, 1845, 1854, 1860, 1879 ja 1881. ”Till torpare å ... torp under Saaris Öfwerste Boställe i Wirmo Socken...” Torpparin velvollisuudet ja oikeudet kirjattu, mm. rakennusten kunnossapitovelvollisuus, oikeus ottaa puuta vain oman talouden tarpeeseen, päivätyövelvollisuus, polttopuiden ja pellavakankaan tekoa kartanon tarpeisiin, kaupunkimatkojen tekemistä, perunan istutustusta ja nostoa, myllyn käyttämistä. Torpparia kiellettiin ottamasta vierasta karjaa, alivuokralaisia, kuljettamasta rehua tai lantaa tai puutavaraa pois. Mukana ovat myös torppien taloudelliset tulo- ja lähtökatselmukset. Torpista ja niiden rakennuskannasta mainintoja myös talouskatselmuksissa (I:2A), tileissä (I:2B) ja metsätaloutta käsittelevissä asiakirjoissa (I:2D).

a Torpparisopimukset (1844-1881) Kaikki kolme- tai nelisivuisia, yhdellä taitetulla arkilla.

1844 Alexander Aminoff: 17 sopimusta. 1. Kuopala torp, torparen Adam Lindgren 28.2.1844. Muutos: uusi torppari poikansa Johan Lindgren, 29.11.1844, 21.3.1845. 2. Stor-Randala torp, torparen Mickel Pihl 9.3.1844. 3. Hafvais torp, torpare Henrik Andersson(?) 9.3.1844 (muutos 9.5.1860: torppari Petter Mårtensson). 4. Kirvennummi torp, torparen Gustaf Holm, 9.3.1844. 5. Lill Havais torp (Skräddarns torp ylivedetty), drengen, f:d soldat Johan Repo (Henric Liljefeldt ylivedetty), 9.3.1844. 6. Lahdenperä torp, torparen Matts Andersson, 9.3.1844. Muutos: uusi torppari Ester Simonsdotter 7.2.1879. 7. Talltorpa torp, torparen Gustaf Henricsson 9.3.1844. Muutos: uusi torppari 28.11.1844, torparen Johan Sigfridsson. Muutos: uusi torppari 20.9.1860 torparen Matts Johansson. Muutos: uusi torppari 12.5.1866, Efraim Annasson. 8. Koiluoto torp, torparen Anders Pihl, 9.3.1844. Muutos: uusi torppari poikansa Isak Pihl 28.11.1844/21.3.1845. 9. Niskala torp, torparen Henric Michelsson 9.3.1844. Muutos: uusi torppari Gustaf Gustafson, 7.2.1879. 10. Lill-Saaris torp, torparen Gustaf Gustafsson Silfvers, 9.3.1844. Uusittu: Gustaf Gustafsson Silfvers. Uusittu: 7.2.1879. 11. Mäckilä torp, torparen Gustaf Endlund, 9.3.1844. Muutos: uusi torppari leski Gustava Gustafsdotter, 7.2.1879. Huom. Sopimuksesta kaksi samansisältöistä allekirjoitettua kappaletta. 12. Ahvio torp, torparen Abraham Anderson, 9.3.1844. Muutos: uusi torppari torpparin poika Henrick Abrahamson 12.1.1846/4.4.1846. Uusimismerkinnät myös 25.3.1881, muttei allekirjoituksia. 13. Krouvi torp, torparen Eric Johansson, 9.3.1844. 14. Sillanpä torp, torparen Simon Simonsson, 9.3.1844. 15. Munnaniitu torp, torparen Johan Willandt, 9.3.1844. 16. Kallimäki torp, torpare Enkan Lena Adamsdotter, 9.3.1844. Huom. Sopimuksesta kaksi samansisältöistä allekirjoitettua kappaletta. 17. Tammila torp, snickaren Carl Montén, 9.3.1844.

1845 Alexander Aminoff: yksi sopimus. 18. Unikangari torp, torparen Henric Johansson, 5.9.1845.

1854 Alexander Aminoff: kaksi sopimusta. 19. Kallimäki torp, torparen Gustaf Mattsson, 11.2.1854. 20. Krouvi torp, torparen Anders Andersson, 11.2.1854. Muutos: uusi torppari Fredrik Krouvi 23.3.1881.

1860 Alexander Aminoff: yksi sopimus. 21. Kuustö torp, sadelmakaren Gustaf Löfgren, 25.8.1860. Lisäys: torppari ei saa kerätä puutavaraa tilan metsistä, 7.2.1879.

1879 Alexander Aminoff: yhdeksän sopimusta. 22. Stor Randalatorp (Lill ylivedetty), torparen Johan Pihl, 7.2.1879. 23. Lill Randalatorp, torparen Johan Simonson, 7.2.1879. 24. Kirvenomi torp, torparen Johan Gustafson, 7.2.1879. 25. Kustö torp, sopimus kahtena kappaleena, torpparin nimi ja päiväys puuttuvat. 26. Koapala torp (Koiluoto torp ylivedetty), torparen Matts Mattsson, 7.2.1879. 27. Talltorpa torp, torpareenkan Maja Lisa, 7. 2.1879. 28. Koiluoto torp, torparen Gustaf Löfgren, 7.2.1879. Huom. Sopimuksesta kaksi allekirjoitettua samansisältöistä kappaletta. 29. Katavisto torp, torparen Gustaf Gustafson, 7.2.1879, ei torpparin allekirjoittama (2 kpl). 30. Munaniitu torp, torparen Willandt, Feb. 1879, kahtena kappaleena, ei päivää, ei torpparin allekirjoitusta. Sopimus repeytynyt, oikea alanurkka puuttuu, ja samalla osa sopimustekstiä. Huom. Katso myös vuoden 1844 sopimukset: uusimismerkinnät.

1881 Alexander Aminoff: neljä sopimusta. 31. Ahviotorp, torpparin nimi ja allekirjoitus puuttuvat valmiiksi kirjoitetusta sopimuksesta, 25.3.1881. 32. Krouvi torp, torparen Fredrik, 25.3.1881. Torpparin allekirjoitus puuttuu. 33. Unikangari torp, torparen Johan Henrik Lindros, 23.3.1881. 34. Sillanpää torp, torparen Johan Hindrik, 13.4.1881. Huom. Katso myös vuoden 1844 ja 1854 sopimukset: uusimismerkinnät.


b Torppien taloudelliset tulo- ja lähtökatselmukset (1866, 1877, 1880)

1. 1866 Torpan taloudellinen lähtö- ja tulokatselmus; "Ekonomisk besigtning af åbygganader och egor å Talltorppa under saaris Öfuerste Säte, afträdande torparen Fredrik Gabrielsson, huilket innehaft torpet ifrån 1.10,1862, och tillträdande torparen Efraim Annasson, från kehtula hemman i Mietois by", I Manngården, Fåhuset, Stallet, Rieraden, källaren, hemliga huset, Åkern. 9.10.1866. Kolme sivua, neljäs tyhjä. Huom. Katso myös vuoden 1844 sopimukset: uusimismerkinnät.

2. 1877 - Torpan taloudellinen lähtö- ja tulokatselmus;...å Lahdenperä torp, boningsbyggnaden, stall, fähus, riebyggen, hägnadom (?), åkerne, ängarne. torparen Johan Vähäiharuais (?) nuställs af trädes syn efter derstädes den 26. nästvikne April afliden torparen Henrik Liiman.18.7.1877. Kolme sivua, neljäs tyhjä.

3. 1880 - Torpan taloudellinen lähtö- ja tulokatselmus; Kuustö torp, besigtning och husesyn å nämnde torp, som innehafaren Kuusto Hejeki tillträdde 1870. Tillträdaren Gustaf. 13.8.1880. Yksi sivu, kolme tyhjää sivua.


Saaren kartanon arkisto I Kartanon vanhat asiakirjat (1729-1958) I:2 Aminoffien aikaiset asiakirjat (1795-1943)


G Sopimukset (1837-1916) Yksikön tunnus: I:2G Aineiston laajuus: Yksi yksikkö: kotelo Tietosisältö: Sopimusasiakirjoja ja valtakirjoja. Palovakuutusasiakirjasta remonttiurakkasopimuksiin.


1. §117. "ifågavarande contract, å mina vägnar afsluta. Sådant varden härmedelst, uppå Herr Grefen och Presidentens anhållan intygadt. Bastö, den 13. Junii 1837. Sourander." Vahvistavat J.F.Peron (sinetti) ja E.F. Björkman (sinetti). Yksi sivu, kääntöpuoli tyhjä.

2. Valtakirja? Mahdollisesti edelliseen dokumenttiin liittyen. "§ 117. Fullmakt in Blanko! J.F.Aminoff", sinetti (Johan Fredrik Aminoff piti everstin virkataloa hallussaan 1795-1842). Yksi sivu, toinen puoli tyhjä.

3. Työsopimus. Contract med Sockne Snickaren Johan Lundstedt rörande reparationell å Caratairs Byggnaden på Saris Öfverste Boställe; "med nyä bräder omlägga yttre taket" 22.12.1841/5.1.1842. Jäljennös. Neljä sivua, joista viimeinen tyhjä.

4. Katon uusimisen loppukatselmusmuistio. "Memorial". "Sockne snickaren Johan Lundstedt"; "omläggningen af nya bräder af yttre taket till Caractairs huset på Saris Öfverste Boställe"; "Reparation afslutade Contract Åbo Lands Kontor den 16.Februarii 1842". Neljä sivua, joista kaksi viimeistä tyhjiä.

5. Kontrakt, metsävahdille oikeus käyttää Saaren tilaan kuuluvaa metsämaata Korvessa. Alex. Aminoff (sinetti), Gustaf Michaelsson, skogsvakt; December 1856. Yksi sivu, kääntöpuoli tyhjä.

6. Palovakuutuskirja. Suomen metsänomistajain keskinäinen metsäpaloapuyhdistys, vakuutettu metsä: Mynämäen Tarvaisten kylässä Junnilan tilaan kuuluva metsä. Metsän omistaja vapaaherra I.A.Aminoff, 13.6.1916-31.12.1920. Kirjekuoressa, leima 8.7.1916. Neljä sivua.


Saaren kartanon arkisto I Kartanon vanhat asiakirjat (1729-1958) I:2 Aminoffien aikaiset asiakirjat (1795-1943)

H Kauppakirjat (1803-1885)

Yksikön tunnus: I:2H Aineiston laajuus: Yksi yksikkö: kotelo Tietosisältö: kauppakirjoja, joista useat käsittelevät Korvensuun myllyä, sekä talo- ja tilakauppoja. Mukana myös torpan rakennuksia koskeva kauppakirja.

1. Kauppakirja: Henrik Andersson Ettala ifån Korfvensu by gjör samman vitterligit: ...försäljer till min yngsta son Johan Henriksson ... qvarn. 12 sivua, joista kolme sivua varsinaista sopimustekstiä, 5.12.1803. Lisäys, jossa veli Henric Henricsson Ättala tunnustaa veljensä oikeuden myllyyn, hänellä itsellään on tila. 17.10.1808.

2. Salubrev: i Korvensu Forss belägne mjöl qvarn; myyjä Johan Henricsson Eskola, vaimonsa Anna Ericsdotter, ostaja Anders Mattsson 2.6.1821. Sinetti (VL), neljä sivua, joista kolme tyhjiä. Yhteen sidottu: - Anders Mattssonin allekirjoittama kirje, 2.6.1821: Aikoo naimisiin Maria Johansdotterin kanssa (myyjän tytär), mutta mikäli avioliitto peruuntuu, myös kauppa peruuntuu, yksi sivu, kääntöpuoli tyhjä. - Ote kihlakunnanoikeuden talvikäräjien pöytäkirjasta, §71: förre mjölnaren Johan Henricsson Ettala från Korfvensu... mjölnaren Anders Mattsson, 23.3.1822, kuusi sivua, joista viimeinen tyhjä. - Ote kihlakunnan talvikäräjien pöytäkirjasta, §77, Johan Henricsson Ettala, Anders Mattsson, 19.3.1823, kahdeksan sivua, joista kolme viimeistä tyhjiä. - Pöytäkirjanote, § 80, Johan Henricsson Ettala, Anders Mattsson, 13.10.1823, 12 sivua, joista kaksi viimeistä tyhjiä.

3. Johan Henrikssonin vakuutus, että on vastaanottanut kauppasumman Anders Mattsonilta, yksi sivu, kääntöpuolella lukee ainoastaan "Korfvensu Quarns handlingar", 21.8.1821.

4. Köpebrev: Mjöl Qvarn i Korvensu, J.F. Aminoff ostajana, myyjänä Johan Henricsson, mjölnaren, Anna Ericsdotter, hustru; 12 sivua, joista varsinaista sopimustekstiä kaksi sivua, 7.10.1824. Kauppakirjan oikea reuna rispaantunut, osa tekstistä tuhoutunut. Edelliset myllyä koskevat kauppakirjat lienee annettu tämän kaupan mukana.

5. Kontrakt. Johan Johansson myy omistamansa Ottilan tilan (Tjuvais by, Virmo) Anders Zetterbergille, säilyttäen silti vuokraoikeuden. Jäljennös, neljä sivua, joista viimeinen tyhjä, 28.3.1874, lisäys 19.10.1875.

6. Sopimus Vähä-Havaisten torpan rakennuksista. Överenskommelse; "får Friherre Aminoff då jemte alla de sedan gammalt torpet tillhöriga byggnader"; "Får Johan Henriksson behålla den af honom å Wähähavais torp af eget virke uppförda stuga och dervid jemväl åt sig af likadeles eget virke uppföra en mindre ladugård..." Alex. Aminoff, Johan Henriksson (Vähähafvais); yksi sivu, kääntöpuoli tyhjä, 20.4.1883.

7. Kontrakt: David Mickelsson myy omistamansa Koiviston yksinäistalon Alex. Aminoff, David Mickelsson Koivunen, egare af Koivisto hemman, 24.1.1884, lisäys 28.2.1884.

8. Kontrahti: Karl Lithman myy omistamansa Heikkilän talon Mietoisissa sekä Korvessa sijaitsevan metsän ja ladon herra paroni Alexander Aminoffille, 21.1.1885.


Saaren kartanon arkisto I Kartanon vanhat asiakirjat (1729-1958) I:2 Aminoffien aikaiset asiakirjat (1795-1943)

I Rajankäynti (1832)

Yksikön tunnus: I:2I Aineiston laajuus: Yksi yksikkö: kotelo Tietosisältö: Todistuslausunto Korvensuun Niittykarin omistussuhteista sekä rajankäyntiasiakirja Saaren ja Valaskallion välillä.

1. Todistus Korvensuun Niitty Karin kuulumisesta Ättalan (Ettala) tilaan, samoin kuin Mylly Karin, vaikka se viime aikoina on liitetty kylän yhteisiin alueisiin (Byalaget). 79-vuotias Simon Eriksson Nummen kylästä Mietoisista todistaa, ei päiväystä. Yksi sivu, kääntöpuoli tyhjä.

2. Rajankäyntiasiakirja. Landtmäteri Auscultant D.R.Wång. Allekirjoitukset. Mätnings Längd, Delnings Instrument: Rån mellan Saaris och Wallaskallio, 20.2.1832. 12 sivua, joista kolme viimeistä tyhjiä.


Saaren kartanon arkisto I Kartanon vanhat asiakirjat (1729-1958) I:2 Aminoffien aikaiset asiakirjat (1795-1943)

J Oikeudenkäyntiasiakirjat (1797-1898)

Yksikön tunnus: I:2J Aineiston laajuus: Kaksi yksikköä: koteloa Yksiköiden tunnus ja sisältö: I:2J:1-13 1797-1827 I:2J:14-31 1838-1898 Tietosisältö: Oikeudenkäyntipöytäkirjojen otteita. Yleensä toisena osapuolena on J.F. Aminoff tai hänen poikansa Alexander Aminoff. Korvensuun myllyä koskevia riitoja on useita, erimielisyyksiä torppareiden kanssa, oikeudenkäyntejä tien ylläpitovelvollisuudesta ja kalastusoikeudesta sekä paronin rotukoiran ampumisesta. Oikeudenkäyntejä on ollut useita, kihlakunnanoikeudesta hovioikeuteen asti. Katso myös numeroidut asiakirjat, joissa myös oikeudenkäyntipöytäkirjoja: I:2A:50, 51 ja 58 sekä I:1A:28.

I:2J:1-13 (1797-1827)

1. Till landshöfdingen. J. Fr. Aminoffin kirjekonsepti. "Saris boställets rätt till Korfvensu Krono Mjöl Qvarn No7 uti Virmo Socken"; "Tvisten mellan Boställsinnehafaren och bonden Henrik Andersson Ettala til Herr General Majoren och Commend." 18.7.1797. Neljä sivua, joista kaksi tyhjiä.

2. Ote kihlakunnanoikeuden pöytäkirjasta 15.10.1803. Utdrag af Protocollet hållit vid laga Härads höste Tinget med allmogen och den menige man af Wirmo och Lemo Socknars Tingslag å Isokoufvala Rusthåll i Huolis by af förstnämnda socken den 15. October 1803, §24", kantaja: Johan Fredrik Aminoff, vastaaja: Henric Andersson Ettala, från Korwensu by, Henrik och Johan Henricssöner från Ettala hemman. 12 sivua, joista kaksi viimeistä tyhjiä.

3. "Kungliga majestets Befallnings hafwandes... Utslag uti twisten emellan Innehafaren af Saris Öfwerste Säte General Majoren oh Commendeuren af Kongl. Svärds-Orden Välborne Herr Johan Fredric Aminoff å en samt Skatte Bonden henric Andersson Ettala uti Korfvensu by och Virmo Sockn... Mjöln Qvarn..."19.12.1806. Neljä sivua, joista viimeinen tyhjä.

4. Ote kihlakunnanoikeuden pöytäkirjasta 9.10.1807, "År 1807, den 7. October börjades laga härads hösta ting, med Allmogen och den Menige Man af Wirmo och Lehmo Sokuars Tingslag å Ketola hemman i Lem Giskallio by... Den 9de October , §11." Kantaja: Johan Fredrik Aminoff, vastaaja: Henric Andersson Ettala, från Korwensu by, Henrik och Johan Henricssöner från Ettala hemman. Kaksi yhteen ommeltua nippua, 44 sivua, kolme viimeistä tyhjiä.

5. Ote kihlakunnanoikeuden pöytäkirjasta, härads vintertinget, §24, Kantaja: Johan Fredrik Aminoff, vastaaja: Henric Andersson Ettala, från Korwensu by, 3.2.1808. 32 sivua.

6. Utdrag af protocoll hållit den 21.4.1808, §5, kantaja: Johan Fredrici Aminoff, Vastaaja: Henrici Andersson Eskala från Korvensu. kahdeksan sivua, joista kaksi viimeistä tyhjiä.

7. Laamanninoikeuden pöytäkirja, Lagmans Rättens i Åbo och Björneborgs lagsagu, Kantaja: Johan Fredrik Aminoff, vastaaja: Henric Andersson Ettala, från Korwensu by, 15.10.1808. Laamanninoikeuden puolesta sinettinsä laittanut Abrah. Öhmann. 16 sivua.

8. Laamanninoikeuden pöytäkirjanote, Utdrag af lagmans rättens i Åbo och Björneborgs lagsaga protocoll, § 74, Kantaja: Johan Fredrik Aminoff, vastaaja: Henric Andersson Ettala, från Korwensu by, 19.9.1809. 20 sivua, joista viimeinen tyhjä.

9. Hofrättens dom: Baron Johan Fredric Aminoff / bonden Henric Andersson Ettala: "tvist om bättre rätt till förnämnde mjöl qvarn uptaga och med laga slut afhjelpa." 26.4.1811. 12 sivua. Sinetin jäänteet. - Hovioikeuden tuomiosta 26.4.1811 myös kopio, johon tehty merkintä ensimmäiselle sivulle 4.4.1825. 12 sivua + takakansi. Sinetin jäänteet.

10. Utdrag af Lagfarts protocollet, häradshösta tinget §31, Kantaja: Grefe Johan Fredrik Aminoff, vastaaja mjölnaren Johan Henriksson, 7.10.1824. Kahdeksan sivua, joista kolme viimeistä tyhjiä.

11. Utdrag af Lagfarts protocollet, häradshösta tinget §3, Korvensu mjöl qvarn, Kantaja: Grefe Johan Fredrik Aminoff, vastaaja mjölnaren Johan Henriksson, 1.2.1825. Kuusi sivua, josta kolme viimeistä tyhjiä.

12. Ote kihlakunnanoikeuden pöytäkirjasta 13.10.1826, ”Utdrag af Härads-Rättens Protocoll, hållet vid Lagtima Höste Tinget med Allmogen och den menige man af Lemo och Wirmo Socknar samt Willnäs, Karjala, Wehmalais och Mietois Kapeller å Runois enstaka Hemman i sistnämnde kapell, den 13de October 1826”: §147: Förvaltaren af Saaris Öfverste Boställe i Wirmo Socken, Inspectoren Fredric Asplund klagade deröfver att torparen Michel Wahala från Lehytis jemte Drengarne Johan Josephsson från Leinakala och Michel Simonsson från Uhlu den 31sta förvikne Augusti om aftonen af ilska aflyftat tvänne särskilta emellan berörde Boställes ägor uppförde grindar från deras gångjärn..." 10 sivua, joista kaksi viimeistä tyhjiä.

13. Ote kihlakunnanoikeuden pöytäkirjasta 8.2.1827, "Utdrag af Härads-Rättens Protocoll, hållet vid lagtima Winter Tinget med allmogen och menige man af Lemo och Wirmo Socknar, samt Willnäs, Karjala, Wehmalais och Mietois Kapeller å Runois enstaka Hemman i sistnämnde kapell, den 8de Februarii 1827.": §67: "Förvaltaren af Saaris Öfverste Boställe, Fredric Asplund emot torparen Michel Wahala från Lechtis samt Drengarne Johan Josephsson från Leinakala och Michel Simonsson från Uhlu ... den 31sta Augusti förlidet år af ilska aflyftat tvänne grindar ifrån deras gångjärn och lemnat dem öppne..." 12 sivua, joista kaksi viimeistä tyhjiä.


I:2J:14-31 (1838-1898)

14. Ote kihlakunnanoikeuden pöytäkirjasta 23.10.1838, "Utdrag af Härads Rättens Protokoll hållet vid Lagtima höst Tinget med allmogen och den menige man af Lemo, Wirmo och en del Töfsala Socknar, jämte Willnäs, Karjala och Mietois Kapeller å Hannula berustade Säteri i förstnämnde kapell oc Socken år 1838. Den 23. October..." Kantaja: J.F. Aminoff, vastaaja J.G. Cedberg: §117," Till detta ting...grefe Johan Fredrik Aminoff låtit angående farran instemma Herr Fändricken Johan Gustaf Cedberg: och enär berörde mål nu företags, inställde sig för Käranden Herr Gräfen och Presidenten Aminoff, dess son och behöringen tillsatte ombud, herr Lieutnanten, Högvälborne Baron Alexander Aminoff, hvaremot svaranden anmältes vara af sjukdom hindrad att härvid närvara." Ote Aminoffin omistaman Ahvenanmaalaisen Bastön allodialisäterikartanon tilistä 1.11.1834-30.6.1835. 16 sivua, joista viimeinen tyhjä.

15. Ote kihlakunnanoikeuden pöytäkirjasta 22.3.1839, "Utdrag af Härads Rättens Protokoll hållit vid Lagtima Winter Tinget med allmogen och den menige man af Lemo, Wirmo och en del Töfsala Socknar, jämte Willnäs, Karjala och Mjetois Kapeller å Hannula berustade Säterie i förstnämnde Socken år 1839. Den 22. Martii..." §71. Kantaja: J.F. Aminoff, vastaaja J.G. Cedberg: Koskien Bastön allodialisäteriä. Kahdeksan sivua, joista viimeinen tyhjä.

16. Ote kihlakunnanoikeuden pöytäkirjasta, Utdrag af Härads Rättens protokoll, § 162, Haastaja: kreivi Aminoff, vastaaja: torparen carl Niskala; Grefve Aminoff låtit Torparen Carl Niskala ifrån Saaris Öfverste Bostelle... förpliktande att betala husränta och ersättning för eftersatten sådd å Niskala Torp..." 21.10.1841. 12 sivua.

17. Ote kihlakunnanoikeuden pöytäkirjasta, "Utdrag af Härads-Rättens Protocoll, §163, Haastaja: Grefe Johan Fredrik Aminoff,; vastaaja: torparen under sagde boställe, Johan Unikangari: Åbyggnaden, Åkrarne. 21.10.1841. 12 sivua.

18. Ote Kihlakunnanoikeuden pöytäkirjasta 30.3.1842, "Utdrag af Härads-Rättens Protocoll, hållet vid lagtima Härads Winter Tinget med allmogen och menige man af Lemo och Wirmo och den och en del Töfsala socknars, jämte Willnäs, Wehmalais, Karjala, Wehmalais och Mietois Kapellers Tingslag, å Hannula berustade Säteri i förstnämnde kapell och Socken, år 1842, Den 30. martii före middagen", § 68. Kantaja: kreivi Aminoff, vastaaja: torparen Johan Unikangare. Torppari muuttanut Unikankareen torpasta suorittamatta koko vuoden heinäsuorituksia. Neljä sivua, joista viimeinen tyhjä.

19. Ote kihlakunnanoikeuden pöytäkirjasta 1.4.1842, "Utdrag af Härads-Rättens Protocoll, hållet vid lagtima Winter Tinget med allmogen och menige man af Lemo och Wirmo och en del Töfsala socken, Karjala, Wehmalais och Mietois Kapeller, § 121. Kantaja: kreivi Aminoff; vastaaja: torppari Carl Niskala. Torpan rakennusten kunnossapitovelvollisuudesta. 12 sivua, joista kolme viimeistä tyhjiä.

20. Ote kihlakunnanoikeuden pöytäkirjasta 1.4.1842, "Utdrag af Härads-Rättens Protocoll, hållet vid lagtima Härads Winter Tinget med allmogen och menige man af Lemo och Wirmo och en del Töfsala socknarnas, jämte Willnäs, Wehmalais Karjala, och Mietois Kapellens tingslag å Hannula berustade Säterie i förstnämnde kapell och socken år 1842, den 1.a April Efter middagen, § 122". Kantaja: kreivi Johan Fredrik Aminoff, vastaaja: torppari Johan Unikangari, "angående ersättning för hussöta och efterlåten såddå benämnde Unikangare torp...". Kahdeksan sivua, joista viimeinen tyhjä.

21. Ote laamanninoikeuden pöytäkirjasta, 19.9.1842, "Utdrag ur Lagmans Rättens i Åbo och Björneborgs lagsaga Protokoll, hållet vid Lagtema Lagmans tinget i Åbo Stad år 1842." §62. Kantaja: J.F. Aminoff, edesmennyt, hänen puolestaan poikansa Alexander Aminoff, vastaaja: torparen Carl Niskala. Kaksi sivua.

22. Laamanninoikeuden pöytäkirja, kantaja: baron Alexander Aminoff, vastaaja: torparen Carl Montén från Touko enstaka hemman; angående herr Liutenanten baron Aminoffs utfärda påstående, att Carl Montén , hvilken midfasten år 1845 afflyttat från dess under Saaris Boställe besuttne av Sommila torp... Päiväys puuttuu, 1846? Laamannin sinetti. Kahdeksan sivua, joista viimeinen tyhjä.

23. Ote kihlakunnanoikeuden pöytäkirjasta 24.3.1848, "Utdrag ur Protocollet, hållit vid lagtima Härads Winter Tinget i Lemo, Wirmo och en del Töfsala socknars jemte Willnäs, Wehmalais, Karjala och Mietois Kapellers Tingslag", § 50. "ombud för innehafaren af Saaris Ofuerste Boställe i Mietois kapell friherre Alexander Aminoff, att Härads Rätten, till förekommande af åverkningar i nämnde Boställens ägor såväl i åker och äng som skog angående och inskildt tillskiftade fiskeratten måtte... Neljä sivua, joista viimeinen tyhjä.

24. Ote kihlakunnanoikeuden pöytäkirjasta 22.10.1851, "Utdrag af Härads Rättens Protocoll, uti Lemo, Wirmo och en del Töfsala socknars jämte Willnäs, Wehmalais, Karjala och Mietois Kapellers Tingslag, Protocoll, § 110. Paroni Aminoffin pyyntö Mynämäen pitäjäläisten osallistumisesta tilan alueelta merenrantaan kulkevan tien ylläpitoon. 16 sivua.

25. Ote kihlakunnanoikeuden pöytäkirjasta 28.10.1868, "Utdrag af Häradsrättens i Lemo och Wirmo socknars jämte Willnäs, Mietois och Karjala Kapellers Tingslag, Protokoll, fördt vid lagtima Hösttinget inom berörde tingslag, å Tuokua enstaka säteri i Mietois kapell af Wirmo socken, år 1868,. Den 28. Oktober, § 101." Kantaja: Baron Alexander Aminoff, vastaaja: "bonden Josef Johansson Mattila från Mattila hemman i Uhlu by", Asia: luvaton kalastus. Neljä sivua, joista kolme tyhjiä.

26. Ote kihlakunnanoikeuden pöytäkirjasta, Utdrag af Härads rättens i Lemo och Virmo socknar, § 187, Kantaja: Inspehtorn Anders Zetterberg, Vastaaja: bonden Gustaf Lounala, från rainola by i Wirmo, 2.11.1868. Neljä sivua, joista kaksi tyhjiä.

27. Ote todennäköisesti kihlakunnanoikeuden pöytäkirjasta, uloimmainen paperi puuttuu, eli ensimmäiset ja viimeiset sivut. Kantaja: Alexander Aminoff. Vastaaja: Isak Pihl. Otteita aikaisemmista asiakirjoista: 19.2.1870, 9.3.1844, 28.11.1844, 21.3.1845. Kahdeksan sivua.

28. Ote kihlakunnanoikeuden pöytäkirjasta, Utdrag af Häradsrättens protokoll, wintertinget, §33, Kantaja: innehafaren af Saaris enstaka boställe i Mietois kapell Friherre Alexander Aminoff jemte dess Inspector Anders Zetterberg, Vastaaja: Torparen Isak Pihl, från Koiluoto under berärde boställe lydande torp, 18.3.1870. Kahdeksan sivua, joista viimeinen tyhjä.

29. Ote kihlakunnanoikeuden pöytäkirjasta 9.2.1877. "Utdrag utur Protokollet, färdt vid lagtima vintertinget i det tingslag af Wirmo domsaga, som utgåres af Wirmo och Lemo socknar samt Karjala, Mietois och Willnäs kapeller å Alisuntila hemman i Tursunperä by af förstnämnde socken, Den 9. Februari 1877, § 68." Kantaja: Baron Alexander Aminoff, Vastaaja: bonden Johan Henriksson Alispunta, från Pyhö by i Mietois kapell. Asia: Vph Aminoffilta karannut arvokas rotukoira (englannin bulldoggi) oli ammuttu, seitsemän todistajalausuntoa. 16 sivua, joista viimeinen tyhjä.

30. Suostunta pöytäkirja, Saaren maantien ylläpidosta, "suostuivat nyt seuraavaiset taloin hallitsijat mainitun tien osaan seuraavaisilla rajamäärillä osaa ottamaan ja keskiinsä jakamaan..." 8.11.1879. neljä sivua, joista kaksi viimeistä tyhjiä.

31. J. F. Aminoff ostanut 7.10.1824 Isomyllyn vesimyllyn ja myllyrakennuksen Korvensuun kylässä Mynämäellä. Hänen perillisensä antavat mylläri ja sahanomistaja Frans Lindströmille haasteen syyskäräjille 4.10.1898. 31.8.1898/3.9.1898. Jäljennös 9.9.1898. Neljä sivua, joista viimeinen tyhjä.


Saaren kartanon arkisto I Kartanon vanhat asiakirjat (1729-1958) I:2 Aminoffien aikaiset asiakirjat (1795-1943)

K Läänitysasiakirja (1856)

Yksikön tunnus: I:2K Aineiston laajuus: Yksi yksikkö: kotelo Tietosisältö: J.F. Aminoffin kuoleman jälkeen vuosina 1842-1886 Saaren kartano oli ”elinaikaläänityksenä” Johan Fredrik Aminoffin pojilla: Vapaaherra eversti Alexander Aminoff (kuoli 1886), vapaaherra kanslisti Fredrik Aminoff (kuoli 1880) ja kreivi kenraali Adolf Aminoff (kuoli 1884).

1. Stat för Abo och Björneborgs Län år 1856. Tredje Hufvudtiteln Särskilda anslag och Förläningar. Rättingen transsummadh, bestyrker: Åbo Landskontor, den 1. maj 1857. Ludv. Landell, Expeditör. Neljä sivua, joista kolme tyhjiä.


Saaren kartanon arkisto I Kartanon vanhat asiakirjat (1729-1958) I:2 Aminoffien aikaiset asiakirjat (1795-1943)

L Kirjekonseptit

Yksikön tunnus: I:2L Aineiston laajuus: Yksi yksikkö: kotelo Tietosisältö: Lähteneiden kirjeiden konseptit.

1. Hovioikeudelle, Ei päiväystä, ei allekirjoitusta, "Högloflige Kejserlige Hofrättens... bör jag afgifva förklaring öfver de besvärd Fänricken J.G. Cedberg anförd öfver det utslag ... häradsnåden 22. förutgångne mars..." Alexander Aminoff? neljä sivua, joista viimeinen tyhjä.

2. Fredrique Aminoff allekirjoittanut kirjelapun aiheena: "husesyne instrument", vuodelta 1882. Koko 22 x 12,5 cm. Kääntöpuoli tyhjä.

3. Päivätöitä ja raha-asioita käsittelevä kirje, jossa maininta "under min aflidne faders" Alexander Aminoff? Paljon korjauksia, ylivedettyjä kohtia ja lisäyksiä. Ei päiväystä. neljä sivua, reunat pahoin rispaantuneet.

4. Till Kejserliga Senaten för Finland. Tilan puiden harventamisesta ja käyttämisestä polttopuiksi. Kirjekonseptia kaksi sivua, kolmannella valtakirja "Fullmakt in Blanko" ja päiväys, 27.1.1917. Neljä sivua, joista viimeinen tyhjä.


Saaren kartanon arkisto I Kartanon vanhat asiakirjat (1729-1958) I:2 Aminoffien aikaiset asiakirjat (1795-1943)

M Muut

Yksikön tunnus: I:2M Aineiston laajuus: Yksi yksikkö: kotelo Tietosisältö: Erilaisia dokumentteja memorial-muistioista muistiinpanoihin ja valtakirjaan sekä kirkkoherran virantäytöstä.


1. Ödmiukaste Memorial 2.2.1802, 1794 förrättning öfver Saris / Leijonhjälm. Forsgren. 20 x 16 cm. Neljä sivua, joista kaksi viimeistä tyhjiä.

2. Memorial! "...med följande syne insrtument öfver taken" 6.12.1803, Palmfeltin kirje osoitettu "til respektive chefs Embete för Björneborgs Regemente". 20 x 16 cm. Neljä sivua, joista kolme viimeistä tyhjiä.

3. Aleksanteri II:n vastaus Mietoislaisten anomukseen koskien kirkkoherran viran täyttöä, 4.12.1865. Suomennos, jäljennös. Kahdeksan sivua, joista kaksi viimeistä tyhjiä.

4. Valtakirja? Fullmakt in Blanko. Fredrique Aminoff, född af Forselles, jäänteet sinetistä, 50-pennin leimamerkki Suomi Finland. Taitettu paperi. Kääntöpuolella muistiinpanoja toimitetuista rakennuskatselmuksista "Syneinstrument öfver karaktärsbyggnaden", päiväykset. Sisäpuoli tyhjä.

5. Ruutupaperille tehtyjä muistiinpanoja, "Syne instrument", päivämääriä. Ei päiväystä (1882 jälkeen). Kääntöpuoli tyhjä.

6. Ruutupaperille tehtyjä maa-alueita koskevia laskelmia. Ei päiväystä. Repaleinen alaosastaan. Neljä sivua, joista ensimmäisellä merkintöjä.


Saaren kartanon arkisto I Kartanon vanhat asiakirjat (1729-1958)

I:3 Työtehoseuran aikaiset asiakirjat (1943-1946)

Yksikön tunnus: I:3 Aineiston laajuus: Yksi yksikkö: kotelo Tietosisältö: Työtehoseura on Aminoffien jälkeen tilan vuokraaja vuosina 1943-1946. Aineistoa ei juurikaan ole vuokralaisen lähtökatselmusta lukuunottamatta. Edellisen tulo- ja lähtökatselmuksen tapaan käydään asiakirjassa tarkkaan rakennuskanta läpi, tehdyt kunnostustyöt ja rakennusten kunto sekä remonttitarve. Myös viljelysalat. Katso myös II:2:1:A Viljavaraston siilot, Työtehoseura r.y.

1. Vuokralaisen lähtökatselmus 23.10.1946, virkatalon vuokraajan Työtehoseura r.y:n lähtijänä ja valtion vastaanottajana välillä, asutustarkastaja K. Sonck. Rakennusten kunnon katselmus Saaren virkatalon kantatilan ja viljelystilojen n:o 21 ja 28 osalta.


Saaren kartanon arkisto I Kartanon vanhat asiakirjat (1729-1958)

I:4 Hovin poikakodin aikaiset asiakirjat (1946-1958)

Yksikön tunnus: I:4 Aineiston laajuus: Yksi yksikkö: kotelo Tietosisältö: Hovin koulukodin rakennuspiirustuksia. Koulukoti on ilmeisesti toiminut Työtehoseura ry:n lähdön jälkeen vuodesta 1946 vuoteen 1958 Saaren kartanossa. Katso myös II:2:1:A. Myöhempien rakennuspiirustusten pohjana käytetty Hovin poikakodin aikaisia karttoja.

1. Muutospiirustus. Hovin koulukoti, Mietoisten pitäjä, ehdotus uudeksi sikalaksi ja kanalaksi y.m. Kaava 1:100, 25.5.1948.

2. Hovin koulukoti, Saaren kartano, Mietoisten pitäjää, Ehdotus uudeksi sikalaksi, kanalaksi, y.m., julkisivupiirros, pohjapiirros, leikkauspiirros A-B, 25.6.1948.

3. Hovin poikakoti, Mietoinen. Päärakennus, julkisivut, MK 1:100. Ei päiväystä.


Saaren kartanon arkisto I Kartanon vanhat asiakirjat (1729-1958)

I:5 Kartat (1693/1748-1953)

Yksikön tunnus: I:5 Aineiston laajuus: 11 yksikköä: 3 rullaa ja 8 koteloa Tietosisältö: Vanhat kartat, tutkimuskeskuksen aikaa edeltävät kartat, joita on yhteensä 24 kpl. Vanhin kartoista on maakartta, joka kuvaa vuoden 1693 tilannetta, vaikka onkin kopio vuodelta 1748. Kartat on jaettu kolmeen osaan: A Aluekartat (1693/1748-1919) 9 kpl B Viljelyskartat (1888-1953) 10 kpl C Salaojituskartat (1953) 5 kpl


A Aluekartat (1693/1748-1919)

Yksikön tunnus: I:5A:1 Aineiston laajuus: Yksi rulla Tietosisältö: Maakartta Saaren kartanon tiloista vuonna 1693, kopioitu vuonna 1748. ”Geometrisk Charta öfwer Saris Gård uti Åbo lähn Wirmo Härad och Sochn belägen, som förr varit Kongs Gård men sedermera til Öfwerste Säte anslagit, såsom den befinnes vara asfattad och beskrifven af framledne Landtmätaren Olof Mört Åhr 1693”. ”At denna Charta och beskrifning är enlig och lika lydande med originalet, det betygar af Kongl. Lantmäteri Contoiret i Stockholm den 20. Aug. 1748. Christopher Taxell”. 178,5 x 57 cm.

Yksikön tunnus: I:5A:2 Aineiston laajuus: Yksi kotelo Tietosisältö: Piirustus uusien rakennusten suunnitellusta sijainnista Saaren everstin virkatalon pihapiirissä, piirtänyt Carl Klerck 1765: ”Afvägnin öfver Man och Fägårdens planer efter Nya Deseinen på Saris Öfwerste Boställe, Saris d:4 September 1765, Carl Klerck”. Alunperin ollut yhdelle paperille piirretty, taitoskohta todennäköisesti repeytynyt niin, että nyt kaksi paperia. Kääntöpuoli tyhjä. 40,5 x 30,5 cm yhteen liitettynä.

Yksikön tunnus: I:5A:3 Aineiston laajuus: Yksi rulla Tietosisältö: Junnilan tilan kartta, Mynämäen pitäjä, Turun lääni. Mitannut H. Pontén vuosina 1792,1794, 1797 ja 1798. Tarkistettu kopio vuodelta 1827. ”Charta öfver Junnila Hemmans Ägor Belägne uti Jarwaisby af Wirmo Socken och Härad Åbo län. Afmätte Åren 1792, 1794, 1797 och 1798 af H. Pontén. Renoverad och med 6 Kopeks Charta Sigillata belagd År 1827 af And: Ringbom.” 59 x 137,5 cm.

Yksikön tunnus: I:5A:4-6 Aineiston laajuus: Yksi rulla Tietosisältö: Kolme karttaa Saaren everstin virkatalon tiluksista vuosilta 1889-1891, maanmittari C.E.Pelander. 4. Saaren everstin virkatalon tiluskartta vuosilta 1889-1890, kaksiosaisen kartan ensimmäinen osa, maanmittari C.E. Pelander. Piirretty myös rakennusten sijainti ja esimerkiksi päärakennuksen edustan puutarhan pohjapiirros. ”Kaksi-osainen kartta Saaren yksinäis Eeverstin virkatalon kaikista tiluksista Mietoisten pitäjässä Mynämäen kihlakuntaa sekä Turun ja Porin lääniä. Virkatalon tilukset on isojakoa varten mitannut sekä jakoa vuosina 1818-19 toimittanut maanmittari And. Ringbom, jonka jaon Maanjako oikeus vahvisti vuonna 1820. Tilukset on uudesti mitannut talouden hoidollista tarvetta varten, sekä piirirajat määrännyt ja pyykittänyt vuosina 1889-90 C. Eduard Pelander, Varamaamittari. Ensimmäinen kartta-osa.” 93,5 x 143 cm. 5. Saaren everstin virkatalon tiluskartta vuosilta 1889-1890, kaksiosaisen kartan toinen osa, maanmittari C.E. Pelander. Korpi eli Metsälohko (27 km Saaren kartanosta), Pyhä-niityn peltolohko (6,5 km Saaren kartanosta) ja Muna-niitty (4 km Saaren kartanosta). ”Kaksiosainen kartta Saaren yksinäis överstin virkatalon Mietoisten pitäjässä, Mynämäen kihlakuntaa sekä Turun lääniä. Virkatalon tilukset on isojakoa varten mitannut sekä jakoa vuosina 1818-19 toimittanut maanmittari And. Ringbom, jonka jaon Maanjakooikeus vahvisti vuonna 1820. Tilukset on uudesti mitannut talouden hoidollista tarvetta varten, sekä piirirajat määrännyt ja pyykittänyt vuosina 1889-1890 C. Eduard Pelander, Varamaamittari.” 103,5 x 48 cm. 6. Saaren everstin virkatalon tilan merenpuoliset rajat vuodelta 1891, maanmittari C.E. Pelander. ”Kartta Saaren yksinäiseverstivirkatalon, Mietoisten pitäjässä, Mynämäen kihlakuntaa, Turun ja Porin lääniä, merenpuolisista rajoista, jonka näitten rajojen määräämisessä v. 1891 teki C. Eduard Pelander, Varamaamittari.” 48 x 105,5 cm

Yksikön tunnus: I:5A:7-8 Aineiston laajuus: Yksi kotelo Tietosisältö: Kaksi karttaselitystä, joista toinen on koviin kansiin sidottu. Toinen on sen kopio. Tehnyt vuosina 1889-1891 varamaanmittari C. Eduard Pelander. Liittyy karttoihin I:5A:4-6. 7. "Asiakirjat, koskevat Saaren Översti-virkataloa Mietoisten pitäjässä, Mynämäen kihlakuntaa, Turun ja Porin lääniä; tehnyt vuosina 1889-91 C. Eduard Pelander varamaamittari." 89 sivua. Koviin kansiin sidottu. - Pöytäkirja pidetty Saaren yksinäis-everstin virkatalon kaikkien , Mietoisten pitäjässä, Mynämäen kihlakuntaa, sekä Turun ja Porin lääniä sijaitsevien tilusten kartalle panemisessa, sekä mainitun talon piirirajojen avaamisesta ja pyykittämisestä. 26.3.1891. varamaamittari Pelander. Sivut 1-18. - Karttaselitys Saaren everstin virkatalon kaikista tiluksista Mietoisten pitäjässä Mynämäen kihlakuntaa sekä Turun ja Porin lääniä." 30.3.1891. Varamaamittari Pelander. Sivut 19-84. Viittaus karttaan, tilusten nimi ja laji, ruokamullan ja maapohjan laatu, viljellyn maan, viljelykseen kelpaavan maan, metsämaan ja arvottoman maan määrät. - Pyykkiselitys 30.10.1890, varamaamittari Pelander. Sivut 85-89. 8. ”Karttaselitys Saaren everstin virkatalon kaikista tiluksista Mietoisten pitäjässä Mynämäen kihlakuntaa sekä Turun ja Porin lääniä." Toimitus nro 7577. "C. Edvard Pelander, varamaanmittari 30.3.1891. Jäljennöksen todistaa oikeaksi Turun ja Porin läänin maanmittauskonttorissa 5.7.1919 S. Jahnson.” Kaksiosaiseen karttaan kuuluva karttaselitys vuodelta 1891, kopioitu 1919. Kopio edellisestä (I:5A,7) karttaselityksestä. 66 sivua.

Yksikön tunnus: I:5A:9 Aineiston laajuus: Yksi kotelo Tietosisältö: Saarinen II –tila, raja ja naapuritilat, A4-kopio osasta karttaa, päiväys 21.7.1936.


B Viljelyskartat (1888-1953)

Yksikön tunnus: I:5B:1 Aineiston laajuus: Yksi kotelo Tietosisältö: Kartta Saaren puustellin pelloista, niityistä ja viljelysmaista jaettuna käyttötarkoituksen mukaan, vuodelta 1888. ”Karta öfver Saaris boställes åkrar, ångar och en del odlingsmarker indelade för rationel bebrukning, År 1888.” Merkitty myös rakennukset. 80 x 58 cm.

Yksikön tunnus: I:5B:2 Aineiston laajuus: Yksi kotelo Tietosisältö: Saaren kartanon alaisen Munaniityn tilan tilakartta ja viljelyssuunnitelma vuodelta 1918, laatinut Väinö Mikkola. ”Kartta Saaren kartanon Munaniityn ulkotilan viljelyksistä Mietoisten pitäjässä. Maat mitannut ja viljelyssuunnitelman laatinut 1918 Väinö Mikkola.” 42,5 x 52,5 cm.

Yksikön tunnus: I:5B:3-7 Aineiston laajuus: Yksi kotelo Tietosisältö: Saaren kartanon viljelykset. Mietoinen. Maaperätutkimus, v. 1948. Viisi karttaa. Jokaisen kartan koko 71,5 x 61 cm. 3. Mullan fosforipitoisuus 4. Mullan kalkkipitoisuus 5. Mullan kalipitoisuus 6. Maan happamuus 7. Maalajit ja multa

Yksikön tunnus: I:5B:8-10 Aineiston laajuus: Yksi kotelo Tietosisältö: Kolme viljelyskarttaa. 8. Saaren kartanon viljelymaista Mietoisten pitäjässä v. 1949. Kahtena kappaleena. 52 x 66 cm / 53,5 x 66. Lisäksi kaksiosainen negatiivikopio á 45,5 x 60,5 cm. 9. Kartta Hagan kartanon viljelyksistä, Kaarinan pitäjässä, kartan laatinut v. 1949 A.Uskonen, Varsinais-Suomen maanviljelysseuran neuvoja. 65 x 66 cm. 10. Saaren kartanon viljelykartta, johon merkitty viljellyt kasvit alueittain vuodelta 1953, sekä lannoitekoekentät vuosilta 1948-1953. ”Eri kasvien pinta-alat -53”, ”Koekentät 1-10 vuosilta 1948-1953”. Läpikuultavaa ruskeaa paperia, repaleinen, 55,5 x 70 cm.


C Salaojituskartat (1953)

Yksikön tunnus: I:5C:1-5 Aineiston laajuus: Yksi kotelo Tietosisältö: Viisi Saaren kartanon peltojen salaojituskarttaa noin vuodelta 1953. 1.-2. Salaojitussuunnitelma, Saaren kartano Mietoinen. Vuosiluku puuttuu, 1953? Kaksoiskappale, molempiin tehty merkintöjä, toinen käytössä kulunut. 42,5 x 43,5 cm / 43,5 cm x 56 cm. 3.-4. Salaojitussuunnitelma, Saaren kartano Mietoisten pitäjässä. Salaojitusyhdistys r.y. v. 1953 +kaksoiskapple. Molempiin karttoihin tehty merkintöjä. 50,5 x 66 cm. 5. Salaojitussuunnitelma, Saaren kartano Mietoisten pitäjässä. Salaojitusyhdistys r.y:n vuoden 1953 karttaan liitetty lisäosa kaakkoisosaan tilaa. 1953 tai hieman myöhempi. 50 x 67 (76) cm.


Saaren kartanon arkisto II Lounais-Suomen tutkimuskeskuksen aikaiset tilaa koskevat asiakirjat (1959-2006) II:1 Lounais-Suomen tutkimuskeskuksen oma kiinteistöjä koskeva materiaali

A Rakennusluettelot ja –suojelu

Yksikön tunnus: II:1:A Aineiston laajuus: Yksi yksikkö: kotelo Tietosisältö: Kotelo jakautuu kolmeen osaan: a Rakennusluettelot (1981-2002): liittyen vaaltion kiinteistörekisteriin b Maarekisteri (1959) : tiedot tilan lohkomisista c Rakennussuojelua koskevat asiakirjat (1991): Museoviraston suojelupäätös

a Rakennusluettelot (1981-2002)

Rakennusluettelo 1981 joulukuu, MTTK, Lounais-Suomen koeasema.

Valtion kiinteistöjen peruskortti, ei päiväystä, mutta 1977 jälkeen (1981?).

Valtion kiinteistöjen luettelo, Maa- ja metsätalousministeriö, Lounais-Suomen koeasema, Mietoinen, Saari. Valmistusvuosi, pinta-ala, bruttoala, kerrosala ja tilavuus, 1981?

Maatalouden tutkimuskeskuksen kirje koskien rakennusluetteloita ja valtion kiinteistörekisterin rakennustietojen ylläpitoa, 17.1.1983. Liitteenä rakennushallituksen kirje 10.12.1982 ja rakennusluettelo 26.11.1982.

Maatalouden tutkimuskeskuksen kirje koskien valtiontalouden tarkastusviraston kirjettä 5.1.1983, 4.2.1983. Liitteenä valtiontalouden tarkastusviraston kirje 5.1.1983 ja kysymyslomake.

Rakennushallituksen toimitilatiedustelu, 6.9.1983.

Maatalouden tutkimuskeskuksen kirje koskien rakennushallituksen toimitilatiedustelua, 22.9.1983. Liitteenä kyselylomakkeiden täyttöohjeet.

Toimitilatiedostolomakkeet Rakennushallitusta varten, 11.10.1983.

Maatalouden tutkimuskeskuksen kirje rakennusluetteloista, 10.6.1988.

Lounais-Suomen tutkimusaseman edustajan Pirkko Köylijärven lähete maatalouden tutkimuskeskukselle, jossa käsitellään mm. purkulupia ja rakennusten kuntoa, 13.7.1988.

Rakennusluettelo, Lounais-Suomen tutkimusasema, 22.2.1988.

Väestörekisterikeskuksen toimitilailmoitus, 1.1.1991.

Maatalouden tutkimuskeskuksen koodattu rakennusrekisteri, 15.4.1994.

Maatalouden tutkimuskeskuksen koodattu rakennusrekisteri, 9.8.1995.

MTT/Kiinteistövero 1995.

Maatalouden tutkimuskeskuksen koodattu rakennusrekisteri, 27.11.1997.

Vastaanottokatselmus: kiinteistölaitos on kirjeellään (28.5.1998) siirtänyt n. 1 ha:n suuruisen määräalan Haaviston tilasta maa-ja metsätalousministeriön/metsähallituksen hallintaan 15.6.1998 lähtien, Mietoinen 2.9.1998.

Kiinteistölaitos, Lounais-Suomi, Isännöinnin aluejako, Lounais-Suomen tutkimusasema, Mietoinen, rakennusluettelo 17.9.2001. liitteenä myös kartta, johon kaikki luetellut rakennukset on merkitty.

Kiinteistöverolippu 2002, 11.6.2002.

Kiinteistörekisteriote, Saarinen II, 9.9.2002.


b Maarekisteri (1959)

Ote maarekisteristä. Maarekisteri Mietoisten kunnasta, Vehmaan kihlakuntaa, Turun ja Porin lääniä. Tilaus nro 12338, Maatalouden tutkimuskeskus, Turun ja Porin läänin maanmittauskonttori, 30.10.1959. Kuvaus: - 2.6.1820 lohkottu osiin 1-2 ja 1-3. - 21.7.1936 Saarinen 1-2, Suomen valtio - 29.4.1959, 1-3 - Metsähallituksen kirjeen 13/2 1956 perusteella on tilan alueella kasvava tammimetsikkö rauhoitettu luonnonsuojelualueena, merkitty 4/5 1956.


c Rakennussuojelua koskevat asiakirjat (1991)

Museoviraston rakennushistorian osaston kirje Maatalouden tutkimuskeskukselle koskien valtion rakennusten suojeluluetteloa ja Lounais-Suomen tutkimuskeskuksen hallinnassa olevien rakennusten suojeluesitys, 19.4.1991. Liitteenä: - Suomen rakennuskulttuurin yleisluettelon ote Lounais-Suomen tutkimusaseman osalta. Asetuksella suojellaan Saaren kartanon pihapiirin muodostavat kolme rakennusta luokituksella S2 (rakennus suojellaan osittain: ulkoasu, päärakennuksen osalta myös huonejako ja kellarit) sekä puistossa sijaitseva entinen käymälä luokituksella S1 (rakennus suojellaan kokonaan). Lisäksi suojellaan puisto. Kartanon rakennettu alue suojellaan luokituksella S4. - Suojellun alueen kartta, Museovirasto 1990. - Valokopio suojeltujen rakennusten valokuvista. - Rakennussuojeluasetus 26.8.1988/783 ja Asetus valtion omistamien rakennusten suojelusta 14.6.1985/480. - Valtion rakennusten suojeluluokitus, Museoviraston hyväksymä 14.5.1987. - Opetusministeriön kirje koskien valtion omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen 11§:ssä tarkoitettuja soveltamisohjeita, esim korjaus- tai muutostöiden suorittamisesta, hoidosta ja kunnossapidosta sekä tilojen vuokraamisesta, 20.11.1985.

Ote Mietoisten kunnanhallituksen kokouspöytäkirjasta, asiana Museoviraston kirje koskien Lounais-Suomen tutkimusaseman, entisen saaren everstin virkatalon suojelua, 13.5.1991.

Maatalouden tutkimuskeskuksen kirje Museovirastolle koskien valtion rakennusten suojeluluetteloa, 21.10.1991.


Saaren kartanon arkisto II Lounais-Suomen tutkimuskeskuksen aikaiset tilaa koskevat asiakirjat (1959-2006) II:1 Lounais-Suomen tutkimuskeskuksen oma kiinteistöjä koskeva materiaali

B Rakennusten korjaus- ja muutostyöt (sis. Sähkö ja lvi))

Yksikön tunnus: II:1:B Aineiston laajuus: Yksi yksikkö: kotelo Tietosisältö: Kotelo jakautuu neljääntoista osaan (a-h) tehtyjen korjaustöiden mukaan. a Asuinrakennus, navetta (1959-1960) b Kuivuri (1969) c Koepuimala- ja laboratoriorakennus (1969) d Pihavalot (1974) e Lannoitesiilot (1978) f Moottorikalustosuoja-, työhalli- ja laboratoriorakennus (1980) g Riihen siemenvarasto (1986) h Päärakennus, Asunnon korjaus (1986-1989) i Itäinen siipirakennus (1987) j Läntinen siipirakennus (1987) k Torjunta-ainelaboratorio (1988-1990) l Aluekaapelointien uusinta rakennuksien 2, 7, 22, 24, 25, ja osittain

  rakennuksen 15 osalta. Samalla uusitaan liittymisjohto (1993) 

m Laboratoriorakennus/sadonkäsittelytila, muutos (1994-1999) n Luontotupa (2001) Remontit ovat kronologisessa järjestyksessä. Korjausurakoiden suunnittelu-, työmaakokous- ja lopputarkastuspöytäkirjat ovat kohdassa II:1Cb. Päällekkäistä materiaalia löytyy osiosta II:2.


a Asuinrakennus, navetta (1959-1960)

Työselitys. Lounais-Suomen maatalouskoeaseman rakennusten rakennusteknillisistä muutos- ja korjaustöistä: Navettarakennus, asuinrakennus, entinen navettarakennus. Mm. asuinrakennuksen lämmitysuunien purkamisesta. Ei päiväystä.

Lounais-Suomen koeasema, Haaviston navetan pohjapiirros, mittakaava 1:100. Ei päiväystä.

Lounais-Suomen koeaseman lihanautanavetta. Mahdollisesti työselostuksesta osa. Ei päiväystä.


b Kuivuri (1969)

Kuivuri, Lounais-Suomen koeasema, Mietoinen, asemapiirros, mk 1:500, Varsinais-Suomen Maanviljelysseura, 19.5.1969. Rakennuslupa myönnetty 25.7.1969.

Kuivuri, Lounais-Suomen koeasema, Mietoinen, rakennuspiirrustus, julkisivupiirustukset, pohjapiirrokset ja leikkaus A-B, mk 1:100, Varsinais-Suomen Maanviljelysseura, 19.5.1969.


c Koepuimala- ja laboratoriorakennus (1969)

Koepuimala ja laboratoriorakennus, pohjapiirros, vesi- ja viemärijohdot, mk 1:100, Omarakenne Oy, nro 4266-2, 21.2.1969.

Koepuimala ja laboratoriorakennus, leikkaukset A -A, mk 1:100, Omarakenne Oy, nro 4266-3, 19.3.1969, muutettu 23.4.1969.

Koepuimala ja laboratoriorakennus, julkisivu, mk 1:100, Omarakenne Oy, nro 4266-4, 19.3.1969, muutettu 23.4.1969.

Koepuimala ja laboratoriorakennus, julkisivu, mk 1:100, Omarakenne Oy, nro 4266-6, 19.3.1969, muutettu 23.4.1969.

Koepuimala ja laboratoriorakennus, julkisivu, mk 1:100, Omarakenne Oy, nro 4266-7, 19.3.1969, muutettu 23.4.1969.

Koepuimala ja laboratoriorakennus, pohjapiirros, sähköpisteet, mk 1:100, Omarakenne Oy, nro 4266-10, 21.2.1969.

Lounais-Suomen koeasema No 3, ajosilta, 5.8.1969, mk 1:50, Omarakenne Oy


d Pihavalot (1974)

Hankintaselostus aluevalaistuksesta, Lounais-Suomen koeasema, Mietoinen. Valaisinpylväät ja valaisimet, valaisinluettelo. Keskus- ja ohjauslaitteet. Kaapelointi. Sähköteknikko T. Alhanen, Turun piirirakennustoimisto, 7.8.1974.

Aluevalaistus Lounais-Suomen koeasema, asemapiirros, 8.8.1974, T.A. mk 1:1000. Edellisen dokumentin liite.


e Lannoitesiilot (1978)

MTTK, Lounais-Suomen koeasema, Irtolannoitesiilot, Väkilantasiilo, Periaatepiirustus, Turun Piirirakennustoimisto, 19.12.1978.


f Moottorikalustosuoja-, työhalli- ja laboratoriorakennus (1980)

Maatalouden Tutkimuskeskus, Lounais-Suomen koeasema, Moottorikalustosuoja-, työhalli- ja laboratoriorakennus, Mittakaava 1:200, v. 1980, E.R.


g Riihen siemenvarasto (1986)

Lounais-Suomen koeasema, riihen siemenvarasto, Muutostyö, Työpiirustus, pohjapiirros ja leikkaukset1:50, Yksityiskohtia 1:5, Turun Piirirakennustoimisto, 27.2.1986.


h Päärakennus, Asunnon korjaus (1986-1989)

Lounais-Suomen Koeasema, Päärakennus, Asunnon korjaus, rakennusteknillisten töiden työselostus. 21.1.1986.

Lounais-Suomen koeasema, Päärakennus, asunnon korjaus, Sisäpintojen värit. 24.1.1986. Näytteet lattiamateriaaleista, tapeteista ja maaleista.

Lounais-Suomen koeasema, Päärakennus, korjaustyö, työpiirustus, Pohjapiirros 1. Kerros, asunnon korjaus, mittakaava 1:50, Turun Piirirakennustoimisto 14.1.1986.

Lounais-Suomen koeasema, Mietoinen, Päärakennus, 1. Kerros, Muutospiirustus, alustava, vesi- ja lämpöjohdot, mittakaava 1:50, LVI-insinööritoimisto A. Lehtonen, Turku, piirt. M. Lehtinen, 24.6.1985.

Lounais-Suomen tutkimusasema, Saaren kartano Mietoinen, Päärakennus, nykyinen käyttö: tutkimusaseman toimistot ja luentosali, mk 1:100. A4-kopio. Ei päiväystä. Karttaan merkitty kattovalaisinten ja sähköpistokkeiden paikat.

Lounais-Suomen tutkimusasema, Hietamäki, Saarinen, 1:3, Talo n:o 1, Päärakennus, Pohjapiirros, ullakkokerros, muutostyö, työpiirustus, mittakaava 1:50, ark. 4, Turun Piirirakennustoimisto, 4.10.1988.

Lounais-Suomen tutkimusasema, Hietamäki, Saarinen, 1:3, Päärakennus, Pohjapiirros, 1. Kerros, muutostyö, työpiirustus, mittakaava 1:50, ark. 3, Turun Piirirakennustoimisto, 4.10.1988; Lisätty: H:n 15, 16 ja 18 muutosratkaisut uusittu (portaikko ja arkistoholvin edusta), 4.1.1989.

Lounais-Suomen tutkimusasema, Päärakennus, Kuistin korjaustyöt, Työluettelo ja korjausohje, rak.arkkitehti Pekka Hakala, Turun Piirirakennustoimisto 15.6.1989.

Lounais-Suomen tutkimusasema, Hietamäki, Päärakennus, Kuitin korjaus, julkisivupiirustus, mk 1:50, ark. Piir. 19, Turun Piirirakennustoimisto, P.H. 15.6.1989.


i Itäinen siipirakennus (1987)

Lounais-Suomen tutkimusasema, Itäinen siipirakennus, Korjaus- ja muutostyö, työselitys: purkutyöt ja varastointi, korjaustyöt, maalausselitys, huonekohtaiset kalusto- ja varusteluettelot sekä rakenneselvitykset, Insinööritoimisto Jouko Sjöberg, Naantali, 8.6.1987.

Lounais-Suomen koeasema, Itäinen siipirakennus, Mietoinen, Muutostyö, 1. Krs pohjapiirros, luonnos 1:100, Turun Piirirakennustoimisto, 6.6.1986.

Saaren kartano, Mietoinen, keittiösiipi, Plaaniluonnos 1:100, Vaihtoehto D, Jouko Sjöberg, RI, Naantali, 30.3.1987.

Lounais-Suomen tutkimusasema, Itäinen siipirakennus, Hietamäki, Saarinen, rak. 1:3, Muutostyö, Pääpiirustus, nro 1, Asemapiirustus, mk 1:500, Insinööritoimisto Jouko Sjöberg, Naantali, 15.5.1987.

Lounais-Suomen tutkimusasema, Itäinen siipirakennus, Hietamäki, Saarinen, rak. 1:3, Muutostyö, Pääpiirustus, nro 2, Pohjapiirustus mk 1:100, leikkauspiirustukset A-A, B-B, C-C, mk 1:100, Insinööritoimisto Jouko Sjöberg, Naantali, 15.5.1987.

Lounais-Suomen tutkimusasema, Itäinen siipirakennus, Hietamäki, Saarinen, rak. 1:3, Muutostyö, Pääpiirustus, nro 3, Julkisivupiirustus, mk 1:100, Insinööritoimisto Jouko Sjöberg, Naantali, 15.5.1987.

Lounais-Suomen tutkimusasema, Itäinen siipirakennus, Hietamäki, Saarinen, rak. 1:3, Muutostyö, Mittauspiirustus, nro 4, Pohjapiirustus asuinkerros mk 1:50, leikkauspiirustukset A-A, B-B, C-C, mk 1:50, Insinööritoimisto Jouko Sjöberg, Naantali, 15.5.1987.

Lounais-Suomen tutkimusasema, Itäinen siipirakennus, Hietamäki, Saarinen, rak. 1:3, Muutostyö, Mittauspiirustus, nro 5, Pohjapiirustus, ullakko, mk 1:50, Insinööritoimisto Jouko Sjöberg, Naantali, 15.5.1987.

Lounais-Suomen tutkimusasema, Itäinen siipirakennus, Hietamäki, Saarinen, rak. 1:3, Muutostyö, Purkupiirustus, nro 6, Pohjapiirustus mk 1:50, leikkauspiirustukset A-A, B-B, C-C, mk 1:50, Insinööritoimisto Jouko Sjöberg, Naantali, 15.5.1987.

Lounais-Suomen tutkimusasema, Itäinen siipirakennus, Hietamäki, Saarinen, rak. 1:3, Muutostyö, Työpiirustus, nro 7, Pohjapiirustus mk 1:50, leikkauspiirustukset A-A, B-B, C-C, mk 1:50, Insinööritoimisto Jouko Sjöberg, Naantali, 15.5.1987.

Lounais-Suomen tutkimusasema, Itäinen siipirakennus, Hietamäki, Saarinen, rak. 1:3, Muutostyö, Työpiirustus, nro 8, Julkisivupiirustus, mk 1:50, Insinööritoimisto Jouko Sjöberg, Naantali, 15.5.1987.

Lounais-Suomen tutkimusasema, Itäinen siipirakennus, Piirustusluettelo, Insinööritoimisto Juhani Lehtonen ky, Turku, 21.8.1987.

Lounais-Suomen tutkimusasema, Itäinen siipirakennus, Hietamäki, Saarinen, rak. 1:3, Muutostyö, Sähköpiirustus, 1. Kerros, leikkaukset, mk 1:50, Insinööritoimisto Juhani Lehtonen ky, Turku, 7.8.1987 (Pohjana käytetty työpiirustusta nro 7, Pohjapiirustus, leikkauspiirustukset A-A, B-B, C-C, mk 1:50, Insinööritoimisto Jouko Sjöberg, Naantali, 15.5.1987).

Lounais-Suomen tutkimusasema, Itäinen siipirakennus, Hietamäki, Saarinen, rak. 1:3, Muutostyö, Sähköpiirustus, Ullakko, mk 1:50, Insinööritoimisto Juhani Lehtonen ky, Turku, 7.8.1987 (Pohjana käytetty mittauspiirustusta, nro 5, Pohjapiirustus, ullakko, mk 1:50, Insinööritoimisto Jouko Sjöberg, Naantali, 15.5.1987).

Lounais-Suomen tutkimusasema, Itäinen siipirakennus, Hietamäki, Nousujohtokaavio, Insinööritoimisto Juhani Lehtonen ky, Turku, 7.8.1987.

Lounais-Suomen tutkimusasema, Itäinen siipirakennus, Hietamäki, Saarinen, rak. 1:3, Muutostyö, Sähköpiirustus, ryhmäkeskus RK-1, pääkaavio, Insinööritoimisto Juhani Lehtonen ky, Turku, 7.8.1987.

Lounais-Suomen tutkimusasema, Itäinen siipirakennus, Hietamäki, Saarinen, rak. 1:3, Muutostyö, Sähköpiirustus, ryhmäkeskus RK-2, pääkaavio, Insinööritoimisto Juhani Lehtonen ky, Turku, 7.8.1987.

Lounais-Suomen tutkimusasema, Itäinen siipirakennus, Hietamäki, Saarinen, rak. 1:3, Muutostyö, Sähköpiirustus, ryhmäkeskus RK-3, pääkaavio, Insinööritoimisto Juhani Lehtonen ky, Turku, 7.8.1987.

Lounais-Suomen tutkimusasema, Itäinen siipirakennus, Hietamäki, Saarinen, rak. 1:3, Muutostyö, Sähköpiirustus, Valaisinluettelo, Insinööritoimisto Juhani Lehtonen ky, Turku, 7.8.1987.

Lounais-Suomen tutkimusasema, Mietoinen, Muutostyö, Vesi- ja viemärijohdot, Asemapiirustus, mk 1:500, LVI-insinööritoimisto A. Lehtonen, Turku, 18.11.1987 (Pohjana asemapiirustus Hietamäki, Saarinen, rak. 1:3, Muutostyö, itäinen siipirakennus, Pääpiirustus, nro 1, Insinööritoimisto Jouko Sjöberg, Naantali, 15.5.1987). Piirustuksen lisäksi selostus.


j Läntinen siipirakennus (1987)

Lounais-Suomen koeasema, Mietoinen, Läntinen piharakennus, LVI-työselitys, Työ n:o 8706, 17 sivua, LVI-insinööritoimisto A. Lehtonen, Turku, 23.2.1987.

Lounais-Suomen koeasema, Mietoinen, Läntinen piharakennus, Korjaustyö, vesi- ja viemärijohdot, 1. Kerros, mittakaava 1:50, piirustuksen numero 8706-V-1, LVI-insinööritoimisto A. Lehtonen, Turku, 27.2.1987.

Lounais-Suomen koeasema, Mietoinen, Läntinen piharakennus, Korjaustyö, vesi- ja viemärijohdot, Kytkentäkaavio, mittakaava 1:50, piirustuksen numero 8706-V-2, LVI-insinööritoimisto A. Lehtonen, Turku, 27.2.1987 (pohjana käytetty Turun piirirakennustoimiston työpiirustusta, eteläpään asunnon korjaus, 1. Kerros, pohjapiirustus, mk 1:50, 27.1.1987).

Lounais-Suomen koeasema, Mietoinen, Läntinen piharakennus, Korjaustyö, lämpöjohdot ja ilmanvaihto, 1. Kerros, mittakaava 1:50, piirustuksen numero 8706-LI-1, LVI-insinööritoimisto A. Lehtonen, Turku, 27.2.1987.

Lounais-Suomen koeasema, Läntinen piharakennus, Eteläpään asunnon korjaus. Sähkötyöselitys, Turku 3.3.1987. Insinööritoimisto Juhani Lehtonen ky.

Piirustusluettelo 3.3.1987. Insinööritoimisto Juhani Lehtonen ky.

Lounais-Suomen koeasema, Mietoinen, Läntinen piharakennus, Sähköpiirustus, Muutos, Asunto 2. Korjaus, 1. Kerros, mittakaava 1:50, 3.3.1987. Insinööritoimisto Juhani Lehtonen ky.

Lounais-Suomen koeasema, Mietoinen, Läntinen piharakennus, Sähköpiirustus, Muutos, Asunto 2. Korjaus, leikkaus A-A, mittakaava 1:50, 3.3.1987. Insinööritoimisto Juhani Lehtonen ky.

Lounais-Suomen koeasema, Mietoinen, Läntinen piharakennus, Nousujohtokaavio 3.3.1987. Insinööritoimisto Juhani Lehtonen ky.

Lounais-Suomen koeasema, Mietoinen, Läntinen piharakennus, Sähköpiirustus, Muutos, Ryhmäkeskus rk-1, pääkaavio. 3.3.1987. Insinööritoimisto Juhani Lehtonen ky.

Lounais-Suomen koeasema, Mietoinen, Läntinen piharakennus, Sähköpiirustus, Muutos, Ryhmäkeskus rk-2, pääkaavio. 3.3.1987. Insinööritoimisto Juhani Lehtonen ky.

Lounais-Suomen koeasema, Mietoinen, Läntinen piharakennus, Sähköpiirustus,Valaisinluettelo. 3.3.1987.Insinööritoimisto Juhani Lehtonen ky.

Lounais-Suomen tutkimusaseman läntisen siiven korjaus, Kutsu työmaakokoukseen 3.4.1987. Päivätty 26.3.1987. Turun piirirakennustoimisto.

Lounais-Suomen koeasema, Mietoinen, Läntinen piharakennus, Korjaustyö, kaksi pohjapiirustusluonnosta, I ja II. Ei päiväystä, ei otsikkoa, A4.


k Torjunta-ainelaboratorio (1988-1990)

Lounais-Suomen tutkimusasema, Mietoinen, laboratoriorakennus (ent. Navetta), Muutostyö, Luonnos, Uusi torjunta-ainelaboratorio 8ent. Maitohuone – ent. Öljyvarasto), leikkauspiirros, mk 1:50, karttanumero 2, Turun piirirakennustoimisto, 11.5.1988.

Lounais-Suomen tutkimusasema, Mietoinen, laboratoriorakennus (ent. Navetta), Muutostyö, Luonnos 2, Uusi torjunta-ainelaboratorio 8ent. Maitohuone – ent. Öljyvarasto), pohjapiirros, mk 1:50, karttanumero 1b, Turun piirirakennustoimisto, 18.5.1988.

MTTK/Lounais-Suomen Tutkimusasema, Hietamäki, Laboratoriorakennus, muutostyö (torjunta-ainelaboratorio), pohjapiirros, luonnos, mk 1:50, piirustus 1, Turun Piirirakennustoimisto 14.6.1990.

MTTK/Lounais-Suomen Tutkimusasema, Hietamäki, Laboratoriorakennus, muutostyö (torjunta-ainelaboratorio), pohjapiirros, luonnos 2, mk 1:50, piirustus 1a, Turun Piirirakennustoimisto 14.6.1990.

MTTK/Lounais-Suomen Tutkimusasema, Hietamäki, Laboratoriorakennus, muutostyö (torjunta-ainelaboratorio), leikkauksia, luonnos, mk 1:50, piirustus 2, Turun Piirirakennustoimisto 14.6.1990.

MTTK/Lounais-Suomen Tutkimusasema, Hietamäki, Laboratoriorakennus, muutostyö (torjunta-ainelaboratorio), leikkaukset, luonnos 2, mk 1:50, piirustus 2a, Turun Piirirakennustoimisto 14.6.1990.

MTTK/Lounais-Suomen Tutkimusasema, Hietamäki, Laboratoriorakennus, muutostyö, Torjunta-ainelaboratorio, julkisivut, luonnos , mk 1:50, piirustus 3, Turun Piirirakennustoimisto 14.6.1990.

MTTK/Lounais-Suomen Tutkimusasema, Hietamäki, Laboratoriorakennus, muutostyö, pääpiirustus, asemapiirros, luonnos , mk 1:500, piirustus 1, Turun Piirirakennustoimisto 22.11.1990.

MTTK/Lounais-Suomen Tutkimusasema, Hietamäki, Laboratoriorakennus, muutostyö, työpiirustus, Torjunta-ainelaboratorio, pohjapiirros, mk 1:50, piirustus 3, Turun Piirirakennustoimisto 22.11.1990.

MTTK/Lounais-Suomen Tutkimusasema, Hietamäki, Laboratoriorakennus, muutostyö, työpiirustus, Torjunta-ainelaboratorio, leikkaukset A-A ja B-B, mk 1:50, piirustus 4, Turun Piirirakennustoimisto 22.11.1990.

MTTK/Lounais-Suomen Tutkimusasema, Hietamäki, Laboratoriorakennus, muutostyö, Torjunta-ainelaboratorio, julkisivut, mk 1:50, piirustus 5, Turun Piirirakennustoimisto 22.11.1990.

Mietoisten koeasema, Mietoinen, Torjunta-ainelaboratorio, sähköpisteet, suhde 1.50, Turun seudun sähköasennus, Naantali, 1.9.1991.

Mietoisten koeasema, Mietoinen, Torjunta-ainelaboratorio, pohjapiirrossuunnitelma, ei päiväystä.

Mietoisten koeasema, Mietoinen, Torjunta-ainelaboratorio, julkisivusuunnitelma, ei päiväystä.

Mietoisten koeasema, Mietoinen, Torjunta-ainelaboratorio, valokuvista kopioita (5 kpl), ei päiväystä.


l Aluekaapelointien uusinta rakennuksien 2, 7, 22, 24, 25, ja osittain rakennuksen 15 osalta. Samalla uusitaan liittymisjohto (1993-1994)

Lounais-Suomen koeasema, Mietoinen, Työ nro 92950, Apt-suunnittelu oy, Aimo Tiainen, Turku, 13.1.1993. - Sähkötyöselitys, apt-data, 8 sivua + 1 liite. - Piirustusluettelot 1 ja 2. - SÄ 92950-1.01, Asemapiirros, alueen sähkökaapelointi, tilanne 1.1.1993, mk 1:1000. - SÄ 92950-1.02, Asemapiirros, alueen valaistus, tilanne 1.1.1993, mk 1:1000. - SÄ 92950-1.03, Asemapiirros, alueen heikkovirtakaapelointi, tilanne 1.1.1993, mk 1:1000. - SÄ 92950-1.04, Asemapiirros, korjaussuunnitelma, tilanne 1.1.1993, mk 1:1000. Loppupiirustus. - SÄ 92950-1.05, Asemapiirros, purkukuva, tilanne 1.1.1993, mk 1:1000, (Pohjana kartoissa 1.01-1.05 on käytetty karttaa Aluevalaistus Lounais-Suomen koeasema 8.8.1974, täydennetty Mynäsähkö, Mynämäki 25.11.1974) - SÄ 92950-3.01, rakennus 2 / pk, tilanne 1.1.1993, keskus ek-koteloitu. - SÄ 92950-3.02, rakennus 2 / rk-1, tilanne 1.1.1993, keskus ip 34. - SÄ 92950-3.03, rakennus 2 / rk-1.1, tilanne 1.1.1993, ek-koteloitu. - SÄ 92950-3.04, rakennus 2 / rk-2, tilanne 1.1.1993, ek-koteloitu. - SÄ 92950-3.05, rakennus 7 / pk, tilanne 1.1.1993, ek-koteloitu. - SÄ 92950-3.06, rakennus 7 / asunto, tilanne 1.1.1993. - SÄ 92950-3.07, rakennus 7 / toimisto, tilanne 1.1.1993. - SÄ 92950-3.08, rakennus 11 / kellari, tilanne 1.1.1993. - SÄ 92950-3.09, rakennus 14, tilanne 1.1.1993. - SÄ 92950-3.10, rakennus 15, tilanne 1.1.1993. - SÄ 92950-3.11, rakennus 22, tilanne 1.1.1993. - SÄ 92950-3.12, kuivuri/rakennus 24, tilanne 1.1.1993. - SÄ 92950-3.13, kalustohalli/rakennus 25, tilanne 1.1.1993. - SÄ 92950-3.15, Nousujohtokaavio, tilanne 1.1.1993. - SÄ 92950-3.20, a-pylväs / pääkeskus pk, tilanne 1.1.1993. - SÄ 92950-3.21, rakennus 7 / pääkeskus 7pk. Lehdet 1-2/2. - SÄ 92950-3.22, rakennus 22 / 22pk. - SÄ 92950-3.23, rakennus 25 / 25pk.

Lounais-Suomen koeasema, Mietoinen, Loppupiirustus, Sähkökojeistot, Urho Tuominen Oy, Ulvila, 17.11.1993.

Lounais-Suomen koeasema, Mietoinen, TAP-Service Oy, 1994 (Pohjana käytetty piirroksia SÄ 92950-1.04, 3.15, 3.20-3.23, Apt-suunnittelu oy, Turku, 13.1.1993.). - Loppupiirustus, nro 87044 320 C, pääkeskus pk, 4.1.1994. - Loppupiirustus, nro 87044 3.21 C, rakennus 7 / pääkeskus 7pk, Lehdet 1-2/2, 4.1.1994. - Loppupiirustus, nro 87044 3.22 C, rakennus 22 / 22pk, 4.1.1994. - Loppupiirustus, nro 87044 3.23 C, rakennus 25 / 25pk, 4.1.1994. - Loppupiirustus, Asemapiirros, korjaussuunnitelma, tilanne 1.1.1993, mk 1:1000, 7.1.1994. - Loppupiirustus, Nousujohtokaavio, tilanne 1.1.1994, 7.1.1994.

Lounais-Suomen Sähkö oy. Saari, Mynämäki, Mietoinen, Perust. RLNEN pvm 29.11.1993, muutt. LS pvm 10.1.1994. Suhde 1:5000.


m Laboratoriorakennus/sadonkäsittelytila, muutos (1994-1999)

MTTK/Lounais-Suomen tutkimusasema, Hietamäki, Mietoinen, Laboratoriorakennus, muutostarpeet, pohjapiirros, mk 1:100, Turun rakennuspiiri, 5.5.1994.

Lausuntopyyntö laboratoriotilan muutossuunnitelmasta, Turun Rakennuspiiri. 19.7.1994

Laboratoriorakennuksen muutostarpeet, Maatalouden tutkimuskeskus. 27.7.1994

Laboratorion rakennuspiirustukset, Vesa Tiilikka. 15.9.1995

Muutosesityksiä sadonkäsittelytilan rakennuspiirustuksiin, Yrjö Salo, Maatalouden tutkimuskeskus, Mietoinen. Liitteenä myös piirros. 19.8.1996

MTT, L-S. Tutkimusasema, Sadonkäsittelytilat, leikkaus A-A, Piir 02, mk 1:50, Arkkitehti Juhani Pietarinen, 18.10.1996.

MTT, L-S. Tutkimusasema, Sadonkäsittelytilat, Pohja, Piir 01, L2, mk 1:50, Arkkitehti Juhani Pietarinen, 30.10.1996.

Piirustusluettelo, MTT, L-S Tutkimusasema, Mietoinen, APT-Elektro Oy, 16.12.1996.

Asemapiirustus, MTT, L-S Tutkimusasema, Mietoinen, mk 1.200, nro 96B88-1.01, APT-Elektro Oy, Turku, 16.12.1996 (pohjana käytetty: MTT, L-S. Tutkimusasema, Sadonkäsittelytilat, asemapiirustus, mk 1:200, Piirustus nro 1, Arkkitehti Juhani Pietarinen, 18.10.1996.)

Pohjapiirustus, MTT, L-S Tutkimusasema, Mietoinen, sadonkäsittelytilat, 1. Kerros, mk 1.50, nro 96B88-2.01, APT-Elektro Oy, Turku, 16.12.1996, Loppupiirustus Mynäsähkö Oy, 11.7.1997 (pohjana käytetty: MTT, L-S. Tutkimusasema, Sadonkäsittelytilat, pohjapiirustus, mk 1:50, Piirustus nro 2, Arkkitehti Juhani Pietarinen, 13.11.1996.)

Pohjapiirustus, MTT, L-S Tutkimusasema, Mietoinen, sadonkäsittelytilat, Ullakko, mk 1.50, nro 96B88-2.02, APT-Elektro Oy, Turku, 16.12.1996, Loppupiirustus Mynäsähkö Oy, 11.7.1997 (pohjana käytetty: MTT, L-S. Tutkimusasema, Sadonkäsittelytilat, pohjapiirustus, ullakko, mk 1:50, Piirustus nro 3, Arkkitehti Juhani Pietarinen, 13.11.1996.)

Nousujohto- ja maadoituskaavio, MTT, Lounais-Suomen tutkimusasema, Mietoinen, sadonkäsittelytilat, APT-Elektro Oy, Turku, nro 96B88-3.01, 16.12.1996, loppupiirustus Mynäsähkö Oy 11.7.1997.

Keskus JK-11, MTT, Lounais-Suomen tutkimusasema, Mietoinen, sadonkäsittelytilat, Norelco, Savonlinna, 9.5.1997; APT-Elektro Oy, Turku, nro 96B88-3.02, 16.12.1996; loppupiirustus Mynäsähkö Oy 11.7.1997.

Keskus JK-13, MTT, Lounais-Suomen tutkimusasema, Mietoinen, sadonkäsittelytilat, Norelco, Savonlinna, mk 1:10, 9.4.1997; APT-Elektro Oy, Turku, nro 96B88-3.03, 16.12.1996; loppupiirustus Mynäsähkö Oy 11.7.1997.

Keskus JK-11, piirikaavio, ulkovalaistus, MTT, Lounais-Suomen tutkimusasema, Mietoinen, sadonkäsittelytilat, APT-Elektro Oy, Turku, nro 96B88-4.01, 21.5.1995; loppupiirustus Mynäsähkö Oy 11.7.1997.

Keskus JK-13, piirikaavio, kv-pumppu, p-1, lehdet 1-7/7, MTT, Lounais-Suomen tutkimusasema, Mietoinen, sadonkäsittelytilat, APT-Elektro Oy, Turku, nro 96B88-4.02, 21.5.1997; loppupiirustus Mynäsähkö Oy 11.7.1997.

LVI-laitteiden johdotustaulukko 1 ja 2, MTT, LS- tutkimusasema, Mietoinen, sadonkäsittelytilat, APT-Elektro Oy, Turku, nro 96B88-5.01-5.02, 16.12.1996.

Valaisinluettelo, MTT, LS- tutkimusasema, Mietoinen, sadonkäsittelytilat, APT-Elektro Oy, Turku, nro 96B88-6.01, 16.12.1996, loppupiirustus Mynäsähkö Oy 11.7.1997.

Kojeluettelo, MTT, LS- tutkimusasema, Mietoinen, sadonkäsittelytilat, APT-Elektro Oy, Turku, nro 96B88-6.02, 16.12.1996, loppupiirustus Mynäsähkö Oy 11.7.1997.

Puhelinkaavio, MTT, LS- tutkimusasema, Mietoinen, sadonkäsittelytilat, APT-Elektro Oy, Turku, nro 96B88-7.01, 16.12.1996, loppupiirustus Mynäsähkö Oy 11.7.1997.

ATK-kaavio, MTT, LS- tutkimusasema, Mietoinen, sadonkäsittelytilat, APT-Elektro Oy, Turku, nro 96B88-7.02, 16.12.1996, loppupiirustus Mynäsähkö Oy 11.7.1997.

Merkkivalokaavio, MTT, LS- tutkimusasema, Mietoinen, sadonkäsittelytilat, APT-Elektro Oy, Turku, nro 96B88-7.03, 16.12.1996, loppupiirustus Mynäsähkö Oy 11.7.1997.

Ohjausjohtokaavio, MTT, LS- tutkimusasema, Mietoinen, sadonkäsittelytilat, APT-Elektro Oy, Turku, nro 96B88-7.04, 16.12.1996, loppupiirustus Mynäsähkö Oy 11.7.1997.

Takuutarkastus, pöytäkirja, MTT, Lounais-Suomen tutkimusasema, kasvinkäsittelytilojen muutos, urakoitsija Rakennusliike Rauno Salovaara Ky, rakennuttaja Valtion kiinteistölaitos, Engel rakentamispalvelut, Mietoinen 5.7.1999.


n Luontotupa (2001)

Luontotupa, Mietoinen, Muutostyö, asemapiirros, mk 1:500, piirros nro 1, ARK-Suunnittelu Aimo Suuronen, Littoinen, 14.3.2001.

Luontotupa, Mietoinen, Muutostyö: pohjapiirros, mk 1:100; julkisivut mk 1:100; leikkaus A-A mk 1:100, piirros nro 2, ARK-Suunnittelu Aimo Suuronen, Littoinen, 1.3.2001.

Luontotupa, Mietoinen, Uudisrakennus: aita ja portti, mk 1:20, piirros nro 3, ARK-Suunnittelu Aimo Suuronen, Littoinen, 1.3.2001.

Luontotupa, Mietoinen, Uudisrakennus: käymälä, pohja, leikkaukset, julkisivu 2, mk 1:50, piirros nro 4, ARK-Suunnittelu Aimo Suuronen, Littoinen, 23.2.2001.

Luontotupa, Mietoinen, Uudisrakennus: käymälä, julkisivut 1, 3 ja 4 , mk 1:50, piirros nro 5, ARK-Suunnittelu Aimo Suuronen, Littoinen, 23.2.2001.

Rakennusvalvontaviranomaisen rakennuslupapäätös. Luontotupa. Rakennuslupa N:o 7/01 myönnetty 23.5.2001.

Pöytäkirja, Sähköasennuksen käyttöönottotarkastus, Luontotupa, Mietoinen, Henkilökunnan taukotila, sähköurakoitsija Oy EL-Gus Ab, Parainen. Tarkastuksen tekijä Ralf Gustafsson, 18.6.2001.


Saaren kartanon arkisto II Lounais-Suomen tutkimuskeskuksen aikaiset tilaa koskevat asiakirjat (1959-2006) II:1 Lounais-Suomen tutkimuskeskuksen oma kiinteistöjä koskeva materiaali


C Tilanhoito

Yksikön tunnus: II:1:C Aineiston laajuus: Yksi yksikkö: kotelo Tietosisältö: Tilan päivittästä hoitoa koskevia asiakirjoja. Aiheen mukaan jaettu kahdeksaan osaan: a Muistiot vuosittaisista korjaustarpeista (1962, 1969, 1971-1988) b Korjausurakoiden suunnittelu-, työmaakokous- ja lopputarkastuspöytäkirjat, sekä lausuntoja ja muistiinpanoja korjauksista (1961-1971, 1980-2006) c Lämpötalous (1973-1983) d Veden kulutus (1969-1988) e Tien ylläpito (1997-2002) f Virastojen ja laitosten siirtymistä kiinteistölaitoksen vuokralaisiksi (1994- 2004) g Lounais-Suomen tutkimusaseman esitteet (2001-2004) h Lounais-Suomen tutkimusaseman muutto Piikkiöön (2005-2006)


a Muistiot vuosittaisista korjaustarpeista (1962, 1969, 1971-1988) Maatalouden tutkimuskeskuksen Lounais-Suomen koeaseman ehdotus Turun ja Porin läänin lääninrakennustoimistolle suoritettavista vuosikorjaustöistä. Ehdotukset vuosille 1962, 1969, 1971-1988.

Korjaustarpeita, MTT/Lounais-Suomen tutkimusasema, Mietoinen 3.7.2004.


b Korjausurakoiden suunnittelu-, työmaakokous- ja lopputarkastuspöytäkirjat, sekä lausuntoja ja muistiinpanoja korjauksista (1961-1971, 1980-2006)

Lounais-Suomen koeaseman rakennusteknilliset muutos- ja korjaustyöt, loppukatselmuspöytäkirja 1.3.1961.

Lounais-Suomen koeaseman sähkötöiden loppukatselmuslausunto, 1.3.1961.

Lounais-Suomen koeaseman tekemät muutosehdotukset koskien navettarakennuksen korjaustöitä, 6.4.1961.

Lounais-Suomen koeaseman lausunto koskien navettarakennuksen peruskorjausta 12.6.1961

Pöytäkirja Saaren kartano nimisen rakennuksen sähköteknillisten töitten lopputarkastuksessa 16.1.1962.

Lounais-Suomen koeaseman rak.tekn. muutos- ja korjaustöiden takuukatselmuspöytäkirja, 2.3.1962.

Rakennushallituksen lausunto Lounais-Suomen koeaseman navetan korotamisesta, 15.3.1962.

Maatalouden tutkimuskeskuksen lausunto Lounais-Suomen koeaseman rakennusten peruskorjauksesta, 2.4.1962.

Lounais-Suomen koeaseman ehdotuksia koeaseman rakennusohjelmaksi, 27.1.1968.

Lounais-Suomen koeaseman rakennusteknillisten korjaustöiden takuukatselmuspöytäkirjan, 21.8.1968.

Lounais-Suomen koeaseman ehdotus Maatalouden tutkimuskeskukselle koeaseman koepuimala- ja laboratoriorakennuksen uudelleen rakentamiseksi kivinavetan paikalle, 31.8.1968.

Lounais-Suomen koeaseman rakennusohjelmaehdotukset koskien koepuimala- ja laboratoriorakennusta, vaihtoehdot 1-4, ei päiväystä, 1968?

Maatalouden tutkimuskeskuksen lounais-Suomen koeaseman koepuimala- ja laboratoriorakennuksen suunnittelu, konsepti, ei päiväystä, 1968?

Koeaseman ehdotuksia korjausohjelmiin, sivu 2, ei päiväystä, 1968?

Takuukatselmuspöytäkirja, Lounais-Suomen koeaseman maalaustöiden takuukatselmuspöytäkirja 6.9.1968.

Lounais-Suomen koeaseman Haaviston navettarakennuksen loppukatselmuspöytäkirja, 20.9.1968.

Lounais-Suomen koeaseman koepuimala- ja laboratoriorakennuksen rakennustyön loppukatselmuspöytäkirja, 21.9.1970.

Kutsu Lounais-Suomen koeaseman vedenottamon ja päävesijohdon koneteknillisten töiden takuukatselmukseen 16.2.1971, 22.1.1971.

Lounais-Suomen koeaseman esitys kuivurirakennuksen korjaushuollosta, 2.3.1971.

Sosiaali- ja terveysministeriön työturvallisuustarkastus Lounais-Suomen koeasemalla, 5.5.1971.

Lounais-Suomen koeaseman esitys koepuimala- ja laboratoriorakennuksen korjaushuollosta, 24.8.1971.

Lounais-Suomen koeaseman maalaustöiden takuukatselmuspöytäkirja, 21.9.1971.

Kuivaamorakennuksen varastosiilojen tasokuljetinhankinta, tarjouspyyntö Metsä-Ketelä Oy:lle, 21.4.1980.

Turun piirirakennustoimiston ohjeistus kiinteistö- ja rakennusnumeroista, 26.11.1981.

Turun piirirakennustoimiston tilaus Lounais-Suomen koeaseman maalaustöistä. 1.6.1982.

Maatalouden tutkimuskeskuksen pyyntö toimittaa ongelmajätetyöryhmän muistiota (14.3.1983, liitteenä) koskevat lausunnot, 23.3.1983.

Sähkölaitteiston tarkastuspöytäkirja, kuivurin käyttöönottotarkastus, mittauslaitteiston tilan lämmittimen tarkastus, 28.3.1983.

Piirirakennustoimisto kehottaa tekemään jätehuoltoilmoituksen, 20.1.1984.

Lounais-Suomen koeaseman jätehuoltoilmoitus, konsepti, alkuperäinen jätetty kunnanvirastoon 26.1.1984.

Muistiinpanoja korjaustarpeista, 25.7.1985.

Turun piirirakennustoimisto, Lounais-Suomen koeasema, työohjelma 1.1.-30.12.1986.

Turun piirirakennustoimiston kutsu Lounais-Suomen koeasemalle neuvottelutilaisuuteen 10.9.1985 kiinteistöjen korjaamisesta, 13.8.1985.

Rakennushankeryhmän asettaminen, Lounais-Suomen tutkimusaseman muutos- ja korjaustyöt 1985-, 22.10.1985, liitteenä muistio 19.9.1985 Lounais-Suomen tutkimusasemalla pidetystä neuvottelutilaisuudesta.

Muistio Lounais-Suomen koeasemalla suoritettavista kunnossapitotöistä v. 1986, 13.1.1986.

Valtion palvelusuhdeasunnon katselmus- ja vuokralaskelmalomake, 24.2.1986.

Lounais-Suomen tutkimusaseman pölynpoistolaitteiden tilaus Ilmatuote Oy:ltä, 24.9.1986.

Rakennushallituksen kirje valtion omistamien toimitilojen korjaushuoltoon määräämisestä, 19.8.1986.

Lounais-Suomen koeaseman kunnossapitotyöt, muistio suunnittelupalaveristä, 6.11.1986.

Lounais-Suomen tutkimusaseman korjaus- ja muutostyöt, suunnittelukokouspöytäkirja 1, 4.2.1987.

Lounais-Suomen tutkimusaseman itäisen piharakennuksen korjaus, suunnittelukokouspöytäkirja 2, 1.4.1987.

Lounais-Suomen tutkimusaseman itäisen piharakennuksen korjaus, muistio suunnittelukokouksesta, 3.4.1987.

Lounais-Suomen tutkimusaseman läntisen piharakennuksen asunnon korjaus, työmaakokouspöytäkirja n:o 1, 3.4.1987.

Lounais-Suomen tutkimusaseman tilajärjestelyt ja korjaukset 1988-89, selvitys Turun piirirakennustoimistolle, 31.5.1987.

Lounais-Suomen tutkimusaseman itäisen piharakennuksen korjaus, suunnittelukokouspöytäkirja n:o 4, 9.6.1987.

Lounais-Suomen tutkimusaseman läntisen piharakennuksen asunnon korjauksen lopputarkastuspöytäkirja, 31.7.1987.

Sopimus, Lounais-Suomen Sähkö-Osakeyhtiö luovuttaa Maatalouden tutkimuskeskukselle käytöstä poistetun tiilestä rakennetun Saaren muuntamotornin Mietoisissa, 10.9.1987.

Vakuutus, valvontaviranomaisia varten, öljylämmityslaitteen asennustyöstä, 10.9.1987.

Lounais-Suomen tutkimusaseman pölynpoisto, takuutarkastuspöytäkirja, 8.10.1987. Työmaakokouspöytäkirja n:o 1, Lounais-Suomen tutkimusaseman itäisen piharakennuksen asunnon korjaus, 20.10.1987.

Työmaakokouspöytäkirja n:o 2, Lounais-Suomen tutkimusaseman itäisen piharakennuksen asunnon korjaus, 12.11.1987.

Työmaakokouspöytäkirja n:o 3, Lounais-Suomen tutkimusaseman itäisen piharakennuksen asunnon korjaus, 10.12.1987.

Työmaakokouspöytäkirja n:o 4, Lounais-Suomen tutkimusaseman itäisen piharakennuksen asunnon korjaus, 15.1.1988.

Työmaakokouspöytäkirja n:o 5, Lounais-Suomen tutkimusaseman itäisen piharakennuksen asunnon korjaus, 26.2.1988.

Muistiinpanoja korjaustarpeista, käsin kirjoitettuja, 29.3.-7.4.1988.

Lounais-Suomen Tutkimusaseman palotarkastuspöytäkirja, 8.4.1988.

Lounais-Suomen tutkimusaseman itäisen piharakennuksen peruskorjaus, vastaanottotarkastus, 24.3.1988.

Neuvottelumuistio Lounais-Suomen koeasemalla suoritettavista kunnossapitotöistä syksyllä 1988, 28.9.1988.

Muistiinpanoja korjaustarpeista, käsin kirjoitettuja, 28.9.1988 ja 28.12.1988.

Viljankuivaamon korjaus, kuivaamon uunista ja elevaattorista tarjousten pohjalta tehty valinta, 4.1.1989.

Neuvottelumuistio Lounais-Suomen koeasemalla suoritettavista kunnossapitotöistä 1989, 20.1.1989.

Muistiinpanoja korjaustarpeista, käsin kirjoitettuja, 1989.

Lounais-Suomen tutkimusaseman itäisen siipirakennuksen peruskorjaustyö, takuutarkastuspöytäkirja, 23.3.1989.

Lounais-Suomen tutkimusaseman itäisen siipirakennuksen peruskorjaustyö, takuutarkastuksen jälkitarkastuspöytäkirja, 28.4.1989.

Mietoisten kunnan kirje osoitejärjestelmän muuttumisesta ja kiinteistön uudesta postiosoitteesta, 25.3.1992.

Tie- ja vesirakennuslaitoksen päätös osoiteviitan ”Saarentie 220” pystyttämisestä yleisen tien varteen, 28.10.1992.

Muistiinpanoja korjaustarpeista, käsin kirjoitettuja, 4.9.1992.

Lounais-Suomen tutkimusaseman esitys Maatalouden tutkimuskeskukselle haaviston navettarakennuksen purkamiseksi, 12.10.1992.

Rakennushallituksen kutsu jätevedenpuhdistamon suunnittelukokoukseen 14.4.1994, litteenä selvitys Lounais-Suomen tutkimusaseman jätevesien käsittelystä, 9.3.1994.

Lounais-Suomen tutkimusaseman jätevesien käsittely, kokousmuistio 14.4.1994.

Lounais-Suomen tutkimusaseman vesihuoltotyö, Mietoinen, työmaakokouspöytäkirja nro 1, 9.8.1994.

Lounais-Suomen tutkimusaseman juurakkopuhdistamon tarkkailuohjelma, Rakennushallitus, 31.8.1994.

Lounais-Suomen tutkimusasema, vesihuoltotöiden vastaanottotarkastuspöytäkirja, 31.8.1994.

Lounais-Suomen tutkimusasema, Rakennuskokous, pöytäkirja, 14.10.1994.

Lounais-Suomen tutkimuslaitoksen pyyntö Turun rakennuspiirille käynnistää laboratoriorakennuksen korjaussuunnittelu, 23.1.1995.

Lounais-Suomen tutkimusasema, vesihuoltotöiden takuutarkastuspöytäkirja, Valtion kiinteistölaitos, 21.8.1995.

Saaren kartanon päärakennuksen maalaus- ym. Töiden tilaus Maalausliike Randellilta Turusta, 11.6.1998.

Engel rakennuttamispalveluiden ilmoitus Lounais-Suomen tutkimusaseman kasvinkäsittelytilojen muutostyön takuutarkastuksen pitämisestä 5.7.1999.

Palotarkastuspöytäkirja, Saaren kartano/MTT, Lounais-Suomen tutkimusasema, Mietoinen, 6.6.2006.

Lasku, vesivuodon korjaustyö, Mietoisten tutkimusasemalla 6.3.2006, Maahovi Oy, Piikkiö, 30.6.2006.


c Lämpötalous (1973-1983)

Päärakennuksen ja laboratoriorakennuksen lämpötalouspöytäkirjat v. 1978-1986 (vuoden 1986 laboratoriorakennuksen lämpötalouspöytäkirja puuttuu).

Lämpötilatarkkailu Lounais-Suomen koeaseman rakennusten asuinhuoneissa tammikuussa 1974, perusteluna Valtioneuvoston päätös n. 913 kiinteistöjen lämpötiloista, annettu 18.12.1973.

Turun piirirakennustoimiston korjaushuollossa olevien kiinteistöjen energiansäästöstä, 1.10.1975.

Turun piirirakennustoimiston korjaushuollossa olevien kiinteistöjen energiansäästöohjeet, 1.2.1978.

Turun piirirakennustoimiston isännyydessä ja korjaushuollossa olevien kiinteistöjen energiansäästöohjeet, 18.12.1978.

Energiansäästöohjeita valtion virastoissa työskenteleville, vuodelle 1979.

Selvitys kotimaisen polttoaineen käyttömahdollisuuksista, Lounais-Suomen koeasema, lomake, ei päiväystä (1977 jälkeen).

Lounais-Suomen koeaseman kirje Turun piirirakennustoimistolle koskien energiansäästöä, 9.1.1979. Liitteenä: - Lämpötilojen tarkkailutaulukko, päärakennus, 1978. - Lämpötilojen tarkkailutaulukko, laboratorio ja konehalli, 1978. - Käyttöpäiväkirja, päärakennus + läntinen- ja itäinen siipi, 1978. - Käyttöpäiväkirja, laboratorio ja konehalli, 1978.

Turun piirirakennustoimiston kirje Lounais-Suomen koeasemalle käytönvalvonnasta, 18.1.1980.

Lounais-Suomen koeasema - Lämpötilojen tarkkailutaulukko, 1980. - Käyttöpäiväkirja, 1980.

Maatalouden tutkimuskeskuksen kirje koskien rakennushallituksen suorittaman energiankäytön ohjauksen laajentamista, 24.11.1981. Liitteenä: - Rakennusluettelo 1981 joulukuu, Lounais-Suomen koeasema.

Valtion kiinteistöjen energiankulutuksen seuranta - Lämmön, sähkön ja veden kulutusraportit vuosilta 1980-1986, Lounais-Suomen koeasema. - Yhtenäinen seuranta, Lounais-Suomen Tutkimuskeskus, vuodet 1980-1983, 1980-1984. - Yhtenäinen seuranta, Tutkimusasemittain, vuodet 1980-1983, 1985.

Rakennushallituksen kirje koskien valtion kiinteistöjen energiankulutuksen yhtenäistä seurantaa, 27.9.1984.

Yhteenvetoraportti vuoden 1983 kulutuksista. Valtion kiinteistöjen energiankulutuksen yhtenäinen seuranta (VEKS), 30.8.1984.

Maatalouden tutkimuskeskuksen kirjeet koskien valtion kiinteistöjen energiankulutuksen yhtenäistä seurantaa, 4.1.1985, 29.10.1985, 30.12.1985.d Veden kulutus (1969-1988)

Lounais-Suomen koeaseman veden kulutus 1969-1985, 1988. Muistiinpanot.


e Tien ylläpito (1997-2002)

Otteet Mietoisten kunnan Teknillisen lautakunnan pöytäkirjoista 15.5.1997, 5.6.1997 ja 5.6.1997.

Meripään yksityistien järjestäytymiskokous ja tien uudelleen päällystäminen, pöytäkirja, Liitteenä rakentamisyksikköluettelo ja yksikkökohtainen tieyksikkölaskelma12.9.1997.

Meripään yksityistien vuosikokous, pöytäkirja, 30.1.1998.

Saarenrantatien yksityistien vuosikokous ja perusparannuksen käsittely, kutsu ja esityslista 2.12.1998 pidettävästä kokouksesta, maksuunpanoluettelo, tieyksikkömaksut, 16.11.1998.

Saarenrantatien hoitokunnan kirje Saarenrantatiekunnan osakkaille 29.11.2000 pidetyn vuosikokouksen päätöksistä, liitteenä maksuunpanoluettelo, 1.12.2000.

Maksuunpanoluettelo vuodelta 2002, Saarenrantatien osakkaille, 15.11.2002.


f Virastojen ja laitosten siirtymistä kiinteistölaitoksen vuokralaisiksi (1994-2004)

Luettelo valtion rakennusrekisterissä olevista rakennuksen haltijoista, jotka valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan eivät enää tule olemaan haltijoita, 18.1.1994.

MTT/Kiinteistölaitoksen kirje koskien tulevia vuokraneuvotteluja 24.3.1994. Liitteenä: - Rakennushallituksen kirje koskien virastojen ja laitosten siirtymistä kiinteistölaitoksen vuokralaisiksi, 14.3.1994. - Kiinteistönhoidon kustannukset, tiedot kiinteistön hoidosta aiheutuneista kustannuksista 1992 ja/tai 1993, Maatalouden tutkimuskeskus, Lounais-Suomen tutkimusasema, 23.2.1994.

Vuokralaskelma, Turun rakennuspiiri, 1.11.1994.

Liikehuoneiston vuokrasopimus, rakennushallinto, 21.12.1994/10.4.1995-

Maatalouden tutkimuskeskuksen kirje maa-ja metsätalousministeriöön koskien valtioneuvoston päätöstä rakennusvarallisuuden hallinnan siirrosta, 25.4.1995.

MTT/kiinteistökohtaiset tonttimuutokset, Lounais-Suomen tutkimusasema: jätevedenpuhdistamo lisätty tonttialueeseen, rantametsäalue jää MTT:lle, vanha riihi alueineen jää MTT:n vastuulle, 25.4.1995. Liitteenä kartta, johon alueet merkitty: Hallinnansiirto MTTK:lta RH:lle, mk 1:10 000.

Vuokrasopimuksen indeksitarkistus, Valtion kiinteistölaitos, 15.11.1995.

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, toimitilastrategia, Senaattikiinteistöt, 25.4.2002.

Mietoisten saaren kartano- ja sen pihapiirirakennusten irtisanominen, MTT:n vuokrasopimuksen irtisanominen, MTT:n ylijohtajan päätös, 1.1.2005 alkaen, edelleen vuokrataan vanhaa navettarakennusta, kuivurirakennusta, kalustovajaa ja ajokalu- ja halkovarastoa, 24.5.2004.


g Lounais-Suomen tutkimusaseman esitteet (2001-2004)

MTT / Lounais-Suomen tutkimusasema, esittely, 31.12.2001. Sijainti, tutkimus, henkilöstö, tiedotus, maat, historia, rakennukset.

MTT / Maa- ja elintarvikatalouden tutkimuskeskus, Lounais-Suomen tutkimusasema, LOU-esite, 5.4.2004. Sijainti, tutkimus, tiedotus, henkilöstö, maat, rakennukset, historiaa.


h Lounais-Suomen tutkimusaseman muutto Piikkiöön (2005-2006)

Jukka Riikosen ja Jorma Seppäsen välinen sähköpostikeskustelu koskien Mietoisten tutkimusaseman toimintojen siirtämistä Piikkiöön. Sähköpostiviesti 12.1.2005.

Lounais-Suomen kasvintuotantotutkimuksen vahvistaminen. MTT:n alueellisen yksikön Lounais-Suomen Tutkimusaseman toiminnan lakkauttaminen Mietoisissa ja toimintojen siirtäminen puutarhatutkimuksen yhteyteen Piikkiöön, Työryhmän suunnitelma, 12 s, 24.3.2005.

Erkki Vaalasrannan ja Jorma Seppäsen välinen sähköpostikeskustelu koskien navetan vuokraamista ja kesän aluevalvontaa sekä rakennusten myyntiä. Sähköpostiviestit 19.5.2006.

Laskut kartanon esittelystä nimetyille ostajaehdokkaille, T:mi Simo Vuotinen, Hietamäki. 31.7.2006.

Erkki Vaalasrannan sähköpostiviesti Jorma Seppäselle koskien rakennusten myyntiä. Sähköpostiviestit 18.8.2006.


Saaren kartanon arkisto II Lounais-Suomen tutkimuskeskuksen aikaiset tilaa koskevat asiakirjat (1959-2006) II:1 Lounais-Suomen tutkimuskeskuksen oma kiinteistöjä koskeva materiaali

D Vesi ja viemäri

Yksikön tunnus: II:1D Aineiston laajuus: Yksi yksikkö: kotelo Tietosisältö: Kaivoa, vesijohto- ja viemäriverkostoa ja juurakkopuhdistamoa koskevat asiakirjat. Aineisto jaettu kuuteen osaan: a Veden laadun tarkkailu (1979-1987) b Vedenottamo (1966-1971) c Lämpöjohto, vesijohto, viemäri ja salaoja (1984) d Vesijohtoverkkoon liittyminen (1991) e Juurakkopuhdistamo (1994) f Kunnan jätevesijärjestelmään liittyminen ja talousvesijohdon uusiminen (2004)

a Veden laadun tarkkailu (1979-1987)

Muistiinpanot veden laadusta, Mietoinen, vesijohtovesi ja merivesi: happamuus (pH), johtoluku, kokonaiskovuus, kloridi- ja rautapitoisuudet, vesinäytteet 14.6.1979 ja 19.6.1979.

Rakennushallituksen kirje vesilaitosten toiminnan valvonnasta, 19.8.1980.

Viljavuuspalvelu: vesitutkimukset juoma- ja talousvedestä 1971, 1979, 1984, 1986, 1989 (erikseen päärakennus ja laboratorio), 1991, 1992.


b Vedenottamo (1966-1971)

Lausunto pohjavesitutkimuksesta Lounais-Suomen koeasemaa varten, Rakennushallituksen tilauksesta insinööritoimisto Oy Väylä on suorittanut 25.10.-30.11.1966 pohjavesitutkimuksen jatkotutkimuksen Lounais-Suomen koeaseman vedenhankinnan selvittämiseksi. 20.12.1966.

Työselitys. Hankenumero 1147, Rakennushallitus, Lounais-Suomen koeasema, vedenottamo. Rakennustyöselitys (10.5.1967), sähkötyöhankinnat (Rakennushallitus, 4.10.1968) ja uppokaivon rakennusselitys (10.12.1964). Rakennustyöselityksessä myös luettelo piirustuksista. Huom. rakennustyöselityksen luettelossa mainittu koneistotyöselitys puuttuu. Insinööritoimisto Oy Väylä, Helsinki.

Piirustukset. Rakennushallitus, Lounais-Suomen koeasema, vedenottamo, Insinööritoimisto Oy Väylä, Helsinki; työnumero 1147. N6, Kulkuaukon kansi, lukittava, suhde 1:2,5, 22.10.1962. N10, Roudan ja lumen syvyyskartta, 29.10.1962. N 24, Vesisäiliön irroitettavat tikkaat, 1:10, 26.11.1963. 21031, Kartta tutkimuspisteistä, mk: 1:4000, 23.8.1966. 21106, Johtolinja 1-3, 1:2000, 1:100, 15.12.1966; täydennetty 26.9.1968. 21150, Sijoituspiirustus, 1:200, 2.5.1967; täydennetty 26.9.1968. 21151, Rakennepiirustus, pohja- ja kattolaatat ja leikk. A-A, 1:25, 2.5.1967. 21152, Putkipiirustus, taso, 1:25, 2.5.1967; täydennetty 27.11.1968. 21153, Putkipiirustus, leikk. A - A ja pohjavesikaivo, 1:25, 2.5.1967; täydennetty 26.9.1968. 30303, Julkisivut, 1:25, 2.5.1967. 30304, Rakennepiirustus, leikk. B -B, 1:25, 2.5.1967. 30305, Ovipiirustus, 1:2, 1:20, 2.5.1967. 30294, Koepumppuamiskäyrät, 15.12.1966. 40096, Osaluettelo, 2.5.1967; täydennetty 26.9.1968.

Sähköpiirustukset, Rakennushallitus, Lounais-Suomen koeasema, Mietoinen, vedenottamo, Kartta alueen sähkökaapelista, 4.10.1968. Vesipumppujen ja lämpökojeiden sähköpiirustus, 4.10.1968. Putkipiirustuksen sähkömerkinnät, 4.10.1968.

Sähköpiirustukset, Rakennushallitus, Lounais-Suomen koeasema, Mietoinen, vedenottamo, Mynäsähkö, Mynämäki. Nousujohtokaavio. Ei päiväystä. Putkipiirustuksen sähkömerkinnät, 1.3.1969.

Rakennushallituksen saate 25.11.1968 ja sopimuksen kopio Rakennushallituksen ja August Lempiäisen perikunnan välillä vedenottamon rakentamisesta perikunnan maalle. 16.11.1968. Alkuperäinen valtakirja sopimuksen allekirjoittamista varten perikunnan jäseniltä.

Lounais-Suomen koeaseman vedenottamon ja päävesijohdon rakennustyön urakkasopimus rakennushallituksen ja Velj. Hallenberg Oy:n välillä 23.11.1968.

Rakennushallituksen kirje, aiheena Lounais-Suomen koeaseman vedenottamon sähköliityntää koskeva tilausvahvistus, 5.11.1968, liitteenä Lounais-Suomen Sähkö-osakeyhtiön kirje rakennushallitukselle koskien Lounais-Suomen koeaseman vedenottamon sähköistystä, 28.10.1968.

Lounais-Suomen koeaseman vedenottamon ja päävesijohdon rakentamista koskevien työmaakokousten pöytäkirjat: N:o 1, 29.11.1968. N:o 2, 17.12.1968. N:o 3, 14.1.1969.

Insinööritoimisto Oy Väylän kirje Rakennushallitukselle koskien Lounais-Suomen koeaseman vedenottamon maanäytetutkimusta, 27.1.1969. Liitteenä maanäytteiden tutkimustulokset, T3, 22.1.1969.

Loppukatselmuspöytäkirja, Lounais-Suomen koeaseman vedenottamon ja päävesijohdon rakennustyön loppukatselmuksesta 21.2.1969.

Ote tarkastuspöytäkirjasta: Lounais-Suomen Koeaseman vedenottamon sähköasennusten lopputarkastus, 13.3.1969.

Jälkikatselmuspöytäkirjat, Lounais-Suomen koeaseman vedenottamon ja päävesijohdon rakennustyön jälkikatselmuksesta, 14.3.1969 ja 7.7.1969.

Takuukatselmuspöytäkirjat, 28.5.1970 ja 16.2.1971.


c Lämpöjohto, vesijohto, viemäri ja salaoja (1984)

Lounais-Suomen koeasema, Lämpöjohto-, vesijohto-, viemäri- ja salaojapiirustukset, Päärakennus, läntinen ja itäinen piharakennus, suhde 1:200, Turun Piirirakennustoimisto, 12.6.1984. Myös puhelinantennin sijainti merkitty jälkikäteen karttaan.


d Vesijohtoverkkoon liittyminen (1991)

Rakennushallituksen ilmoitus Lounais-Suomen tutkimuslaitoksen vedenottamosta, 15.8.1985.

Rakennushallituksen kirje koskien vesihuoltoa, 16.11.1989.

Rakennushallituksen kirje koskien vedenottamoiden toimivuuden selvittämiseksi tehtävistä talousvesitutkimuksista, 26.2.1990.

Rakennushallituksen muistio Lounais-Suomen Koeaseman vesihuollon kehittämistoimenpiteistä, DI Jorma Kaloinen, 15.4.1991. Liitteenä piirustus Lounais-Suomen Koeasema, Vesihuoltotilanne 15.4.1991, Rakennushallitus, Jorma Kaloinen 1:10 000.

Sopimus Mietoisten kunnan vesilaitokseen liittymisestä, Maatalouden tutkimuskeskus, Hietamäki, 3.9.1991.

Sopimus vedenottamon käytöstä maatalouden tutkimuskeskuksen Lounais-Suomen koeaseman ja August ja Hilja Lempiäisen perikunnan välillä, 24.9.1991. Koeaseman kytkeminen kunnan vesijohtoverkkoon tapahtuu vedenottamossa, jonka rakentamiseen liittyvästä maa-alueen käyttöoikeudesta on sovittu 16.11.1968 perikunnan kanssa.


e Juurakkopuhdistamo (1994)

Rakennushallitus, Lounais-Suomen Tutkimusasema, Mietoinen, Juurakonpuhdistamoalue, tarkepiirustus, mittakaava 1:200, Työnro 7119, Piirustus nro 3, YS-Yhdyskunta Oy, Turku, 21.12.1994.


f Kunnan jätevesijärjestelmään liittyminen ja talousvesijohdon uusiminen (2004)

Mietoisten kunnan kirje koskien jätevesiviemäröintiä ja kiinteistöjen liittämistä osaksi kunnan jätevesijärjestelmää, 1.9.2003.

Maahovi Oy:n tarjous Senaatti Kiinteistöille Vesijohdon ja paineviemärin rakentamiseksi, sekä omakotitalon liittämiseksi kunnan vesijohtoverkkoon, 5.10.2004.

Kartta, johon piirretty kunnan vesijohto, rakennettava kunnan jätevesiviemäri, vesijohto, paineviemäri ja pumppaamo. Yrjö Salo lähettänyt faxilla Jorma Seppäselle. 4.10.2004.

Kiinteistörekisteriote (490-443-4-11) Metsämäki, 21.10.2004.

Paineviemärin ja uuden talousvesijohdon rakentamisen sekä tilaus Maahovi Oy:ltä, 23.11.2004. Liitteenä piirustukset V-1 ja V-2: -Lounais-Suomen tutkimusasema, Mietoinen, vanhan talousvesijohdon poistaminen käytöstä ja uuden talousvesijohdon ja paineviemärivarauksen rakentaminen, aluepiirros, V-1, mk 1:1000, 23.11.2004 Jorma Seppänen. -Lounais-Suomen tutkimusasema, Mietoinen, Uusi talousvesijohto ja paineviemärivaraus, aluepiirros, V-2, mk 1:1000, 23.11.2004 Jorma Seppänen.

Perikunnan allekirjoittama hakemus vesijohtoon liittymiseksi, 15.12.2004, ja Jorma Seppäsen lähete, 20.12.2004.

Jukka Riikosen ja Jorma Seppäsen välinen sähköpostikeskustelu koskien uutta vesiliittymää. Sähköpostiviesti 20.12.2004.

Sähköpostiviesti MTT/Tarja Hietamäeltä perikunnan vesiliittymästä, 23.12.2004.

Maahovi Oy:n lasku paineviemärin ja uuden talovesijohdon rakentamisesta, 27.12.2004.

Mietoisten kunnan kirje koskien vesilaitoksen liittymissopimuksia, 26.1.2005.

Lainhuutotodistus (490-443-4-11) Metsämäki, Kiinteistötietojärjestelmä, 9.3.2005.

Senaatti kiinteistöjen todistus August Lempiäisen perikunnalle maksettavasta korvauksesta, 6.9.2005.

Sopimus, Senaatti-kiinteistöjen ja Metsämäen tilan (490-443-4-11) omistajien kanssa, alkuperäinen, allekirjoitettu, 18.5.2005/20.5.2005, liitteenä perikunnan jäsenten valtakirjat.

Maahovi Oy:n lasku 6.6.2005 suoritetusta vesilaitoksen vanhojen laitteiden purkamisesta ja vesijohdon yhdistämisestä vesilaitoksen sisällä (naapurikiinteistö), 21.7.2005.


Saaren kartanon arkisto II Lounais-Suomen tutkimuskeskuksen aikaiset tilaa koskevat asiakirjat (1959-2006) II:1 Lounais-Suomen tutkimuskeskuksen oma kiinteistöjä koskeva materiaali

E Metsänhoito ja puutarha

Yksikön tunnus: II:1:E Aineiston laajuus: Yksi yksikkö: kotelo Tietosisältö: Tilan metsiä ja puutarhaa koskeva tutkimuskeskuksen aikainen aineisto. Aineisto on jaettu yhdeksään osaan: a Luonnonsuojelualue (1971) b Lounais-Suomen koeaseman metsätaloussuunnitelma (1981-1990) c Lounais-Suomen koeaseman metsätaloussuunnitelma (1992-2002) d Metsänhoitoa koskevia kirjeitä ja muistiinpanoja (1979-2001) e Puutavaran myynti (1980-1989) f Hoito-ohjeet muinaismuistoyksikölle (1997) g Historiallisten puutarhojen inventointiraportti (1997) h Kasvistoinventointiraportti (1999) i Puutarhaan liittyvät kirjeet (1987-1999)

a Luonnonsuojelualue (1971)

- Asetus n:o 822 erityisen luonnonsuojelualueen muodostamisesta Laajoen suistoon, 3.12.1971. "Erityiseksi luonnonsuojelualueeksi erotetaan valtion omistamasta Mietoisten kunnan Saaristen kylässä olevasta Saarinen II nimisestä tilasta RN:o 1 alue, jonka raja määritetään seuraavasti..."

Katso myös Maarekisteri (1959) kohdasta II:1Ab: ”Metsähallituksen kirjeen 13/2 1956 perusteella on tilan alueella kasvava tammimetsikkö rauhoitettu luonnonsuojelualueena, merkitty 4/5 1956.”


b Lounais-Suomen koeaseman metsätaloussuunnitelma (1981-1990)

Sidottu, 13 s + liitesivut. Laatinut metsänhoitaja Timo Talikka, 1.12.1980. Sisältö: metsätyypit, puulajien suhteet, kehitysluokat, puuvarasto, kasvu, aikaisempi metsätalous, suunnitellut hakkuut, metsänhoitotyöt, perusparannustyöt, maisemanhoito ja luonnonsuojelu sekä suunnitelman toteuttaminen. Liitteenä takakannen taskussa metsätalouskartta mk 1:10 000, johon liittyen kirjan loppuosassa kartanselitys- ja metsänarviokirja.


c Lounais-Suomen koeaseman metsätaloussuunnitelma (1992-2002)

- Yrjö Salon muistio: Timo Talikka tuonut metsätaloussuunnitelman, jonka kanssa kierretty metsät alueittain. 3.2.1994. - Metsätalouskartta v. 1992-2001, mittakaava 1:10 000. - Kuvionselityskirja (1992) s. 1-3. - Toimenpiteet kuvioittain v. 1992-2001, s. 1-2. - Tulot, menot ja poistuma sekä toimenpiteiden pinta-alat 10-vuotiskaudella. - Tilavuus, kasvu, arvo, maisema- ja ulkoiluarvo, ikäluokkien alat 1992 ja 2002. - Metsätyypeittäin yhteenveto, hehtaarilla/kaikkiaan,1992, MTTK/Lounais-Suomi. - Metsätyypeittäin yhteenveto, hehtaarilla/kaikkiaan,1994, MTTK/Lounais-Suomi. - Yhteenveto metsän arvosta v. 1994, MTTK/Lounais-Suomi. - Metsänhoitaja Timo Talikan (MTT) sähköpostiviesti Yrjö Salolle Lounais-Suomen tutkimuskeskukselle 14.3.1997: Kiireellisimmät metsänhoitokohteet talousmetsäpalstalla ja kotipalstalla.


d Metsänhoitoa koskevia kirjeitä ja muistiinpanoja (1979-2001)

- Metsänhoitaja Timo Talikan kirje Lounais-Suomen koeasemalle 12.2.1979. Käynyt katselmuksessa 26.1.1979, minkä jälkeen esittää, että rantalohko kaipaa metsänhoidollista käsittelyä, nuorissa kasvatusmetsiköissä suoritettava harvennushakkuita, alueen itälaidan haavikon kaatamista maisemallisista syistä, läntisen rinteen harventamista ja talouskeskuksen pohjoispuolisen kuusikon uudistamista. Luonnonsuojelualueen hakkuista ja hoitotoimenpiteistä pyydetty maa- ja metsätalousministeriöstä yksityiskohtainen suunnitelma ennen toimenpiteitä. Talikka tulee metsänhoitosuunnitelman yhteydessä laatimaan alueelle yksityiskohtaisen hoitosuunnitelman. - Lounais-Suomen koeaseman johtajan Jaakko Köylijärven kirje metsänhoitaja Timo Talikalle koskien määrärahaa metsien hoitoa varten, 13.1.1981. - Lounais-Suomen koeaseman johtajan Jaakko Köylijärven kirje metsänhoitaja Timo Talikalle koskien metsien hoitoa, 9.2.1982. - Metsänhoitoa koskevia käsin tehtyjä muistiinpanoja Talikan tarkastuskäynnistä , 5.8.1982. - Käsin kirjoitettuja muistiinpanoja metsänhoidollisista toimenpiteistä 1982 ja 1983. - Lounais-Suomen koeaseman johtajan Jaakko Köylijärven kirje metsänhoitaja Timo Talikalle koskien metsänhoitosuunnitelmaa vuodelle 1983, 27.1.1983. - Käsin kirjoitettuja muistiinpanoja metsänhoidollisista toimenpiteistä vuodelta 1983. - Metsänhoitoa koskevia käsin tehtyjä muistiinpanoja Talikan tarkastuskäynnistä , 14.11.1984. - Hakkuu- ja uudistamissuunnitelma 3.12.1984. - Lounais-Suomen koeaseman johtajan Jaakko Köylijärven kirje metsänhoitaja Timo Talikalle koskien vuoden 1985 metsänhoitomääräraha-esitystä, 7.1.1985. - Käsin kirjoitettuja muistiinpanoja metsänhoidollisista toimenpiteistä 16.8.1985. - Metsätalousjohtaja Timo Talikan kirje Maatalouden tutkimuskeskuksen tutkimusasemille koskien metsien hoitoon ja hakkeen hankintaan varatun määrärahan jakoa vuodelle 1986, 30.12.1985. - Lounais-Suomen koeaseman johtajan Jaakko Köylijärven kirje metsänhoitaja Timo Talikalle (MTTK) koskien määrärahaesitystä metsän hoitoon, 9.1.1986. - Timo Talikan käsinkirjoitetut muistiinpanot metsänhoidollisista toimenpiteistä talousmetsässä ja vasikkahaassa, 4.8.1986. - Metsänhoitaja Timo Talikan kirje Maatalouden tutkimuskeskuksen tutkimusasemille koskien metsänhoitomäärärahan jakoa vuodelle 1987, 23.12.1986. - Timo Talikan ohjeet tukkien mittaamista varten, 18.3.1987. - Mynämäen, Mietoisten, karjalan metsänhoitoyhdistys r.y:n lasku metsänhoitotöistä ja taimista, 1.6.1987. - Pöytäkirjanote Laajoentaustan yhteismetsän ylimääräisestä kokouksesta 29.6.1987, §11. - Työselvitys ja hankerekisteriote suoritetuista metsänhoidollisista toimenpiteistä Lounais-Suomen koeasemalla, 30.6.1987. - Lounais-Suomen koeaseman ilmoitus yksikön omaan käyttöön otetun puutavaran määrästä puutavaralajeittain eriteltynä, faksi Timo Talikalle, 15.2.2001.


e Puutavaran myynti (1980-1989)

Puutavaran myyntiä Rauma-Repolalle, Mittausluettelo sekä mittaus- ja luovutustodistus, 15.2.1980, 27.4.1982, 25.3.1983, 13.8.1984, 20.12.1984, 19.3.1985, 15.5.1985, 31.3.1987, 9.1.1989, 20.2.1989.


f Hoito-ohjeet muinaismuistoyksikölle (1997)

Saaren kartano hoito-ohjeita muinaismuistoyksikölle, Pia Kurki, Rakennushistoriallinen osasto/Museovirasto 30.7.1997. Sisältö: Ehdotuksia saaren kartanon puistoon tehtävistä toimenpiteistä, kuvaus: sisääntulotiet, asuntopiha, päärakennuksen pohjoispuolinen puutarha, maisemapuisto, päärakennuksen idänpuoleinen nurmikenttä, "Luonnonpuisto", pellon reunassa sijaitseva puutarha. Työsuunnitelma Saaren kartanon puistoalueelle kesäksi 1997, liitteenä kartta.


g Historiallisten puutarhojen inventointiraportti (1997)

- Saatekirje inventointiraportille, kirjoittanut Pia Kurki, 29.8.1997. -Historiallisten puutarhojen ja pihojen inventointi. kahdeksan kartanoa ja yksi pappila. Museovirasto, Rakennushistorian osasto, Pia Kurki 1997. Kopioitu Saaren kartanoa koskeva osuus. Kopiot myös maakartasta vuodelta 1693, johon tekstissä viitataan. Sisältö: historia, kuvaus, asemapiirrokset vuosilta 1763 ja 1818, Ehrensvärdin asemakaavaehdotus, sekä kartanon asuinpihan pohjapiirros vuodelta 1944; värivalokopioita valokuvista asuinpihasta ja sisääntulotiestä, sekä puutarhaa kuvaavista kartoista vuosilta 1825 ja 1890. Puutarha on käsitelty osissa historialtaan ja nykypäivän tilanteessa sekä toimenpidesuositukset. Lisäksi historiallisten puutarhojen ja puistojen yleisinventointia varten tehty inventointikortti Saaren kartanosta, jossa historia, kuvaus ja viitteet; Pia Kurki 15.8.1997.


h Kasvistoinventointiraportti (1999)

Kasvistoinventointiraportti, Saaren kartano, Mietoinen, Tanja Aalto, 1999. Kasvistoinventointi on tehty heinäkuussa 1997 Museovirastolle. Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa alueen kasvillisuutta hoitoa varten ja alueella sijainneessa puutarhassa vielä mahdollisesti kasvavien hyöty- ja koristekasvien löytäminen. Sisältö: yleiskuvaus, kasvisto, tulosten tarkastelu, kasvilistat, yksilörunsaus arvioitu. Tutkimusalueita kaksi, vanhan puutarhan alue ja aittojen takainen alue. Tutkimusalueet merkitty liitekarttaan, 27.8.1999.


i Puutarhaan liittyvät kirjeet (1987-1999)

- Luettelo puutarhaan hankittavista havupuiden taimista, 26.8.1987. - Tutkija Aaro Lehmushovi ilmoittaa Pirkko Köylijärvelle tilanneensa Lounais-Suomen tutkimusasemalle pensaita Toijalan taimitarhasta, 28.9.1987. - MTTK:n Puutarhantutkimuslaitos ilmoittaa toimittavansa marjapensaiden taimia, 9.10.1987. - Toijalan taimitarhan lähetysluettelo, 31.5.1988. - Sirkka Juhanoja Puutarhantutkimuslaitokselta (MTT) Piikkiöstä ilmoittaa päärakennuksen eteen tulevaan liikenneympyrään istutettavat kasvit, 5.7.1999. - Kartanon puistoalueesta karttoja, myös rakennukset merkitty, ei päiväystä.


Saaren kartanon arkisto II Lounais-Suomen tutkimuskeskuksen aikaiset tilaa koskevat asiakirjat (1959-2006) II:2 Luovutettu kiinteistöjä koskeva aineisto (Senaattikiinteistöt: MTT 490005)

1 Muutos- ja korjaustyöt (1959-1968)

Yksikön tunnus: II:2:1 Aineiston laajuus: Yksi yksikkö: kotelo Tietosisältö: Vuosien 1958-1968 aikana tehtyjä muutos- ja korjaustöitä koskevia asiakirjoja. Jaettu neljään osaan: A "Rakennustyöt" B "LVI-suunnitelmia" Läntinen ja itäinen siipirakennus, Navettarakennus, Haaviston asuinrakennus C "Sähkösuunnitelmia", "Muita piirustuksia, sarja" D "Eri rakennukset, detaljipiirustuksia"


A "Rakennustyöt"

Työselityksiä - Työselitys, Lounais-Suomen koeaseman rak.tekn. korjaustöistä (Itäinen siipirakennus/rak. 2, työväen asuinrakennus/ rak. 17, navettarakennus/rak. 20), 8.5.1962, rkm A. Mamia, 8 s. - Lounais-Suomen koeaseman Läntisen piharakennuksen korjaustyön työselitys (rak. 3.), rak.mest. Mamia, 9.3.1964, 13 s. - Työselitys, Lounais-Suomen koeaseman ulkomaalaustöistä, Rakennukset 1-28, rak.mest. A. Mamia, 29.4.1967.

Asemapiirrokset - Kartta Saaren kartanon puistoalueesta 1:500. - Asemakaava 1:250. - Kartta Saaren kartanon alueesta, 1:2000; karttaan merkitty numeroidut rakennukset. - Piirustus n:o 1, Kartta Saaren kartanon alueesta, 1:2000. - Piirustus n:o 2, Itäinen piharakennus, L-S Koeasema, Hovin poikakoti, Mietoinen, 1:100, 3 julkisivua ja leikkaus a -a. - Piirustus n:o 3, L-S Koeasema, Hovin poikakoti, Mietoinen, Läntinen siipirakennus, 1:100, 3 julkisivua ja leikkaus a -a. - Piirustus n:o 4, Itäinen piharakennus, L-S Koeasema, Hovin poikakoti, Mietoinen, pohjakaava, 1:100, rakennuslupa myönnetty 11.10.1960.

Rakennuspiirustuksia, Hovin poikakoti, Mietoinen. - Rak. n:o 1, Päärakennus, 1:100. - Rak. n:o 2, Itäinen siipirakennus, 3 julkisivua ja leikkaus, 1:100. - Rak. n:o 3, Läntinen piharakennus, 3 julkisivua ja leikkaus, 1:100. - Rak. n:o 7, Ajokalu- ja halkovaja, 3 julkisivua ja pohja, mk 1:100. - Rak. n:o 9, Puutarhan kalustovaja, 1:50, Turun ja Porin lääninrakennustoimisto, 30.12.1960. - Rak. n:o 10, Varastorakennus, pohja, leikkaus ja 2 julkisivua, mk 1:100. - Rak. n:o 13, Kaksi aittaa, leikkaus ja pohjat, mk 1:100. - Rak. n:o 17, Työväen asuntorakennus, pohja, leikkaus ja 3 julkisivua, mk 1:100, 23.7.1963. - Rak. n:o 21, Navettalato, leikkaus ja julkisivu, mk 1:100. - Rak. n:o 22, Heinälato n:o 2, leikkaus ja pohja, mk 1:100. - Rak. n:o 23, Riihi, pohja, pääty ja leikkaus, mk 1:100. - rak. n:o 26, Haaviston navetta, 1:100, 26.7.1963.

Viljavaraston siilot, Työtehoseura r.y. - Saaren kartano, Lounais-Suomen maatalouskoeasema, Mietoinen, Viljavaraston siilot, rakennepiirustus, Työtehoseura r.y., Rauno Leppänen, mk 1:50, 1:20, 1:2, 18.3.1959. - Saaren kartano, perunavarasto, seinä- ja kattorakenne, mk 1:100, 1:20, Työtehoseura r.y., 20.5.1959 (kolmena kappaleena). - Ilmanpoistotorvi, Tehokortti n:o 52.41, 9.9.1958. - Raittiinilman tulolaite, Tehokortti n:o 52.42, 8.9.1958. - Ilmanpoistolaite, Tehokortti n:o 50.61, 14.8.1958. - Ruokintahäkki, kiinteä, Tehokortti n:o 54.641.

Sikalan konstruktioita - Saaren kartano, Mietoinen, Sikala, B-betonia, mk 1:25, 1:100, Axel D. Fritzén, Turku, 31.3.1951. - Teräsmenekkiluettelo, Axel D. Fritzén, Turku, 31.3.1951.

Kivinavetan konstruktioita - Saaren kartano, pihatto-osan muutosrakenteet, mk 1:100, 1:50, 1:25, Reino Sulima, 30.5.1959. - Saaren kartano, Ruokintaosan muutosrakenteet, Reino Sulima, 31.5.1959. - Saaren kartano, Konehallin ja kuivurin muutos-rakenteet, Reino Sulima, 31.5.1959. - Saaren kartano, Uusi ajosilta, rakennepiirustus, R. Sulima, 2.6.1959.

Lantalan raudoitus, konstruktioita - Lounais-Suomen maatalouskoeasema, polttoaine- ja polttoöljyvaraston lattian raudoitukset. lantalan raudoitus. Rakennusinsinööritoimisto Lautanala & Co, Turku, N:o 1, mk 1:50, 1:25, 1:5, 29.6.1961.


B "LVI-suunnitelmia" Läntinen ja itäinen siipirakennus, Navettarakennus, Haaviston asuinrakennus

Työselitys. Lounais-Suomen koeaseman koneteknillisille laitteille (keskuslämmitys, kattila, putkijohdot, pumput, lämpöpatterit, paisunta-astia, eristykset, ilmanvaihtolaitteet, lämminkäyttövesilaitteet, kylmävesijohdot, viemärijohdot, käyttölaitteet). Koneteknikko Aarne Oksanen, rakennushallitus, 7.4.1960, 7 s.

Lounais-Suomen koeasema, Mietoinen, Insinööritoimisto Rosberg, Turku, 1961. - Työno 61.18, navettarakennuksen lämmitys- ilmanvaihto- ja saniteettiteknilliset työt, 16.6.1961, 7 s. - no 61.18.01, navettarak. ilmanvaihtolaitteet, 1:100, 16.6.1961. - no 61.18.02, navettarak. ilmanvaihtolaitteet, 1:100, 16.6.1961. - no 61.18.03, navettarak. vesi- ja viemärijohdot, 1:100, 16.6.1961.

Lounais-Suomen maatalouskoeasema, Insinööritoimisto Rosberg, 1962 - työ 62.18, Työväen asunto: itäinen siipirakennus ja sauna, 15.5.1962. - no 62.18.01, ulkopuoliset vesi- ja viemärijohdot, 1:100, 14.5.1962. - no 62.18.03, työväenasunto, vesi- ja viemärijohdot, 1:100, 15.5.1962.

Rakennuspiirustukset, Lounais-Suomen koeasema, Työ nro 65.14, Insinööritoimisto Rosberg. - nro 65.14.01, Haaviston tonttialue, 1:500, ulkopuoliset vesi- ja viemärijohdot, Turun ja porin lääninrakennustoimisto, 26.3.1965. - nro 65.14.02, hajotuskaivo, 1,0 m3, 1:25, 26.3.1965, Turun ja porin lääninrakennustoimisto. - nro 65.14.03, Haaviston as.rak., korjaustyö, vesi- ja viemärijohdot, 1:50, 26.3.1965, Turun ja porin lääninrakennustoimisto. - nro 65.14.04, Haaviston as.rak., korjaustyö, lämmitys ja ilmanvaihto, 1:50, 26.3.1965, Turun ja porin lääninrakennustoimisto. - nro 65.14.05, päärakennus, öljylämmityspiirustus, 1:50, 26.3.1965. - nro 65.14.06, purkukaivo halk. 0.80, 1:25, 3.6.1965.


C "Sähkösuunnitelmia", "Muita piirustuksia, sarja"

Saaren kartanon, Mietoisissa, korjauksen sähkötyöselitys, Insinööri R.K. Tuulos, rakennushallitus, 22.9.1960, 9 s.

Sähköpiirustus n:o 3, 15.6.1960, Ins. R.K. Tuulos. Pohjana käytetty Hovin poikakodin Läntisen siipirakennuksen pohjaa, 1:100.

Sähköpiirustukset, Lounais-Suomen koeasema, Mietoinen; Mynäsähkö, Mynämäki. - Pistetaulukko, 27.2.1961. - Rakennukset 1,2 ja 3, keskuskaaviot, 28.2.1961. - rakennus n:o 1, sähköpiirustus n:o 1, 27.2.1961. - Rakennus n:o 3, sähköpiirustus n:o 3, 15.6.1960. - As. piirros, 27.2.1961.

Lounais-Suomen koeasema, Mietoinen, Sähköinsinööritoimisto Matti Leppä, Turku. - Sähkötyöselitys, 22.5.1962, 9 s. - Työv. asunto, pohjapiirustus, 1:100, 21.5.1962.

Lounais-Suomen koeasema, Mietoinen, Läntinen piharak., 1:100, 6.4.1964, Insinööritoimisto Matti Leppä, Turku, Työn:o 603-1; urakkasopimuksen ehdot ja tarjouspyyntö.

Lounais-Suomen koeasema, Mietoinen, Haaviston asuinrakennus, Mynäsähkö, Mynämäki, 7.8.1965.


D "Eri rakennukset, detaljipiirustuksia"

Saaren kartano, aluepiirustus, rakennukset.

Lounais-Suomen koeasema, Mietoinen, Saari, Talousrakennus, Asemapiirros, mk 1:500.

Lounais-Suomen koeasema, Haaviston tonttialue, Turun ja Porin lääninrakennustoimisto, mk 1:500.

Hovin poikakoti, Mietoinen, Aluekartta, mk 1:2000.

Päärakennus, Ovi- ja ikkunakaluste ym. detaljipiirustuksia. - Lounais-Suomen koeaseman päärakennuksen ovet, mk 1:20, ja 1:1, 15.10.1960. - Lounais-Suomen koeaseman päärakennuksen ikkunat, mk 1:20, ja 1:1, 17.10.1960. - Lounais-Suomen koeaseman tehdasvalmisteiset komerot, mk 1:20, 1:10 ja 1:1, Lääninrakennustoimisto, 13.1.1960. - Lounais-Suomen koeaseman keittiökalustoa, mk 1:10, Lääninrakennustoimisto, 13.2.1960. - Lounais-Suomen koeaseman päärakennuksen keittiön kalustoa, mk 1:20 ja 1:1, Lääninrakennustoimisto, 20.10.1960. - Lounais-Suomen koeasema, portaan kaide, mk 1:20, 1:1. - Lounais-Suomen koeaseman keittiörakennus, teräspöydät, mk 1:20, 1:1, Turun ja Porin lääninrakennustoimisto. - Lounais-Suomen koeasema, keittiörakennus, keittiökalusteita, mk 1:20, Turun ja Porin lääninrakennustoimisto. - Lounais-Suomen koeaseman keittiökalusteet, mk 1:20, Turun ja Porin läänin lääninrakennustoimisto. - Lounais-Suomen koeasema, lattiarakenne, mk 1:10, Turun ja Porin läänin lääninrakennustoimisto, 28.10.1960. - Lounais-Suomen koeasema, eteisen kukkalaatikko, mk 1:1.

Lounais-Suomen koeasema, Läntinen piharakennus, ikkuna-, ovi- ym detaljipiirustuksia, numeroimattomia. - Väliovet, mk 1:20, 1:1. - Ikkunapiirustus, mk 1:20, 1:1. - Kuistin ja eteisen välinen ovi, mk 1:20, 1:1. - Ulko-ovi, mk 1:20, 1:1. - Ikkunapiirustus, mk 1:20. - Keittiön kalusteet, mk 1:20. - Korjaustyö, kalusteet, mk 1:20.

Lounais-Suomen koeasema, Haaviston asuinrakennus, Turun ja Porin läänin lääninrakennustoimisto. - Porras, piirustus nro 4, 16.3.1965. - Ikkunadet, piirustus nro 5. - Ovet, mk 1:20, 1:1, piirustus nro 6. - Kalusteita, mk 1:20, piirustus nro 7, 13.3.1965. - Kalusteita, mk 1:20, piirustus nro 8, 13.3.1965.

Lounais-Suomen koeasema, Haaviston navetta, Turun ja Porin läänin lääninrakennustoimisto. - Vasikoiden ruokintalaite, mk 1:10, 6.6.1968. - Vasikkaosaston ruokintalaite, mk 1:10, 6.6.1968. - Vasikoiden karsinat, mk 1:10, 6.6.1968. - Painesäiliökoppi, mk 1:10, 18.6.1965.

Lounais-Suomen koeasema, Kivinavetta - Navettarakennus, Koeaseman ehdottama korotus, mk 1:100. - Navettarakennus, vasikkaosan karsinat ja kourut, mk 1:50. - Navettarakennus, karjakeittiön höyrykaappi, mk 1:10, 1:1.

Lounais-Suomen koeasema, Talousrakennus, Turun ja Porin läänin lääninrakennustoimisto. - mk 1:20, 1:1, 26.5.1964. - mk 1:4, 26.5.1964. - mk 1:20, 1:1, 26.5.1964. - mk 1:20, 1:1, 26.5.1964.

Lounais-Suomen maatalouskoeasema, koepuimala, palanut v. 1966, detaljipiirustuksia. - Navettarakennus/hieho-osa, karsinan aita ja portti. - Navettarakennus/hieho-osan karsinajako, 1:50. - Navettarakennus, hieho-osasto, ruokintakouru, mk 1:10. - Navettarakennus/hieho-osa, ruokintalaitteen korotusjalka, mk 1:5. - Korotettu ruokintalaite, mk 1:10. - Navettarakennus, hieho-osasto, tolppien kiinnitys, mk 1:10. - Navettarakennus, hieho-osa, ruokintapöydän silta. - Navettarakennus, vasikkaosan karsinat ja kourut, mk 1:50. - Navettarakennuksen vasikkaosan lattia, mk 1:50, 1:20. - Navettarakennus, vasikkaosaston karsina-aidan tolppien alapään kiinnitys, mk 1:1 - Koepuimala, ulko-ovi, 1:20, 1:1. - Koepuimala/Laboratorio, työpöydät kaappeineen, mk 1:20. - Koepuimala, ajosilta, mk 1:50. - Koepuimala/laboratorio, kalustukset, mk 1:50. - Koepuimala/Laboratorio, hyllyköt, mk 1:20. - Koepuimala/Laboratorio, ovet, mk 1:20.

Hovin poikakoti, Sikalan ovet ja ikkunat, mk 1:20, 9.5.1950.

Lounais-Suomen koeasema, Mietoinen, Sähkötyöselitys, työ nro 257, rakennukset 3 ja 5, Sähköinsinööritoimisto Matti Leppä, Turku.

Lounais-Suomen maatalouskoeasema, Koepuimala- ja laboratoriorakennus. - Julkisivu, mk 1:100, 19.3.1969, muutettu 23.4.1969, Omarakenne Oy. - Navettarakennuksen muutospiirustus, pohja, leikkaus, mk 1:100. - Navettarakennus, julkisivut, mk 1:100, Turun ja Porin lääninrakennustoimisto, 30.12.1960.

Lounais-Suomen koeasema, Koepuimala ja laboratoriorakennus, Omarakenne Oy, Suunnitteluosasto, - no 4266-2, julkisivu, 1:100, 21.2.1969, Lisätty vesi- ja viemärijohdot 1:100, 5.5.1969 Tekn. Parkkila. - no 4266-2, julkisivu, 1:100, 21.2.1969, Lisätty lämpö- ja öljyjohdot 1:100, 5.5.1969 Tekn. Parkkila. - no 4266-2, julkisivu, 1:100, 21.2.1969, Lisätty ilmanvaihto 1:100, 5.5.1969 Tekn. Parkkila. - no 4266-3, leikkaukset, 1:100, 19.3.1969, Muutettu 23.4.1969. - no 4266-4, julkisivu, 1:100, 19.3.1969, muutettu 23.4.1969. - no 4266-5, julkisivu, 1:100, 19.3.1969, muutettu 23.4.1969. - no 4266-7, julkisivu, 1:100, 19.3.1969, muutettu 23.4.1969. - no 4266-10, sähköpisteet, 1:100, 21.2.1969. - Hormipiirustus, 10.9.1969, 1:10. - Moottorisuojan koeaseman katto, N:o 1, 31.5.1969, 1:100. - Ajosilta, N:o 3, 5.8.1969, 1:50. - Laboratorion seinärak., 28.8.1969, 1:10. - PN:o1, Ristikko 1, 11.4.1969, 1:25, 1:5, Insinööritoimisto Martti Ruoslahti & Co, Helsinki. - PN:o2, Ristikko 2, 12.4.1969, 1:25, 1:5, Insinööritoimisto Martti Ruoslahti & Co, Helsinki. - Kuivuri, 1:100, Varsinais-Suomen maanviljelysseura, 19.5.1969.

- Koeaseman johtaja Jaakko Köylijärven kirje Turun piirirakennustoimistoon 24.1.1973. - Lounais-Suomen koeasema, Rak. nro 19, sauna, lauteet ja penkki, 1:10, Turun piirirakennustoimisto, 21.4.1972. - Lounais-Suomen koeasema, Rak. nro 19, sauna, pesuhuoneen penkit, 1:10, Turun piirirakennustoimisto, 21.4.1972. - Lounais-Suomen koeasema, Mietoinen, Koepuimala ja lab. rak., Nykytilanne, pohja, 1/50, Turun piirirakennustoimisto, 1.10.1976


Päärakennus, rakennus n.o 1. - Pohjat, sähköpiirustus, n:o 1, mk 1:100, piirt. 15.6.1960, ins. R.K.Tuulos.


Saaren kartanon arkisto II Lounais-Suomen tutkimuskeskuksen aikaiset tilaa koskevat asiakirjat (1959-2006) II:2 Luovutettu kiinteistöjä koskeva aineisto (Senaattikiinteistöt: MTT 490005)

1a Muutosehdotus (1960), Vedenottamo (1968)

Yksikön tunnus: II:2:1a Aineiston laajuus: Yksi yksikkö: kotelo Tietosisältö: Päärakennuksen ja vedenottamon muutostöihin liittyviä asiakirjoja vuosilta 1960 ja 1968, jaettu kolmeen osaan: A Päärakennuksen muutosehdotus (1960) B Vedenottamo, uppokaivo, vesi- ja viemärijohdot (1968) C Vedenottamo; sähköpiirustukset (1961-1968)

A Päärakennuksen muutosehdotus (1960) - Lounais-Suomen koeasema, päärakennuksen muutosehdotus, 1. kerros, ullakko, kellari, mk 1:100, Turussa 26.1.1960. -Päärakennuksen pohjapiirros (1960), sähkösuunnitelmat luonnosteltu. Lounais-Suomen Sähkö Oy. - Sähkömerkintöjä, 7.6.1960, Läntinen siipirakennus, I-kerros ja ullakkokerros, mk 1:100, pohjakarttana käytetty pohjapiirrosta Hovin Poikakoti, Mietoinen

B Vedenottamo, uppokaivo, vesi- ja viemärijohdot (1968) -1147, Rakennushallitus, Lounais-Suomen koeasema, Vedenottamo, 20.11.1968, J. Saavalainen, Rakennustyöselitys, 5 s. - Lounais-Suomen koeaseman vedenottamon koneistotyöselitys, 10.5.1967, Insinööritoimisto Väylä, 4 s. - Uppokaivon rakennusselitys, 10.12.1964, Insinööritoimisto Väylä, 3 s. - Ulkovesijohtojen ja -viemäreiden rakennustyöselitys, 30.3.1966, Insinööritoimisto Väylä, 12 s. - Täydennyksiä Insinööritoimisto Väylän (Vesi-Hydron vedetty yli) ohjelmaan. - liite Lounais-Suomen koeaseman vedenottamon rakennus- ja koneistotyöselitykseen, 4.10.1968, Insinööri Matti Nieminen, 2 s. - Rakennushallitus, Mietoinen, Lounais-Suomen koeasema, kartta tutkimuspisteistä, nro 21031, H:ki 23.8.1966, 1:4000, Työ no 1147, Täydennetty 26.9.1968, Insinööritoimisto Oy Väylä. - Rakennushallitus, Mietoinen, Lounais-Suomen koeasema, johtolinja 1-3, nro 21106, H:ki 15.12.1966, 1:2000, 1:100, Työ no 1147, Täydennetty 26.9.1968, Insinööritoimisto Oy Väylä. - Rakennushallitus, Mietoinen, Lounais-Suomen koeasema, vedenottamo, sijoituspiirustus, nro 21150, H:ki 2.5.1967, 1:200, Työ no 1147, Täydennetty 26.9.1968, Insinööritoimisto Oy Väylä. - Rakennushallitus, Mietoinen, Lounais-Suomen koeasema, vedenottamo, rakennepiirustus, pohja- ja kattolaatat ja leikkaus A-A, nro 21151, H:ki 2.5.1967, 1:25, Työ no 1147, Insinööritoimisto Oy Väylä. - Rakennushallitus, Mietoinen, Lounais-Suomen koeasema, vedenottamo, putkipiirustus, taso, nro 21152, H:ki 2.5.1967, Täydennetty 26.9.1968, 1:25, Työ no 1147, Insinööritoimisto Oy Väylä. - Rakennushallitus, Mietoinen, Lounais-Suomen koeasema, vedenottamo, putkipiirustus, leikkaus A-A ja pohjavesikaivo, nro 21153, H:ki 2.5.1967, Täydennetty 26.9.1968, 1:25, Työ no 1147, Insinööritoimisto Oy Väylä. - Rakennushallitus, Mietoinen, Lounais-Suomen koeasema, vedenottamo, julkisivut, nro 30303, H:ki 2.5.1967, 1:25, Työ no 1147, Insinööritoimisto Oy Väylä. - Rakennushallitus, Mietoinen, Lounais-Suomen koeasema, vedenottamo, rakennepiirustus, leikkaus B-B, nro 30304, H:ki 2.5.1967, 1:25, Työ no 1147, Insinööritoimisto Oy Väylä. - Rakennushallitus, Mietoinen, Lounais-Suomen koeasema, vedenottamo, ovipiirustus, nro 30305, H:ki 2.5.1967, 1:2, 1:20, Työ no 1147, Insinööritoimisto Oy Väylä. - Rakennushallitus, Mietoinen, Lounais-Suomen koeasema, vedenottamo, osaluettelo, nro 40096, H:ki 2.5.1967, Täydennetty 26.9.1968, Työ no 1147, Insinööritoimisto Oy Väylä. - Rakennushallitus, Mietoinen, Lounais-Suomen koeasema, vedenottamo, Kulkuaukon kansi, lukittava, 1:2,5, nro N6, H:ki 22.10.1962, Insinööritoimisto Oy Väylä. - Rakennushallitus, Mietoinen, Lounais-Suomen koeasema, vedenottamo, vesisäiliön irroitettavat tikkaat, 1:10, nro N24, H:ki 26.11.1963, Insinööritoimisto Oy Väylä.

C Vedenottamo; piirustukset (1961-1968) - Rakennushallitus, Lounais-Suomen koeasema, Mietoinen, Vedenottamo, nousujohtokaavio, Mynäsähkö, Mynämäki, 1.3.1961. - Rakennushallitus, Mietoinen, Lounais-Suomen koeasema, kartta tutkimuspisteistä, 1:4000, nro 21031, H:ki 23.8.1966, Työ no 1147, Insinööritoimisto Oy Väylä, Täydennetty 20.12.1966, Sähköpiirustus, rakennushallitus, 4.10.1968. - Rakennushallitus, Mietoinen, Lounais-Suomen koeasema, vedenottamo, putkipiirustus, taso, 1:25, nro 21152, H:ki 2.5.1967, Työ no 1147, Insinööritoimisto Oy Väylä, Täydennetty: Sähköpiirustus, rakennushallitus, 4.10.1968. - Rakennushallitus, Mietoinen, Lounais-Suomen koeasema, vedenottamo, putkipiirustus, leikkaus A-A ja pohjavesikaivo, 1:25, nro 21153, H:ki 2.5.1967, Työ no 1147, Insinööritoimisto Oy Väylä, Täydennetty: Sähköpiirustus, rakennushallitus, 4.10.1968. - Rakennushallitus, Mietoinen, Lounais-Suomen koeasema, johtolinja 1-3, nro 21106, H:ki 15.12.1966, 1:2000, 1:100, Työ no 1147, Insinööritoimisto Oy Väylä. - Rakennushallitus, Mietoinen, Lounais-Suomen koeasema, vedenottamo, sijoituspiirustus, nro 21150, H:ki 2.5.1967, 1:200, Työ no 1147, Insinööritoimisto Oy Väylä. - Rakennushallitus, Mietoinen, Lounais-Suomen koeasema, vedenottamo, julkisivut, nro 30303, H:ki 2.5.1967, 1:25, Työ no 1147, Insinööritoimisto Oy Väylä. - Rakennushallitus, Mietoinen, Lounais-Suomen koeasema, vedenottamo, rakennepiirustus, pohja- ja kattolaatat ja leikkaus A-A, nro 21151, H:ki 2.5.1967, 1:25, Työ no 1147, Insinööritoimisto Oy Väylä. - Rakennushallitus, Mietoinen, Lounais-Suomen koeasema, vedenottamo, rakennepiirustus, leikkaus B-B, nro 30304, H:ki 2.5.1967, 1:25, Työ no 1147, Insinööritoimisto Oy Väylä. - Rakennushallitus, Mietoinen, Lounais-Suomen koeasema, vedenottamo, ovipiirustus, nro 30305, H:ki 2.5.1967, 1:25, Työ no 1147, Insinööritoimisto Oy Väylä. - Rakennushallitus, Mietoinen, Lounais-Suomen koeasema, vedenottamo, osaluettelo, nro 40096, H:ki 2.5.1967, Täydennetty 26.9.1968, Työ no 1147, Insinööritoimisto Oy Väylä. - Rakennushallitus, Mietoinen, Lounais-Suomen koeasema, vedenottamo, Kulkuaukon kansi, lukittava, 1:2,5, nro N6, H:ki 22.10.1962, Insinööritoimisto Oy Väylä. - Rakennushallitus, Mietoinen, Lounais-Suomen koeasema, vedenottamo, vesisäiliön irroitettavat tikkaat, 1:10, nro N24, H:ki 26.11.1963, Insinööritoimisto Oy Väylä.


Saaren kartanon arkisto II Lounais-Suomen tutkimuskeskuksen aikaiset tilaa koskevat asiakirjat (1959-2006) II:2 Luovutettu kiinteistöjä koskeva aineisto (Senaattikiinteistöt: MTT 490005)

2 Lounais-Suomen koeasema, Itäinen siipirakennus. Peruskorjaus (1988). Kuivaushallin pölynpoistolaitteet (1986).

Yksikön tunnus: II:2:2 Aineiston laajuus: Yksi yksikkö: kotelo Tietosisältö: Itäisen siipirakennuksen peruskorjausta ja kuivaushallin remonttia koskevat asiakirjat vuosilta 1986-1988. Aineisto jaettu neljään osaan: A Itäinen siipirakennus, työselitys ja piirustukset B Itäisen siipirakennuksen rakennusluvalliset piirustukset C Itäisen siipirakennuksen työmaapäiväkirjat D Kuivaushallin pölynpoistolaitteet, Kattilahuone


A Itäinen siipirakennus, työselitys ja piirustukset Lounais-Suomen tutkimusasema, Itäinen siipirakennus, Insinööritoimisto Jouko Sjöberg, Naantali. Työselitys 11 s, 8.6.1987, huoneet 1-16 kalusteet ja varusteet, Yläpohjan (Yp 1-4), alapohjan (Ap 1-2), ulkoseinien (Us 1) ja väliseinien (Vs 1-9) rakenteet (mk 1:20), pohjan ja seinien liittymät (Det 1-4), mk 1:10. Listat, vuorilaudat ja paneelit. Sisätilojen pintamateriaalien väritys (huoneet 1-15), 3 s. Tapetointi kattopalkiston kohdalla, 1 s.

Urakkaohjelma 11 s, Turun piirirakennustoimisto 25.8.1987.

Aluekartta, jossa itäinen siipirakennus, rakennusalat, kerrosalat, huoneistoala ja tilavuus.

Projektisuunnitelma 1987, L-S Tutkimusasema, Töiden aikataulu, Nousiaisten putkiasennus, Nousiainen ja Rakenne Kylänpää, Mynämäki.

Lounais-Suomen tutkimusasema, Itäinen piharakennus, Insinööritoimisto Jouko Sjöberg, - Oviluettelo 9.12.1987. - Ovipiirustukset: väliovet, periaatepiirustus ja 3 erilaista, mk 1:10. - Detaljipiirustuksia ovista, leikkaukset, mk 1:10. - Saatekirje ovikaavioista, piirros tuulikaapin ovesta ja detaljipiirros, 29.12.1987. - Saranat. 4.1.1988.

Vaatenaulakko, piirustukset, mk 1:20.

Lounais-Suomen tutkimusasema, Hietamäki, Saarinen, Itäinen siipirakennus, Muutostyö, Insinööritoimisto Jouko Sjöberg, Naantali. - Pääpiirustus nro 1, Asemapiirustus, mk 1:500, 15.5.1987. - Pääpiirustus nro 2, Pohjapiirustus, mk 1:100, leikkauspiirustukset A-A, B-B, C-C, mk 1:100, 15.5.1987. - Pääpiirustus nro 3, Julkisivupiirustus, mk 1:100, 15.5.1987. - Mittauspiirustus nro 4, Pohjapiirustus, asuinkerros, mk 1:50, leikkauspiirustukset A-A, B-B, C-C, mk 1:50, 15.5.1987. - Mittauspiirustus nro 5, Pohjapiirustus, ullakko, mk 1:50. - Purkupiirustus nro 6, Pohjapiirustus, mk 1:50, leikkauspiirustukset A-A, B-B, C-C, mk 1:50, 15.5.1987. - Työpiirustus nro 7, Pohjapiirustus, mk 1:50, leikkauspiirustukset A-A, B-B, C-C, mk 1:50, 15.5.1987. - Työpiirustus nro 8, Julkisivupiirustus, mk 1:50, 15.5.1987. - Eritelmäpiirustus, kalustepiirustus H 11, 28.7.1987. - Eritelmäpiirustus, kalustepiirustus SH/KHH 5, mk 1:20, 28.7.1987. - Eritelmäpiirustus, keittiön kalustepiirustus K3, mk 1:20, 28.7.1987.

Lounais-Suomen koeasema, Itäinen piharakennus, Mietoinen, LVI-työselitys, työ nro 8728, LVI-insinööritoimisto A. Lehtonen, Turku, 18 s, Antti Lehtonen 7.8.1987.

Lounais-Suomen tutkimusasema, Mietoinen, Hietamäki, Muutos, LVI-insinööritoimisto A. Lehtonen. - Vesi- ja viemärijohdot, Pohjapiirustus + leikk. Itäinen piharakennus, mk 1:50, piirustus nro LVI 8728-V-1, 10.8.1987. - Vesi- ja viemärijohdot, Asemapiirustus, mk 1:500, piirustus nro LVI 8728-V-2, 18.11.1987. Ohessa selostus. - Lämpöjohdot, Pohjapiirustus + leikk. Itäinen piharakennus, mk 1:50, piirustus nro LVI 8728-L-1, 10.8.1987. - Ilmanvaihto, Pohjapiirustus + leikk. Itäinen piharakennus, mk 1:50, piirustus nro LVI 8728-I-1, 10.8.1987.

Lounais-Suomen tutkimusasema, Itäinen siipirakennus, Insinööritoimisto Jouko Sjöberg, Naantali. - Räystäskouru ja kannattimet, mk 1:10, 31.3.1988. - Räystäskannattimien paikat.


B Itäisen siipirakennuksen rakennusluvalliset piirustukset

Rakennuslupa nro 34, myönnetty 7.7.1987, Mietoisten kunnan rakennustarkastaja. Lounais-Suomen tutkimusasema, Hietamäki, Saarinen, Itäinen siipirakennus, Muutostyö, Insinööritoimisto Jouko Sjöberg, Naantali. - Pääpiirustus nro 1, Asemapiirustus, mk 1:500, 15.5.1987. - Pääpiirustus nro 2, Pohjapiirustus, mk 1:100, leikkauspiirustukset A-A, B-B, C-C, mk 1:100, 15.5.1987. - Pääpiirustus nro 3, Julkisivupiirustus, mk 1:100, 15.5.1987. - Mittauspiirustus nro 4, Pohjapiirustus, asuinkerros, mk 1:50, leikkauspiirustukset A-A, B-B, C-C, mk 1:50, 15.5.1987. - Mittauspiirustus nro 5, Pohjapiirustus, ullakko, mk 1:50. - Purkupiirustus nro 6, Pohjapiirustus, mk 1:50, leikkauspiirustukset A-A, B-B, C-C, mk 1:50, 15.5.1987. - Työpiirustus nro 7, Pohjapiirustus, mk 1:50, leikkauspiirustukset A-A, B-B, C-C, mk 1:50, 15.5.1987.


C Itäisen siipirakennuksen työmaapäiväkirjat

Työmaapäiväkirja, siniruutuinen A4-kokoinen vihko, "Työmaapäiväkirja. Lounais-Suomen tutkimusaseman itäisen siipirakennuksen peruskorjaus", käsin kirjattu työmaan eteneminen päivittäin, 16.10.1987-24.3.1988, 13 s.

Allekirjoitetut päiväkirjalomakkeet jokaiselta työpäivältä 23.11.1987-23.3.1988, työtehtävät, työntekijöiden määrä ja tunnit, ulkolämpötila, ohjeet ja määräykset.


D Kuivaushallin pölynpoistolaitteet, Kattilahuone

Lounais-Suomen tutkimusasema, Mietoinen, Viljan kuivaus- ja lajitteluhallin pölynpoistojärjestelmä, Työ nro 8551, tarjouskappale, LVI-insinööritoimisto A. Lehtonen, Turku, 4 s, 10.1.1986.

Lounais-Suomen koeasema, Mietoinen, Muutos, Pölynpoisto, Koepuimala ja lab.rak, pohjapiirros, 1:50, LVI 8551-I-1, 10.1.1986, LVI-insinööritoimisto A. Lehtonen, Turku.

Ohjaus-Sähkö Oy, Kerava, urakoitsija Tammiholma Oy, pölysuodattimen keskus, nro M215.

Kiekens Dustmaster, edustaja Tammiholma Oy. - Esite: automaattisesti toimivat kohdepölynpoisto- ja suodatinlaitteistot. - Ohjeet: koneen asentaminen, purkaminen ja huolto, sähköliitännät ja käyttöönotto, huolto, mahdolliset häiriöt ja niiden poistaminen, 13 s.

Lounais-Suomen tutkimusasema, Mietoinen, Hietamäki, Muutos, LVI-insinööritoimisto A. Lehtonen, 19.6.1986. - Lämpöjohdot, kattilahuone, pohjapiirustus, mk 1:50, piirustus nro LVI 8527-L-1A. - Vesijohdot, kattilahuone, pohjapiirustus, mk 1:50, piirustus nro LVI 8527-V-1A.


Saaren kartanon arkisto II Lounais-Suomen tutkimuskeskuksen aikaiset tilaa koskevat asiakirjat (1959-2006) II:2 Luovutettu kiinteistöjä koskeva aineisto (Senaattikiinteistöt: MTT 490005)


3 Viljankuivurikeskuksen sähkötyöt (1978-1980), Läntinen piharakennus, sähkötyöpiirustukset (1987)

Yksikön tunnus: II:2:3 Aineiston laajuus: Yksi yksikkö: kotelo Tietosisältö: Sähköpiirustuksia viljankuivurirakennuksesta (1978-1980) ja läntisestä piharakennuksesta (1987).


A Viljankuivurikeskuksen sähkötyöt (1978-1980)

Osaluettelo, 2 s, Arska-tehtaat Ky, Somero, Viljankuivurikeskus, PK-Arska 30-60/K1, 10.2.1978, Maansähkö Oy.

Osaluettelo, 1 s, Arska-tehtaat Ky, Somero, Viljankuivurikeskus, PK-Arska 30-60/K2, 13.2.1978, Maansähkö Oy.

Arska-tehtaat Ky, Somero, Viljankuivurikeskukset, PK-Arska 30-60/K1-/K2, Maansähkö Oy. - Pääkaavio, 3.3.1978, piirustus nro TUKA3-1-7575EKI. - Piirikaavio, 2 piirustusta, 3.3.1978, muutettu 9.12.1980, 1.12.1981, piirustus nro TUKA3-2b-7575EKI. - Johdotuskaavio, 3.3.1978, muutettu 9.12.1980, piirustus nro TUKA3-3a-7575EKI.

Rakennustoimisto Puolimatka Oy, Turun piirirak.tsto/tssa, Mietoisten koeasema, pk, mk 1:10, 23.3.1982, rakenne: IP 34.

Turun Seudun Sähköasennus Oy, Naantali, Mietoisten koeasema, Mietoinen, Pääkeskuskaavio, 28.3.1982, loppupiirr. 15.10.1982.


B Läntinen piharakennus, sähkötyöpiirustukset (1987)

Lounais-Suomen koeasema, Läntinen piharakennus, muutos, Sähköpiirustukset, Loppupiirustus, 3.3.1987, Insinööritoimisto Juhani Lehtinen Ky, Turku, Mynäsähkö Oy, Mynämäki, 14.8.1987. - nro 710 001, Piirustusluettelo - nro 710 002, As.2, korjaus, 1. kerros - nro 710 004, Nousujohtokaavio - nro 710 005, Ryhmäkeskus RK-1, Pääkaavio - nro 710 006, Ryhmäkeskus RK-2, Pääkaavio - nro 710 007, Valaisinluettelo


Saaren kartanon arkisto II Lounais-Suomen tutkimuskeskuksen aikaiset tilaa koskevat asiakirjat (1959-2006) II:2 Luovutettu kiinteistöjä koskeva aineisto (Senaattikiinteistöt: MTT 490005)


4 Itäinen piharakennus, sähköpiirustukset (1988) Yksikön tunnus: II:2:4 Aineiston laajuus: Yksi yksikkö: kotelo Tietosisältö: Itäisen piharakennuksen sähköpiirustukset vuodelta 1988.

Lounais-Suomen tutkimusasema, Itäinen siipirakennus, sähköpiirustukset, Insinööritoimisto Juhani Lehtonen ky, Turku, 7.8.1987. - nro 732 001, Piirustusluettelo - nro 732 002, 1. kerros, leikkaukset, muutospvm 21.8.1987 - nro 732 003, Ullakko - nro 732 004, Nousujohtokaavio - nro 732 005, Ryhmäkeskus RK-1, pääkaavio - nro 732 006, Ryhmäkeskus RK-2, pääkaavio - nro 732 007, Ryhmäkeskus RK-3, pääkaavio - nro 732 008, Valaisinluettelo, muutospvm. 21.8.1987

Lounais-Suomen tutkimusasema, Itäinen siipirakennus, sähkötyöselitys, 6 s, Insinööritoimisto Juhani Lehtonen ky, Turku, 31.7.1987.

Lounais-Suomen tutkimusasema, Itäinen siipirakennus, Insinööritoimisto Jouko Sjöberg, Naantali, 3 s, ei päiväystä. - Sähköputkituksen asennus lämpöeristettyyn ulkoseinään: seinät, katto - Sähköputkien asennus hirsiseen ulkoseinärakenteeseen, kuvat 1-5

Mietoisten koeasema, Mietoinen, Torjunta-ainelaboratorio, sähköpisteet, mk 1:50, 1.9.1991, Turun Seudun Sähköasennus Oy, Naantali.Saaren kartanon arkisto II Lounais-Suomen tutkimuskeskuksen aikaiset tilaa koskevat asiakirjat (1959-2006) II:2 Luovutettu kiinteistöjä koskeva aineisto (Senaattikiinteistöt: MTT 490005)


5 Päärakennus, Sähköpiirustukset (1986-1991)

Yksikön tunnus: II:2:5 Aineiston laajuus: Yksi yksikkö: kotelo Tietosisältö: Päärakennuksen sähköpiirustukset.

Mietoisten koeasema, Päärakennus, Asunnon korjaus, - Sähköpisteet (2 kpl), mk: 1:50, 12.3.1986, Turun Seudun Sähköasennus Oy, Naantali. Loppupiirustus, Mynäsähkö Oy, Mynämäki, 3.1.1991. - Nousujohtokaavio (2kpl), mk 1:10, 12.3.1986, Ensto Oy Sähkövaruste Ab, Mikkeli, Turun Seudun Sähköasennus Oy, Naantali. Loppupiirustus, Mynäsähkö Oy, Mynämäki, 3.1.1991.


Saaren kartanon arkisto II Lounais-Suomen tutkimuskeskuksen aikaiset tilaa koskevat asiakirjat (1959-2006) II:2 Luovutettu kiinteistöjä koskeva aineisto (Senaattikiinteistöt: MTT 490005)


6 Aluekartat, Jätevesiviemärit (1994)

Yksikön tunnus: II:2:6 Aineiston laajuus: Yksi yksikkö: kotelo Tietosisältö: Viemäröintiä koskevia piirustuksia.

Lounais-Suomen tutkimusasema, Mietoinen, YS-Yhdyskunta Oy, Turku. - Aluekartta, viemäröinti, mk 1:1000, työnro 7100, piirustus 2, Rakennushallitus, 23.9.1994. - (Suunnitelmakartta) tarkepiirustus, mk 1:500, työnro 7119, piir.nro 1, (31.5.1994) 23.9.1994. - Jätevesiviemärit/vesijohto, pituusleikkaus, mk 1:1000/1:100, työnro 7119, piir.nro 2, (31.5.1994) 23.9.1994.

Rakennusluettelo haltijoittain, Maatalouden tutkimuskeskus, 490 Mietoinen, ajopvm 26.1.1993, 2 s. MTT:n rekisteristä Lounais-Suomen koeasemaa koskeva osuus (18 rakennusta, 111,77 ha maata).

Vuokralaskelma, 490 005 Lounais-Suomen tutkimusasema, Mietoinen, Turun rakennuspiiri, isännöintiyksikkö, 9.6.1994. Kaksi laskelmaa, ensimmäisestä hoitokustannukset vähennetty, 2 s.


Saaren kartanon arkisto II Lounais-Suomen tutkimuskeskuksen aikaiset tilaa koskevat asiakirjat (1959-2006) II:2 Luovutettu kiinteistöjä koskeva aineisto (Senaattikiinteistöt: MTT 490005)


6a Vesihuoltotöiden urakkasopimusasiapapereita (1994) Yksikön tunnus: II:2:6a Aineiston laajuus: Yksi yksikkö: kotelo Tietosisältö:Jätevesiviemäröintiä ja juurakkopuhdistamoa koskevia asiakirjoja ja piirustuksia.

"Tähän niteeseen sisältyvät työselitykset 28 lehteä ja piirustukset 13 kpl liittyvät välillämme tehtyyn urakkasopimukseen. Rakennushallituksessa 15.7.1994." Säilytyskotelon kannessa asianosaisten allekirjoitukset.

Lounais-Suomen tutkimusaseman vesihuoltotyön urakkatarjous, luettelo työselityksistä ja piirustuksista, 14.6.1994, Rakennushallitus.

Lounais-Suomen tutkimusasema, Mietoinen, Jätevesiviemäröinti, Rakennushallitus, YS-Yhdyskunta Oy. - Sisällysluettelo ja piirustusluettelo, 31.5.1994. - Työkohtainen työselitys, 6 s, YS-Yhdyskunta Oy 31.5.1994. - liite 1: Jäteveden saostuskaivot (avloppsdekompositiosbrunnar), mk 1:25, Vattenstyrelsen. - Lounais-Suomen tutkimusasema, Tie puhdistamolle, tasausviivalaskenta, 3 s, 31.5.1994, Tekla Oy. - Lounais-Suomen tutkimusasema, Tie puhdistamolle, pääpistelaskenta, 3 s, 31.5.1994, Tekla Oy. - Piir.nro 1, suunnitelmakartta, mk 1:500, työnro 7119, 31.5.1994. - Piir.nro 2, Jätevesiviemärit/vesijohto, pituusleikkaus, mk 1:1000/1:100, työnro 7119, 31.5.1994. - Piir.nro 3, Viemäriveden pumppaamo, ABS-pumppaamot, rakennepiirustus, ABS-pumppaamon mittatiedot, työnro 7119, 31.5.1994. - Piir.nro 5, lieteallas, mk 1:50, työnro 7119, 31.5.1994. Huom! Luettelossa mainittu piirustus 4: Paineviemärin päätekaivo puuttuu.

Juurakkopuhdistamo, Mietoisten tutkimusasema, SeparTec Oy, Raisio, Mietoinen.wps, 7.6.1994. - Rakennusselvitys, 10 s. - Piirustus Miet. 1.DWG: Maastoleikkaus A-A, mk Y 1:10, X 1:50 - Piirustus Miet. 2: Pilot-laitos, mk 1:100 - Piirustus Miet. 3: Juurakkoaltaan syöttöpään ja purkupään leikkaukset B-B ja C-C, mk 1:20. - Piirustus Miet. 4.DWG: Purkukaivo, leikkaus D-D, mk 1:10. - Piirustus Miet. 5.DWG: Jakokaivo, leikkaus E-E, mk 1:10.

Huom! Rakennushallituksen luettelossa mainittu juurakkopuhdistamon rakennusselitys puuttuu.

Sähköselostus. Maatalouden tutkimuskeskus, Lounais-Suomen koeasema, Jätevesipumppaamo, 1s, Turun rakennuspiiri, 10.6.1994.

Sähköpiirustukset, Turun rakennuspiiri, 10.6.1994. - Suunnittelukartta, mk 1:500. - Kartta, mk 1:500. - Pumppaamon ohjauskeskus, 31.5.1994.


Saaren kartanon arkisto II Lounais-Suomen tutkimuskeskuksen aikaiset tilaa koskevat asiakirjat (1959-2006) II:2 Luovutettu kiinteistöjä koskeva aineisto (Senaattikiinteistöt: MTT 490005)


7 Aluevalaistus (1974), Poikkeuslupa (1994)

Yksikön tunnus: II:2:7 Aineiston laajuus: Yksi yksikkö: kotelo Tietosisältö: Pihavaloja koskevat asiakirjat sekä poikkeuslupa päärakennuksen sähköpääkeskuksen sijoitukselle.

- Hankintaselostus aluevalaistuksesta, Lounais-Suomen koeasema, Mietoinen. Valaisinpylväät ja valaisimet, Keskus- ja ohjauslaitteet, Kaapelointi, 2 s. Turun Piirirakennustoimisto, sähköteknikko T. Alhanen, 7.8.1974.

- Aluevalaistus, Lounais-Suomen koeasema, mk 1:1000, 8.8.1974, piirretty vuoden 1958 aluekarttapohjaan.

- Turun Piirirak.tsto/tssa, Mietoisten koeasema, PK, Rakenne:IP 34, mk 1:10, 23.3.1982, rakennustoimisto A. Puolimatka.

- Sähkötarkastuskeskuksen Turun rakennuspiirille lähettämä kirje. Asia: Poikkeuslupa myönnetty päärakennuksen pääkeskuksen sijainnille, 30.3.1994.


Saaren kartanon arkisto II Lounais-Suomen tutkimuskeskuksen aikaiset tilaa koskevat asiakirjat (1959-2006) II:2 Luovutettu kiinteistöjä koskeva aineisto (Senaattikiinteistöt: MTT 490005)


7a Aluekartta, Sähköpiirustuksia (1994) Yksikön tunnus: II:2:7a Aineiston laajuus: Yksi yksikkö: kotelo Tietosisältö: Sähköpiirustukset rakennukset 7, 22 ja 25. Jätevesipumppaamon ohjauskeskus.

Lounais-Suomen tutkimusasema, Saaren kartano, Mietoinen. Päärakennus, nykyinen käyttö: tutkimusaseman toimistot ja luentosali. Mk 1:100. Ei päiväystä. Sähköpisteet ja valaisimet merkitty pohjakaavaan.

Lounais-Suomen koeasema, Mietoinen, Loppupiirustus, Sähkökojeistot, Urho Tuominen Oy, Ulvila, 17.11.1993.

Lounais-Suomen koeasema, Mietoinen, TAP-Service Oy, 4.1.1994. - Loppupiirustus, nro 87044 320 C, pääkeskus pk, (Pohjana käytetty piirrosta SÄ 92950-3.20, a-pylväs / pääkeskus pk, tilanne 1.1.1993, Apt-suunnittelu oy, Turku, 13.1.1993.) - Loppupiirustus, nro 87044 3.21 C, rakennus 7 / pääkeskus 7pk, Lehdet 1-2/2. (Pohjana käytetty piirrosta SÄ 92950-3.21, rakennus 7 / pääkeskus 7pk, Apt-suunnittelu oy, Turku, 13.1.1993. Lehdet 1-2/2.) - Loppupiirustus, nro 87044 3.22 C, rakennus 22 / 22pk. (Pohjana käytetty piirrosta SÄ 92950-3.22,, rakennus 22 / 22pk, Apt-suunnittelu oy, Turku, 13.1.1993.) - Loppupiirustus, nro 87044 3.23 C, rakennus 25 / 25pk, TAP-Service Oy, 4.1.1994. (Pohjana käytetty piirrosta SÄ 92950-3.23, rakennus 25 / 25pk, Apt-suunnittelu oy, Turku, 13.1.1993.)

Maatalouden Tutkimuskeskus, Lounais-Suomen koeasema, Mietoinen, Jätevesipumppaamon ohjauskeskus, Jussi Kovanen, Y-Laite Oy, Lahti, 30.8.1994. Kahtena kappaleena. - Pääkaavio (sivu 1). - Ohjauspiirikaavio ja hälytykset (sivu 2) - Komponenttien sijoittelu (sivu 3) - Jätepumppaamon asemapiirros, kahdessa osassa, mk:1:500.


Saaren kartanon arkisto II Lounais-Suomen tutkimuskeskuksen aikaiset tilaa koskevat asiakirjat (1959-2006) II:2 Luovutettu kiinteistöjä koskeva aineisto (Senaattikiinteistöt: MTT 490005)


8 Urakkasopimukset, kasvinkäsittelytilojen muutos (1997)

Yksikön tunnus: II:2:8 Aineiston laajuus: Yksi yksikkö: kotelo Tietosisältö:Kasvinkäsittelytilojen muutostyöt. Asiakirjat jaettu ja sidottu kolmeen osaan: A Pääurakka B Sähköurakka C LVI-urakka


Kasvinkäsittelytilojen muutos, pääurakka, sähköurakka, LVI-urakka, 5.5.1997.

Sisältää kolme valtion kiinteistölaitoksen sinetöimää sidottua asiakirjanippua. Asiakirjoista useat kolmeen kertaan. Niput on kuitenkin päädytty säilyttämään arkistonmuodostajan laatimissa kokonaisuuksissa.

A Pääurakka

Urakkasopimus: Rakennuttaja Valtion kiinteistölaitos, Lounais-Suomen kiinteistöalue; Urakoitsija Rauno Salovaara Ky; Työ MTT, Lounais-Suomen tutkimusasema kasvinkäsittelytilojen muutos, 5.5.1997, 6 s, 8 liitettä, rakennus- ja erikoistyöselitykset ja piirustukset.

Liite 1: Asiakirjaluettelo, 1s, 7.1.1997. Liite 2: Tarjouspyyntö rakennustöistä, 1s, 7.1.1997. Liite 3: Urakkaohjelma, 14s, 7.1.1997. Liite 4: Tarjous rakennustöistä (sis. LVI-työt), 3s, 10.2.1997. Liite 5: Tarjouksen hyväksymistä koskeva rakennuttajan kirje urakoitsijalle, 2s, 4.4.1997. Liite 6: Kirje laskenta-asiakirjojen täydennyksestä,1s, 30.1.1997. Liite 7: Muistio urakkaneuvottelusta, 1s, 8.4.1997. Liite 8: Maksuerätaulukko, 1s.

Muut liitteet: - Rakennusselitys, Arkkitehti Juhani Pietarinen, 20s, 16.12.1996. - Urakkarajaliite, Arkkitehti Juhani Pietarinen, 15s, 16.12.1996. - LVI-työselitys, työ nro 9636, Matti Lehtinen, Turun LVI-tekniikka Oy, kierrekantiseksi sidottu, 41s, 16.12.1996. - Sähkötyöselitys, 19s, työ nro 96B88, Harri Kakko, APT-Elektro Oy, Turku, 16.12.1996. - Asbestikartoistusraportti, 5s, rkm Erkki Härkönen, Asbestikartoitus Oy, Turku, 27.11.1996. - Turvallisuusliite, 3s.

Piirustukset: - Piirustusluettelo, Arkkitehti Juhani Pietarinen, 16.12.1996. - T10:01/ Asemapiirustus, mk 1:200, 18.12.1996. - T10:02/ Pohja, mk 1:50, 3.12.1996, muutos 16.12.1996. - T10:03/ Pohja, Ullakko, mk 1:50, 3.12.1996. - T10:04/ Leikkaus A-A, mk 1:50, 16.12.1996. - T10:05/ Leikkaus B-B, mk 1:50, 16.12.1996. - T10:06/ Leikkaus, Ikkunapenkki, mk 1:10, 16.12.1996. - T10:07/ TLO1 + TLO2, 1:20, 16.12.1996. - T10:08/ Kalusteet, mk 1:50, 16.12.1996. Puuttuu luettelossa mainitut piirustukset L2:01-06: - L2:01/ Asemapiirros L2, mk 1:500, 13.11.1996. - L2:02/ Pohja L2, mk 1:50, 13.11.1996. - L2:03/ Pohja, Ullakko L2, mk 1:50, 13.11.1996. - L2:04/ Leikkaus A-A L2, mk 1:50, 13.11.1996. - L2:05/ Leikkaus B-B L2, mk 1:50, 13.11.1996. - L2:06/ Leikkaus ikkunapenkki, mk 1:10, 13.11.1996.

Piirustukset: - Rak 1, Rakennepiirustus, rakennetyypit, mk 1:10, Alapohja, Alapohjan korjaus, ulkoseinä, yläpohja, 2 vaihtoehtoa, 5s, Insinööritoimisto R. Heino Oy, 20.12.1996. - Rak 2, Rakennepiirustus, ilmanvaihtokonehuone, mk 1:50, 1:20, Insinööritoimisto R. Heino Oy, 20.12.1996.

LVI-piirustukset, työ nro 9636, Turun LVI-tekniikka Oy: - LVI-suunnitteluasiakirjaluettelo, 1s. - Kojeluettelot: merkintöjä, tekniset arvot, 4s. - Toimintakaavio, 1TK, 2s, 16.12.1996. - Kattilahuone, kytkentäkaavio, KHK-1, 1s, 16.12.1996. - Putkikytkentä, tuloilmakojeen lämmityspatteri, LLK-1, 16.12.1996. - Kalusteluettelo, 3s, muutos, 16.12.1996. - Ilmanvaihtopiirustus, pohjapiirustus, 1. kerros, mk 1:50, LVI 9636-I-1, 16.12.1996. - Ilmanvaihtopiirustus, pohjapiirustus, ullakko, mk 1:50, LVI 9636-I-2, 16.12.1996. - Lämpöjohdot, pohjapiirustus, 1. kerros, mk 1:50, LVI 9636-L-1, 16.12.1996. - Lämpöjohdot, pohjapiirustus, ullakko, mk 1:50, LVI 9636-L-2, 16.12.1996. - Vesi- ja viemärijohdot, Asemapiirustus, mk 1:200, LVI 9636-V-1, 16.12.1996. - Vesi- ja viemärijohdot, pohjapiirustus, 1. kerros, mk 1:50, LVI 9636-V-2, 16.12.1996. - Vesi- ja viemärijohdot, pohjapiirustus, ullakko, mk 1:50, LVI 9636-V-3, 16.12.1996.

Sähköpiirustukset, nro 96B88, APT-Elektro, 16.12.1996: - 0.01, Piirustusluettelo - 1.01, Asemapiirros, mk 1:200 - 2.01, 1. kerros, mk 1:50 - 2.02, Ullakko, mk 1:50 - 3.01, Nousujohto- ja maadoituskaavio - 3.02, Keskus JK-11, 4s. - 3.03, Keskus JK-13, 3s. - 5.01, LVI-laitteiden johdotustaulukko 1, 4s. - 5.02, LVI-laitteiden johdotustaulukko 2, 3s. - 6.01, Valaisinluettelo - 6.02, Kojeluettelo - 7.01, Puhelinkaavio, mk 1:200 - 7.02, ATK-kaavio, mk 1:200 - 7.03, Merkkivalaistuskaavio, mk 1:200 - 7.04, Ohjausjohtokaavio, mk 1:200


B Sähköurakka

Urakkasopimus: Rakennuttaja Valtion kiinteistölaitos, Lounais-Suomen kiinteistöalue; Urakoitsija: Mynäsähkö Oy Työ: MTT, Lounais-Suomen tutkimusasema kasvinkäsittelytilojen muutos, 5.5.1997, 5 s, 5 liitettä, sähkötyöselitykset ja -piirustukset.

Liite 1: Tarjouspyyntö sähkötöistä, 1s, 7.1.1997. Liite 2: Urakkaohjelma,14s, 7.1.1997. Liite 3: Tarjous sähkötöistä, 1s, 7.2.1997. Liite 4: Tarjouksen hyväksymistä koskeva rakennuttajan kirje urakoitsijalle, 2s, 4.4.1997. Liite 5: Maksuerätaulukko, 1s, 7.4.1997.

Urakkarajaliite, Arkkitehti Juhani Pietarinen, 15s, 16.12.1996.

Sähkötyöselitys, ATP-Elektro Oy, työ Nro 96B88, 19s, 16.12.1996.

Asbestikartoitusraportti, Asbestikartoitus Oy, 5s, + piirustukset. 27.11.1996.

Turvallisuusliite, 3s.

Sähköpiirustukset, nro 96B88, APT-Elektro, 16.12.1996: - 0.01, Piirustusluettelo - 1.01, Asemapiirros, mk 1:200 - 2.01, 1. kerros, mk 1:50 - 2.02, Ullakko, mk 1:50 - 3.01, Nousujohto- ja maadoituskaavio - 3.02, Keskus JK-11, 4s. - 3.03, Keskus JK-13, 3s. - 5.01, LVI-laitteiden johdotustaulukko 1, 4s. - 5.02, LVI-laitteiden johdotustaulukko 2, 3s. - 6.01, Valaisinluettelo - 6.02, Kojeluettelo - 7.01, Puhelinkaavio, mk 1:200 - 7.02, ATK-kaavio, mk 1:200 - 7.03, Merkkivalaistuskaavio, mk 1:200 - 7.04, Ohjausjohtokaavio, mk 1:200


C LVI-urakka

Urakkasopimus: Rakennuttaja Valtion kiinteistölaitos, Lounais-Suomen kiinteistöalue; Urakoitsija: Vesijohto Esa Kivimäki Oy Työ: MTT, Lounais-Suomen tutkimusasema kasvinkäsittelytilojen muutos, 5.5.1997, 5 s, 6 liitettä, sähkötyöselitykset ja -piirustukset.

Liite 1: Tarjouspyyntö putkitöistä, 1s, 7.1.1997. Liite 2: Urakkaohjelma, 14s, 7.1.1997. Liite 3: Tarjous putkitöistä, 1s, 7.2.1997. Liite 4: Tarjouksen hyväksymistä koskeva rakennuttajan kirje urakoitsijalle, 2s, 4.4.1997. Liite 5: Muistio urakkaneuvottelusta, 1s, 11.4.1997. Liite 6: Maksuerätaulukko, 1s, 7.1.1997.

Urakkarajaliite, Arkkitehti Juhani Pietarinen, 15s, 16.12.1996.

LVI-työselitys, työ nro 9636, Matti Lehtinen, Turun LVI-tekniikka Oy, kierrekantiseksi sidottu, 41s, 16.12.1996.

Asbestikartoitusraportti, Asbestikartoitus Oy, 5s, + piirustukset. 27.11.1996.

Turvallisuusliite, 3s.

LVI-piirustukset, työ nro 9636, Turun LVI-tekniikka Oy: - LVI-suunnitteluasiakirjaluettelo, 1s. - Kojeluettelot: merkintöjä, tekniset arvot, 4s. - Toimintakaavio, 1TK, 2s, 16.12.1996. - Kattilahuone, kytkentäkaavio, KHK-1, 1s, 16.12.1996. - Putkikytkentä, tuloilmakojeen lämmityspatteri, LLK-1, 16.12.1996. - Kalusteluettelo, 3s, muutos, 16.12.1996. - Lämpöjohdot, pohjapiirustus, 1. kerros, mk 1:50, LVI 9636-L-1, 16.12.1996. - Lämpöjohdot, pohjapiirustus, ullakko, mk 1:50, LVI 9636-L-2, 16.12.1996. - Vesi- ja viemärijohdot, Asemapiirustus, mk 1:200, LVI 9636-V-1, 16.12.1996. - Vesi- ja viemärijohdot, pohjapiirustus, 1. kerros, mk 1:50, LVI 9636-V-2, 16.12.1996. - Vesi- ja viemärijohdot, pohjapiirustus, ullakko, mk 1:50, LVI 9636-V-3, 16.12.1996.


Saaren kartanon arkisto II Lounais-Suomen tutkimuskeskuksen aikaiset tilaa koskevat asiakirjat (1959-2006) II:2 Luovutettu kiinteistöjä koskeva aineisto (Senaattikiinteistöt: MTT 490005)


9 Tarjousasiakirjoja/ Laboratoriotilojen muutos- ja korjaustyö (1995-1997):

Yksikön tunnus: II:2:9 Aineiston laajuus: Yksi yksikkö: kotelo Tietosisältö: Urakkatarjouspyynnöt ja tarjoukset laboratoriotilojen korjaus- ja muutostyöhön: rakennus-, putki-, ilmanvaihto- ja sähkötyöt. Jaettu kymmeneen osaan: A Hankesuunnitelma B Suunnittelu, rakennuttaminen ja valvonta C Urakkaohjelma D Pääurakka eli rakennustyöt E Putkityöt F Ilmanvaihtotyöt G Sähkötyöt H Tarkennetut tarjoukset I Esitys urakoitsijoiden hyväksymiseksi J Muutostöiden alkaminen

A Hankesuunnitelma Laboratoriotilojen muutos- ja korjaustyö

Valtion kiinteistölaitos, Lounais-Suomen kiinteistöalue, Hankesuunnitelma 5.1.1996. Maatalouden tutkimuskeskus, Lounais-Suomen tutkimusasema, Laboratoriotilojen muutos- ja korjaustyö 1995-1996. 2 s, liiteaineistona: 1. pohjapiirustus nykytilanteesta (22.11.1990) 2. tilaohjelman sijoitussuunnitelma (15.9.1995) 3. tilaohjelma (19.12.1995) 4. tavoitehintalaskelma (19.12.1995)

Valtion kiinteistölaitos, Lounais-Suomen kiinteistöalue, Hankesuunnitelma 5.1.1996. Maatalouden tutkimuskeskus, Lounais-Suomen tutkimusasema, Laboratoriotilojen muutos- ja korjaustyö 1995-1996. 2 s. Muokattu edellisestä.Liiteaineistona: 5. Pääoman tuottolaskelma (investointilaskelma) 5.1.1996.


B Suunnittelu, rakennuttaminen ja valvonta.

Tarjouspyyntö MTTK:n Lounais-Suomen tutkimusaseman laboratorion muuttamisesta, 16.8.1996. Liitteenä tarjouslomake MTTK:n Lounais-Suomen tutkimusaseman laboratorion muutostöistä ja vesikatteen uusinnasta.

Saapuneet tarjoukset. 1. JP-Terasto Oy/Esa Rantala 2. Optiplan Oy/Kaj Ahvas 3. Oy Rebuild Ltd/Erik Kari 4. Engel rakentamispalvelut Oy/Pertti Kuusisto 5. Turun Juva Oy, pentti hinkkanen Tarjousten vertailutaulukko. 11.9.1996.

Tilaus Engel rakentamispalveluille MTT, Lounais-Suomen tutkimusaseman laboratoriotilojen muutos- ja korjaustyö, suunnittelu, rakennuttaminen ja valvonta. 26.9.1996.

Esisopimus Lounais-Suomen tutkimusaseman vuokrasopimuksen nro 49001 muuttamisesta. Muutoksen kohde Laboratoriorakennus. Valtion kiinteistölaitos 18.8.1996.

Suunnittelu- rakennuttamis- ja valvontasopimus Valtion kiinteistölaitoksen ja Engel rakennuttamispalvelujen välillä. 18.10.1996.


C Urakkaohjelma

Urakkaohjelma rakennus-, putki-, ilmanvaihto-, kaluste- ja sähkötöistä. Maatalouden tutkimuskeskus, Lounais-Suomen tutkimusasema. Valtion kiinteistölaitos, 7.1.1997, 14 s.


D Pääurakka eli rakennustyöt

Urakkatarjouspyyntö rakennustöistä, Valtion kiinteistölaitos, 7.1.1997. Asiakirjaluettelo.

Saapuneet tarjoukset: 1. Rakennusliike Rauno Salovaara Ky, Piikkiö / Rauno Salovaara 2. Länsi-Suomen Rakennustekniikka Ky / Jari Granqvist 3. Treeva Oy, Naantali / Lasse Törnström 4. Varpe Oy, Raisio / Urpo Laiho 5. Rakennustoimisto Laamo Oy, Raisio / Reijo Sinkko 6. LTK-Rakennus Oy, Turku / Lasse Toivonen 7. Rakennustoimisto Lainio & Laivoranta Oy, Masku /Jari Lainio & Jarmo Laivoranta 8. TKU-Rakennus Oy, Turku / Kalervo Otava

Tarjousten vertailutaulukko, 12.2.1997.


E Putkityöt

Urakkatarjouspyyntö putkitöistä, Valtion kiinteistölaitos, 7.1.1997.

Saapuneet tarjoukset: 1. Turun Putkityö Oy, Turku / Anssi Fromholz 2. Turun Vesicenter, Turku / Jari Santapakka 3. Vesijohtoliike Raita, Turku / Harri Salonen 4. Vesijohtoliike Esa Kivimäki Oy, Naantali / Esa Kivimäki

Tarjousten vertailutaulukko, 12.2.1997.


F Ilmanvaihtotyöt

Urakkatarjouspyyntö ilmanvaihtotöistä, Valtion kiinteistölaitos, 7.1.1997.

Saapuneet tarjoukset: 1. Ilmatuote Oy, Rusko / Kimmo Tiainen 2. Ilma-Rauta Oy, Turku / Antti Tuohimaa 3. Länsi-Ilma Ky, Laitila / Heikki Ruikka 4. Ilmanvaihto Matti Tulonen Oy, Raisio / Matti Tulonen 5. Ilmastointi & Ohutlevy Oy, Raisio / Seppo Vainikka

Tarjousten vertailutaulukko, 12.2.1997.


G Sähkötyöt

Urakkatarjouspyyntö sähkötöistä, Valtion kiinteistölaitos, 7.1.1997.

Saapuneet tarjoukset: 1. Mynäsähkö, Mynämäki / Jouko Suvanto & Veijo Toivonen 2. Härkätien sähkö Oy, Lieto / Matti Lautamäki 3. Naantalin Sähköurakoitsijat, Naantali / Veikko Tarkki 4. Sähköraisio Oy, Raisio / Matti Ahti 5. Turun Seudun Sähköasennus, Naantali / Eero Sihvonen 6. Humaliston Sähkö, Turku / Heikki Lindström

Tarjousten vertailutaulukko, 12.2.1997.


H Tarkennetut tarjoukset

Engel Rakennuttamispalvelut Oy, 28.2.1997. Tarjous lisätöistä.

Mynäsähkö Oy. Hankkeessa mahdollisesti toteuttamatta jääviä osatöitä. Hyvityshinnat, tarjous 6.3.1997.

Vesijohtoliike Esa Kivimäki Oy. Hankkeessa mahdollisesti toteuttamatta jääviä osatöitä. 5.3.1997 ja 18.3.1997.

Engel Rakennuttamispalvelut Oy, 21.3.1997. Huomioonotettavaa tarkistuksia tehtäessä. Hankkeessa mahdollisesti toteuttamatta jääviä osatöitä.


I Esitys urakoitsijoiden hyväksymiseksi

Esitys urakoitsijoiden hyväksymiseksi. Engel rakennuttamispalvelut Oy. 27.3.1997.

Urakkatarjouksiin perustuva tarkennettu kustannusarvio 27.3.1997.

Kirje rakennus- ja ilmanvaihtotöiden urakkatarjouksen hyväksymisestä Rakennusliike Rauno Salovaaralle, 4.4.1997, Valtion Kiinteistölaitos.

Kirje putkitöiden urakkatarjouksen hyväksymisestä Vesijohtoliike Esa Kivimäki Oy:lle, 4.4.1997, Valtion Kiinteistölaitos.

Kirje sähkötöiden urakkatarjouksen hyväksymisestä Mynäsähkö Oy:lle, 4.4.1997, Valtion Kiinteistölaitos.


J Muutostöiden alkaminen

Ilmoitus ensimmäisestä työmaakokouksesta 23.4.1997. Engel 17.4.1997.

Työmaakokouspöytäkirja nro 3, 12.6.1997. Engel.

RKL Rauno Salovaara Ky:lle tarjouspyyntö tiealueen ja konevajan edustan asfaltoinnista. Lasse Porsanger 30.6.1997.


Saaren kartanon arkisto II Lounais-Suomen tutkimuskeskuksen aikaiset tilaa koskevat asiakirjat (1959-2006) II:2 Luovutettu kiinteistöjä koskeva aineisto (Senaattikiinteistöt: MTT 490005)


10 Sadonkäsittelytilat, sähkötyöpiirustukset (1997)

Yksikön tunnus: II:2:10 Aineiston laajuus: Yksi yksikkö: kotelo Tietosisältö: Sähköpiirustukset sadonkäsittelytilasta.

MTT, Lounais-Suomen koeasema, Mietoinen, Sadonkäsittelytilat, Sähkötyöpiirustukset, Mynäsähkö, Mynämäki 11.7.1997.

MTT, L-S Tutkimusasema, Sadonkäsittelytilat, Sähköpiirustukset työ nro SÄ 96B88, APT-Elektro Oy, Turku. - 0.01, Piirustusluettelo, 16.12.1996, lisäyksiä 11.7.1997. - 1.01, Asemapiirros, mk 1:200, 16.12.1996. - 2.01, 1. kerros, mk 1:50, 16.12.1996, Loppupiirustus Mynäsähkö Oy, 11.7.1997. - 2.02, Ullakko, mk 1:50, 16.12.1996, Loppupiirustus Mynäsähkö Oy, 11.7.1997. - 3.01, Nousujohto- ja maadoituskaavio, 16.12.1996, Loppupiirustus Mynäsähkö Oy, 11.7.1997. - 3.02, Keskus JK-11, 16.12.1996, Loppupiirustus Mynäsähkö Oy, 11.7.1997. Keskus JK-11, Norelco, Savonlinna, 9.5.1997, 2s, Loppupiirustus Mynäsähkö Oy, 11.7.1997. - 3.03, Keskus JK-13, 16.12.1996, Loppupiirustus Mynäsähkö Oy, 11.7.1997. Keskus JK-13, Norelco, Savonlinna, 9.5.1997, 2s, Loppupiirustus Mynäsähkö Oy, 11.7.1997. - 4.01, Keskus JK-11 piirikaavio, ulkovalaistus, 21.5.1995, Loppupiirustus Mynäsähkö Oy, 11.7.1997. - 4.02, Keskus JK-13 piirikaavio, kv-pumppu P-1, tuloilmapuhallin 1TF-1, poistopuhallin, 1PF-1-5, 7 s, 21.5.1997, Loppupiirustus Mynäsähkö Oy, 11.7.1997. - 5.01, LVI-laitteiden johdotustaulukko 1, 16.12.1996. - 5.02, LVI-laitteiden johdotustaulukko 2, 16.12.1996. - 6.01, Valaisinluettelo, 16.12.1996, Loppupiirustus Mynäsähkö Oy, 11.7.1997. - 6.02, Kojeluettelo, 16.12.1996, Loppupiirustus Mynäsähkö Oy, 11.7.1997. - 7.01, Puhelinkaavio, mk 1:200, 16.12.1996, Loppupiirustus Mynäsähkö Oy, 11.7.1997. - 7.02, ATK-kaavio, mk 1:200, 16.12.1996, Loppupiirustus Mynäsähkö Oy, 11.7.1997. - 7.02.1, ATK-ristikytkentäkotelo, Loppupiirustus Mynäsähkö Oy, 11.7.1997. - 7.03, Merkkivalokaavio, mk 1:200, 16.12.1996, Loppupiirustus Mynäsähkö Oy, 11.7.1997. - 7.04, Ohjausjohtokaavio, mk 1:200, 16.12.1996, Loppupiirustus Mynäsähkö Oy, 11.7.1997.

Tarkastustodistus sähköasennusten varmennustarkastuksesta, Lounais-Suomen tutkimusasema, nro 8003634, 30.6.1997/1.7.1997.

ATK-pisteiden mittauspöytäkirjat, Mietoisten tutkimusasema, 14 s, Mynäsähkö, 30.6.1997.


Saaren kartanon arkisto II Lounais-Suomen tutkimuskeskuksen aikaiset tilaa koskevat asiakirjat (1959-2006) II:2 Luovutettu kiinteistöjä koskeva aineisto (Senaattikiinteistöt: MTT 490005)


11 Sadonkäsittelytilat:Ilmanvaihto (1996-1997)

Yksikön tunnus: II:2:11 Aineiston laajuus: Yksi yksikkö: kotelo Tietosisältö: Sadonkäsittelytilojen ilmastointipiirustukset. Jaettu kahdeksaan osaan: A Suunnittelukuvat B Alakeskus C Kenttälaitteet D DDC-laitteet E Taajuusmuuttaja F Mittaustulokset G Koneet H LVI-piirustukset

MTT, Lounais-Suomen koeasema, Mietoinen, Sadonkäsittelytilat

A Suunnittelukuvat Turun LVI-tekniikka Oy, työ no: 9636, 16.12.1996 - Sisällysluettelo, 1 s. - Kojeluettelon merkintöjä, 1 s. - Teknillisiä arvoja, 2 s. - Toimintakaavio, LVI-piirustus, 1TK, 2 s. - Kattilahuone, kytkentäkaavio, KHK-1, 1 s.

B Alakeskus ET Enertest ky, Mynämäki, 20.5.1997 - VK-01 Laite-erittely, s. 1-2 Valvontapisteluettelo, s. 3-5 Laite-erittely, s. 6 Tehonsyöttö AK-01, s. 7 -AK-01 Laite-erittely, AK-01, s. 8 VK-01, AK-01, PRU, s. 9 VK-01, AK-01, Analogiset sisäänmenot, s. 10-12 VK-01, AK-01, Analogiset ulostulot, s. 13-14 VK-01, AK-01, Digitaaliset sisäänmenot, s. 15-19 VK-01, AK-01, Lisälaitteet, s. 20-22

C Kenttälaitteet -Huonelämpötila-anturi tyyppi QAA24..26, Landis & Gyr: rakenne, suunnittelu- ja asennusohjeita, tekniset tiedot, kytkentäkaavio, mittapiirros. - Ilmastointilaitteiden anturi tyyppi QAM21. Tyyppiselostus, asennusohjeet, kytkentäkaavio, mittapiirros. - Jäätymisvahti QAE21.91. Tekniset tiedot, rakenne, asennusohjeet, käyttöönotto-ohjeet, lioittimet, kytkentäkaaviot, mittapiirrokset. - Paine-eroanturi QBM63/64, tyyppikatsaus, rakenne, suunnittelu- ja asennusohjeet, tekniset tiedot, mittapiirrokset - Ilmapeltien toimilaite SQR65, tyyppikatsaus, rakenne, suunnittelu- ja asennusohjeet, mittapiirrokset - Ilmapeltien toimimoottori SQB21-1, SQB71-1, tyyppimerkintä, rakenne, suunnittelu- ja asennusohjeet, kytkentäkaaviot - Venttiilin toimimoottori SQX61, tekniset tiedot, toiminta, rakenne, suunnittelu- ja asennusohjeet, kytkentäkaavio, mittakuvat. - Venttiilin toimimoottorit SQS65, tekniset tiedot, toiminta, rakenne, suunnittelu- ja asennusohjeet, kytkentäkaavio, mitat. - Kolmitieventtiili VXG44, tekniset tiedot, toiminta, rakenne, suunnittelu- ja asennusohjeet, mittapiirros. - Kolmitieventtiilit PN16 VXG41, tekniset tiedot, toiminta, rakenne, suunnittelu- ja asennusohjeet, mittapiirrokset. - Dwyer SW-500 paine-erovahti analogisella näytöllä, tekniset tiedot.


D DDC-laitteet

- Ohjelmakortit PAA1... Tyyppikatsaus, laiteyhdistelmät, toiminnot, Ohjelmalohkot ohjauskorteittain, tekniset ominaisuudet, ohjelmakorttien lohkokytkentäkaavio, rakenne, tekniset tiedot, suunnittelu-, asennus- ja käyttöönotto-ohjeet. - Indikointimoduulit PTM1.4D20, käyttö, toiminnot, tyyppikatsaus, toimintatapa, rakenne, suunnittelu-, asennus- ja käyttöönotto-ohjeita, kytkentäkaaviot. . Säätömodulit PTM1.2Y10, käyttö, toiminnot, tekniset tiedot, tyyppikatsaus, toimintatapa, rakenne, suunnittelu-, asennus- ja käyttöönotto-ohjeita, kytkentäkaaviot, mittapiirrokset.


E Taajuusmuuttaja

- Micro Master ja Midi Master –taajuusmuuttajat, tekniset tiedot, käyttöohje, lohkokaavio, ohjausliitännät, sähköinen liitäntä.


F Mittaustulokset

- Mittauspöytäkirja. Lounais-Suomen tutkimusasema, 1. Krs, huoneittain mitattu tuloilma ja poistoilma, Toiminimi Hannu Lehtoranta, 8.7.1997. 2 s.


G Koneet

- MUH-huippuimurit, asennus- käyttö- ja huolto-ohjeet. - PM-Luft, Asennus, käyttö ja huolto, RA- ja BA-koneet.


H Ilmanvaihtopiirustukset

MTT Lounais-Suomen tutk.asema, Sadonkäsittelytilat, muutostyö, Ilmanvaihtopiirustukset, Turun LVI-tekniikka. - LVI 9636-I-1: Pohjapiirustus, 1. Krs, mk:1:50, 16.12.1996. - LVI 9636-I-2: Pohjapiirustus, ullakko, mk:1:50, 16.12.1996.


Saaren kartanon arkisto II Lounais-Suomen tutkimuskeskuksen aikaiset tilaa koskevat asiakirjat (1959-2006) II:2 Luovutettu kiinteistöjä koskeva aineisto (Senaattikiinteistöt: MTT 490005)


12 Sadonkäsittelytilat, LVI-työt (1996)

Yksikön tunnus: II:2:12 Aineiston laajuus: Yksi yksikkö: kotelo Tietosisältö: Sadonkäsittelytilojen vesi- ja viemäripiirustukset.

LVI-suunnitteluasiakirjaluettelo, 1 s. Turun LVI-tekniikka Oy, kohde 9636. (Huom. Luettelossa mainitut ilmanvaihtopiirustukset kohdassa II:2:11:H.)

Vesi- ja viemärijohdot - V-1: asemapiirros, mk 1:200, 16.12.1996 - V-2: pohjapiirustus, 1. Krs, mk 1:50, 16.12.1996 - V3: pohjapiirustus, ullakko, mk 1:50,16.12.1996 - Kalusteluettelot, 16.12.1996, 3s.

Lämpöjohtolaitteet - L-1: Pohjapiirustus, 1. Krs, mk 1:50, 16.12.1996 - L-2: Pohjapiirustus, ullakko, mk 1:50, 16.12.1996 - KHK-1: kattilahuoneen kytkentäkaavio, 16.12.1996, 1 s. - LLK-1: IV-lämmityspatterin kytkentä, 16.12.1996, 1 s.

Todistus öljysäiliön standardin mukaisuudesta. Muovi Ky, 7.7.1997.

Pumppaus- ja esilämmityskeskuksen käyttö- ja huolto-ohjeet. PK-25 VL ja PK-50 VL, Oilon Oy, Lahti, 16 s.

Takuuehdot,Oilon PK-25 VL-laitteelle, valmistusnro 10333, Oilon Oy.


Saaren kartanon arkisto II Lounais-Suomen tutkimuskeskuksen aikaiset tilaa koskevat asiakirjat (1959-2006)


II:3 Kartat

Yksikön tunnus: II:3 Aineiston laajuus: 7 yksikköä: 2 rullaa ja 5 koteloa Tietosisältö: Tutkimuskeskuksen aikaiset kartat, joita on yhteensä 27 kpl. Kartat on jaettu neljään osaan: A Aluekartat (1959-2002) 10 kpl B Viljelyskartat (1960) 4 kpl C Salaojituskartat (1962-1964) 5 kpl D Muut kartat (1949-1954) 8 kpl


A Aluekartat (1959-2002)

Yksikön tunnus: II:3A:1 Aineiston laajuus: Yksi kotelo Tietosisältö: Tiluskartta, osoittaa: Osan Saarinen nimisen tilan Rn:1, jm:1, tiluksia, merkitty maarekisteriin, mittakaava 1:4000, lääninmaanmittauskonttori 4.2.1930, Siirtojäljennös 11.11.1959, valokopio koostuu neljästä A4-kopiosta.

Yksikön tunnus: II:3A:2-5 Aineiston laajuus: Yksi kotelo Tietosisältö: Neljä karttaa Saaren kartanon puistoalueesta noin vuodelta 1959. 2-3. Kartta Saaren kartanon puistoalueesta, mk 1:500. Yksityiskohta päärakennuksen ympäristöstä toisella kartalla, mk 1:250. Ei vuotta, ennen vuotta 1959? 39 x 54 cm ja 39 x 26,5 cm. 4. Kartta Saaren kartanon puistoalueesta. Laatinut v. 1959 Alpo Nummela. Valokopio, kaksi A3-paperia, kahdessa osassa, á 29,5 x 42 cm. 5. Vaakituskartta Saaren kartanon puistoalueesta Mietoisten kunnassa. Laatinut v. 1959 Alpo Nummela. Valokopio. Yhdistetty kahdesta A3-paperista teippaamalla. 55 x 43 cm.

Yksikön tunnus: II:3A:6-9 Aineiston laajuus: Yksi rulla Tietosisältö: Neljä aluekarttaa Lounais-Suomen Tutkimusasemasta vuodelta 1994. 6. Suunnitelmakartta. Lounais-Suomen tutkimusasema, Mietoinen, Rakennushallitus. Mittakaava 1:500. 31.5.1994. 7. Aluekartta. Lounais-Suomen tutkimusasema, Mietoinen, Rakennushallitus. Mittakaava 1:500. Muovilla 21.12.1994. 90 x 118 cm. 8. Aluekartta. Lounais-Suomen tutkimusasema, Mietoinen, Rakennushallitus. Mittakaava 1:500. 23.9.1994. 9. Aluekartta. Lounais-Suomen tutkimusasema, Mietoinen, Rakennushallitus. Mittakaava 1:1000. 23.9.1994.

Yksikön tunnus: II:3A:10 Aineiston laajuus: Yksi kotelo Tietosisältö: Tilakartta, karttaote, Maanmittauslaitos 2002. A3: 29,5 x 42 cm.


B Viljelyskartat (1960)

Yksikön tunnus: II:3B:1-4 Aineiston laajuus: Yksi rulla Tietosisältö: Neljä viljelyskarttaa Lounais-Suomen koeaseman viljelyksistä noin vuodelta 1960. 1. Kartta Saaren kartanon viljelysmaista Mietoisten pitäjässä. Läpikuultavaa paperia. Mk 1:2000. Ei vuotta, mutta merkintä ”Tul. Läh. 9.2.1960”.71,5 x 83 cm 2.-3. Lounais-Suomen koeaseman viljelyskartta, Saaren kartano, Mietoinen, v. 1960, kaksoiskappale, molemmissa erilaisia merkintöjä, toinen hieman repeytynyt, yksi nurkka puuttuu, á 68 x 82,5 cm. 4. Lounais-Suomen koeaseman viljelyskartta, Saaren kartano, Mietoinen, v. 1960, käytetty pohjana lukemien kirjaamiseen koko tilan alueelta, ei otsikkoa eikä vuotta.


C Salaojituskartat (1962-1968)

Yksikön tunnus: II:3C:1-5 Aineiston laajuus: Yksi kotelo Tietosisältö: Viisi salaojitussuunnitelmaa ja –karttaa Lounais-Suomen koeasemalta v. 1962-1968. 1. Salaojituskoetoiminta, muovisalaojituskoealue, Lounais-Suomen koeasema Mietoisten kunta. 1962. 21 x 30 cm. 2. Salaojitussuunnitelma, Lounais-Suomen koeasema Mietoisten pitäjässä, pintakartta, v. 1963, 2 kpl. 21 x 30 cm. 3. Salaojitussuunnitelma, Lounais-Suomen koeasema Mietoisten pitäjässä, pintakartta, v. 1964. 29 x 41 cm. 4. Lounais-Suomen koeasema, Saaren kartanon ojitukset 1 ja 2, 1968. 21 x 30 cm.


D Muut kartat (1949-1968)

Yksikön tunnus: II:3D:1-8 Aineiston laajuus: Yksi kotelo Tietosisältö: Lounais-Suomen koeaseman käytössä olleita karttoja. 1.-7. Suomen taloudellinen kartta, Maanmittaushallitus, mk 1:100 000. 1. Suomusjärvi, 1947/1949. 44,5x 49,5 cm. 2. Loimaa, (III:4), 1927/1951. 61 x 69 cm. 3. Perniö, 1950/1952. 49 x 49,5 cm. 4.-5. Salo, 1953: 2 kpl. 47 x 49,5 cm. 6. Yläne, 1954. 48 x 50 cm. 7. Mietoinen, 1963/1968, yläosa puuttuu. 30,5 x 55 cm 8. Malmin kartanon laidunkoealue, Helsingin mlk, mk 1:2000, tul. lähet. 5.2.1959.

Tyypit

  • Schema
    The type of this property is invalid